Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств у перехідній економіці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств у перехідній економіці

Анотації 

Сиротяк Роман Михайлович. Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств у перехідній економіці. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 1999.

   Захищається рукопис кандидатської дисертації, яка досліджує теоретичні, методологічні, практичні питання відносно вдосконалення системного економічного аналізу підприємств галузі і розробки науково-обгрунтованої методики аналітичного забезпечення вузлових управлінських рішень в системі підприємств житлово-комунального господарства. В дисертації доводиться необхідність і пропонується концепція структурної перебудови управління в розрізі галузей житлово-комунального господарства, зумовленої умовами господарювання. Розглядаються методологічні і організаційні питання методики ціноутворення в галузі; запропонована концепція формування і встановлення тарифів на комунальні послуги.
   Запропоновано окремі моделі комп"ютерних прикладних програм для системного економічного аналізу діяльності підприємств галузі. 
   Ключові слова: менеджмент комунальних експлуата-ційних підприємств, системний економічний аналіз, тарифи і собівартість комунальних послуг, структурна перебудова, управлінські рішення, планово-збиткова діяльність, дотації, субсидії, бюджетне фінансування, комп"ютерна технологія економічного аналізу.

Сыротяк Роман Михаилович. Аналитическое обеспечение менеджмента жилищно-комунальньіх предприятий в переходной кономике. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата кономических наук по специальности 08.06.04 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Тернопольская академия народного хозяйства. Тернополь, 1999.

   Защищается рукопись кандидатской диссертации, которая исследует теоретические, методологические, практические вопросьі относительно совершенствования системного кономического анализа предприятий отрасли и розработки научно-обоснованой методики аналитического обеспечения узловьіх управлен- ческих решений в системе предприятий жилищно-комунального хозяйства. В диссертации доказьівается необходимость и предлагается концепция стуктурной перестройки управления в разрезе подотраслей жилищно-комунального хозяйства, обусловленной условиями хозяйствования. Рассматриваются методологические и организационньіе вопросьі методики ценообразования в отрасли; предложена концепция формирования и установления тарифов на комунальньіе услуги.
   Предложено отдельньіе модели компьютерньіх прикладньіх программ для системного кономического анализа деятельности предприятий отрасли.
   Ключевые слова: менеджмент комунальньіх експлуатационньіх предприятий, системньій кономический анализ, тарифьі и себестоимость комунальньіх услуг, структурная перестройка, управленческие решения, планово-убьіточная деятельность, дотации, субсидии, бюджетное финансирование, компьютерная технология кономического анализа.

Roman Mikhaylovytch Syrotyak. Analytical Securing of the Municipal Dwelling Services Management under the Conditions of Transitional Economy Manuscript.

Thesis on obtaining economic science candidate's degree in the field 08.06.04. Book-keeping, Analysis and Audit. Ternopil Economy Academy. Ternopil, 1999.

   The manuscript of the candidate's degree thesis investigating theoratical, methodological, practical aspects of improving syste-matic economic analysis of the enterprices and developing scientifically-grounded methods of analitical securing the key decisions in the management of municipal dwelling enterprices is being defended. The thesis proves the necessity and offers the structural reconstruction of the management of subdivisions of the municipal dwelling servises caused by the economic conditions.
   The thesis deals with metodological and organizational aspects of forming prices in the field and offers the conception of forming and fixing municipal service tariffs. The thesis proposes some models of computer applied programmes for systematic economic analysis of the operation of municipal dwelling enterprises.
   Some of other achievements are:
   - development of the proposals as to the changes in the current classification of the capital funds, estimation of their grouping expendiency according with the goal of municipal dwelling enterprises;
   - solving of organizational and methodological problems of automated office of an accountant use.
   Key words: municipal dwelling enterprises management, systematic economic analysis, tariffs and cost price of municipal services, structural reconstruction, management decisions, planned unprofitadle activity, grant, subsidy, budget financing, computer technology of economic analysis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств у перехідній економіці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net