Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки

Анотації 

Супрун В.В. Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси. – Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк, 1999.

   У дисертації досліджується поєднання вимог, що динамічно змінюються, до рівня освіти з соціальними стандартами й економічними можливостями країни в інноваційному механізмі акредитації. Зважаючи на те, що розвиток освіти як специфічного об’єкту управління поєднує в собі інтереси держави, замовника на кваліфікованого працівника, навчального закладу, суспільства, виявляються джерела коштів на проведення акредитації та характер і форми стимулювання підвищення рівня та якості освіти. Розроблено організаційно-економічну структуру, механізм акредитації інноваційного типу. Запропоновано авторську методику рейтингової оцінки освітньої діяльності, що є універсальною для навчальних закладів різних типів і стимулюючою їх до підвищення рівня та статусу. Основні результати дослідження впроваджено в акредитаційний процес навчальних закладів в Україні як системи інноваційно – стимулюючого типу.
   Ключові слова: інноваційний механізм, акредитація, інноваційний тип, об‘єкт управління, якість, освіта, рейтинг.

Suprun V.V. Accreditation as Mechanism of Innovative Stimulation of Personnel Training for Market Economy. - Manuscript.

Thesis for scientific deqree of Candidate of Sciences (Economics) on the speciality 08.02.02 - Economics and scientific and technical process management, investment and innovation processes. - Institute of Industrial Economics, NAS of Ukraine, Donetsk, 1999.

   The thesis investigates the problem of combining the dynamically changing requirements to the level of education with social standards and economic powers of the country in the innovation accreditation mechanism. The financial sources for its carrying out, type and forms of stimulation of education quality and level improvement are specified proceeding from the fact that education development as a specific object of management involves the interests of the state as the Customer for a skilled worker (employee), educational institution, society. Organization and economic structure, mechanism of innovative accreditation have been worked out.
   Procedure of rating estimation of educational activities proposed by the author is universal for educational institutions of various types and stimulates them to improve their status. The basic results of this research have been implemented in accreditation process of educational institutions in Ukraine as the system of innovative-stimulation type.
   The key words: innovation mechanism, accreditation, innovative type, management object, quality, education, rating.

Супрун В.В. Аккредитация как механизм инновационного стимулирования подготовки кадров для рыночной экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.02.02 – экономика и управление научно – техническим процессом, инвестиционные и инновационные процессы. – Институт экономики промышленности НАН Украины, Донецк, 1999.

   В диссертации исследуется объединение динамично изменяющихся требований к уровню образования с социальными стандартами и экономическими возможностями страны в инновационном механизме аккредитации. Исходя из того, что развитие образования как специфического объекта управления объединяет в себе интересы государства, заказчика на квалифицированного работника, учебного заведения, общества, определяются источники средств на проведение аккредитации, характер и формы стимулирования повышения уровня и качества образования. Проанализированы действующие системы аккредитации в Украине и в развитых странах мира, обоснованы современные государственные цели и принципы, которые характеризуют основные методологические, постановочные и инновационные организационно-экономические аспекты аккредитации, её стимулирующую идеологию. На основании анализа действующей системы аккредитации в Украине и мире определены такие основные принципы как инновационность, стимулирование и адаптивность образования, и управления им. Выяснилось, что для реализации этих принципов в едином механизме управляемого образования необходимо: нормативно-методологическое обеспечение государственной и международной аккредитации, системы сертификационных показателей и рейтинговой оценки деятельности учебных заведений по отдельным направлениям подготовки, методик проведения самоанализа и анализа образовательной деятельности; сеть органов государственно-общественных центров аккредитационной экспертизы по направлениям подготовки специалистов; государственная информационная система на основании локальных сетей аккредитационных центров, информационных технологий с выходом на аналогичные международные системы; организационно-экономический механизм аккредитации учебных заведений; привлечение позитивного опыта в осуществлении образовательных услуг, обеспечение объективности оценки и решений в системе аккредитации; стимулирующая взаимосвязь итогов аккредитации с организационно-экономической и социально-правовой деятельностью высших учебных заведений; ориентация на мировые стандарты качества и методологическое единство оценки деятельности учебных заведений; ограничение действия аккредитационного статуса и его многоуровневость; разработка совместных проектов и программ по вопросам международной аккредитации учебных заведений; гласность, добровольность аккредитации.
   Определены, систематизированы и содержательно раскрыты функции аккредитации инновационного типа. Сформулированы инновационные принципы и разработана организационно-экономическая структура, механизм аккредитации инновационного типа.
   Для сравнительной оценки количественных показателей деятельности высших учебных заведений, как важного компонента общего алгоритма процесса аккредитации инновационного типа, разработаны обоснованные авторские методики оценки образовательной деятельности, которые являются универсальными для учебных заведений различных типов и стимулирующих к повышению уровня и статуса. Их применение дает возможность определить влияние динамики показателей деятельности высшего учебного заведения на его рейтинг и оценить рейтинг по отдельным показателям; по отклонениям показателей от их среднего значения; по интегральным соотношениям всех установленных показателей со средними в отрасли.
   Основные результаты исследования внедрены в аккредитационный процесс учебных заведений в Украине как системы инновационно-стимулирующего типа.
   Ключевые слова: инновационный механизм, аккредитация, инновационный тип, объект управления, качество, образование, рейтинг.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net