Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації “Укрбуд”)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації “Укрбуд”)

Анотації 

Штефан З.Б. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації “Укрбуд”). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 1999.

   У дисертації досліджено види потенціалів, їх зміст, структуру і роль у виробничому процесі, теоретично обґрунтовано поняття “виробничий потенціал” будівельно-монтажних організацій, розкрито проблеми його використання в ринкових умовах господарювання. Розроблено науково обґрунтовані положення з вдосконалення методології, методики і організації економічного аналізу будівельно-монтажних організацій. Запропоновано методику аналізу впливу виробничого потенціалу на строки будівництва об'єктів, собівартість і фінансові результати господарської діяльності, визначено шляхи підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підрядних будівельно-монтажних організацій України.
   Ключові слова: виробничий потенціал, економічний аналіз виробничих ресурсів, організаційно-технічні фактори, строки будівництва, собівартість, прибуток.

Штефан З.Б. Анализ эффективности использования производственного потенциала строительно-монтажных организаций (на материалах корпорации “Укрстрой”). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Тернопольская академия народного хозяйства – Тернополь, 1999 г.

   В диссертации исследованы виды потенциалов, их содержание, структура и роль в производственном процессе, теоретически обосновано понятие “производственный потенциал” строительно-монтажных организаций, раскрыто проблемы его использования в рыночных условиях хозяйствования. На основе научного обобщения действующих методик, практического опыта, накопленного в отрасли, усовершенствована методика оценки производственного потенциала в ресурсно-структурном аспекте. Разработаны научно обоснованные положения по совершенствованию методологии, методики и организации экономического анализа производственного потенциала строительно-монтажных организаций.
   Сформулированы принципы, определены задачи и новые направления экономического анализа производственного потенциала с учетом особенностей хозяйственной деятельности строительно-монтажных организаций в условиях рыночных отношений. Усовершенствованы методики технико-экономического анализа трудового потенциала, основных средств и материальных ресурсов, внедрение в практику которых дает возможность выявлять неиспользованные резервы, обусловленные научно-техническим прогрессом.
   В работе исследована взаимосвязь производственного потенциала подрядных организаций с фактической продолжительностью строительства объектов, себестоимостью строительно-монтажных работ, финансовыми результатами хозяйственной деятельности. Рассмотрена структура причин несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию в периоды командно-административной системы управления и перехода предприятий к рыночным отношениям, предложен комплекс организационно-экономических мероприятий по сокращению производственного цикла, реализация которых в основном может быть осуществлена на уровне строительных организаций.
   Предложена методика анализа влияния производственного потенциала на строки строительства объектов, себестоимость, финансовые результаты хозяйственной деятельности. Аргументирована целесообразность организации в строительных фирмах анализа динамики структуры себестоимости по калькуляционным статьям и экономическим элементам; ретроспективный факторный технико-экономический анализ по статьям затрат; пообъектный оперативный анализ себестоимости с использованием ПЭВМ; корреляционный анализ взаимосвязи между себестоимостью и уровнем использования производственного потенциала. Определены пути повышения эффективности использования производственного потенциала подрядных строительно-монтажных организаций Украины.
   Ключевые слова: производственный потенциал, экономический анализ производственных ресурсов, организационно-экономические факторы, сроки строительства объектов, себестоимость, прибыль.

Shtephan Z.B. Analysis of Construction-Assembly Organizations Productive Potential Utilization Effectiveness (based on materials of Corporation “UKRBUD”). - Manuscript.

Dissertation for competition of a scientific degree of the Candidate of Sciences (Economy) on speciality 08.06.04 - Accounting, Analysis and Audit. - Ternopil Academy of National Economy - Ternopil, 1999

   Types and content of potentials, their structure and role in production process are under investigation in the dissertation. The concept of "productive potential" in construction-assembly organizations has been theoretically grounded, the problems of its application under market conditions have been put down and argument. The problem of improvement of methodology, methods and organization of economic analysis of productive potential of construction-assembly organizations have been presented.
   Principles, tasks and new directions in economic analysis of productive potential under new conditions of business activity under market conditions have been formulated and defined. Methods of technical-economic analysis of labour potential, main means and material resources have been improved. Their introduction in practice will make it possible to reveal the unused possibilities which are caused and conditioned by scientific-technical progress.
   The methods of analysis of impact of productive potential upon the terms of object construction, their cost and financial results have been suggested. Ways of effectiveness level raising in utilization of potential of sub-contracting construction-assembly organizations of Ukraine have been defined.
   Key words: industrial potential, economic analysis of industrial resources, organisation-economic factors, terms of construction, cost price, profit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації “Укрбуд”)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net