Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Криміналістична профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Криміналістична профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів

Анотації 

Паламар Л.В. Криміналістична профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

   Дисертація є монографічним дослідженням криміналістичної профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів. У дисертації розглянуто низку теоретичних положень та практичних рекомендацій, сформульованих у результаті комплексного аналізу судово-слідчої практики останніх років, наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема, злочинами, пов’язаними з незаконним отриманням банківських кредитів.
   У дисертації визначено сутність криміналістичної профілактики та її місце в системі криміналістики. Вивчено та узагальнено елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів, які мають важливе значення для формування методики їх профілактики. Визначені поняття і структура методики криміналістичної профілактики та досліджені причини та умови, що сприяють вчиненню зазначених злочинів. Встановлено комплекс методів, прийомів та заходів, які здійснюються з метою виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів. Розроблено пропозиції і рекомендації вдосконалення криміналістичної профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів.
   Ключові слова: криміналістична профілактика; криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним отриманням банківських кредитів; способи незаконного отримання банківських кредитів; причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів; методика криміналістичної профілактики.

Паламар Л.В. Криминалистическая профилактика преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2008.

   Диссертация является комплексным монографическим исследованием криминалистической профилактики преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов. В диссертации содержится ряд теоретических положений и практических рекомендаций, сформулированных в результате комплексного анализа судебно-следственной практики последних лет, имеющихся научных исследований в области борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением банковских кредитов.
   В диссертации исследуется сущность криминалистической профилактики и ее место в системе криминалистики. Определяются критерии разграничения понятий “профилактика”, “предупреждение”, “предотвращение”, “прекращение”. Акцентировано внимание на том, что профилактика, предотвращение и прекращение преступлений является тремя видами (направлениями) предупредительной деятельности. Классификация этой деятельности на профилактику, предотвращение и прекращение осуществляется с учетом этапов преступной деятельности.
   Исследованы элементы криминалистической характеристики данных преступлений, имеющие существенное значение для выявления и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В частности, дана характеристика способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов, обстановки совершения преступления, следовой картины, личности преступника.
   Уделено внимание необходимости учета криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов, при рассмотрении криминалистической профилактики.
   Проведен анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов. Определены понятие и структура методики профилактики и исследована система ее методов. Методика криминалистической профилактики включает следующие методы:
   - выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений;
   - исследования причин и условий, способствующих совершению преступлений;
   - устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений;
   - контроля над устранением таких причин и условий.
   Акцентировано внимание на задачах и проблемах взаимодействия между правоохранительными органами и банковскими учреждениями при осуществлении криминалистической профилактики преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов.
   Предложено на основе анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов, профилактические рекомендации по их устранению.
   Ключевые слова: криминалистическая профилактика; криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов; способы незаконного получения банковских кредитов; причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным получением банковских кредитов; методика криминалистической профилактики.

Palamar L.V. The criminal crimes prevention, connected with receiving illegal bank credits. – Script.

The dissertation for getting a candidate's degree of legal science in specialization 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Examination. –Kyiv Taras Shevchenko National University. - Kyiv, 2008.

   The dissertation is a complex monographic research into the subject of the criminal crimes prevention, connected with receiving illegal bank credits. The dissertation contains a number of abstract theorems and practical recommendations, formed by a complex analysis of late inquests, research activities in struggle with economic crimes, particularly with crimes connected with receiving illegal bank credits.
   The dissertation defines the point of criminalistics prevention and it’s place in the system of criminalistics. The elements of criminalistics behavior of crimes, connected with receiving illegal bank credits, were generalized and studied, it is of great importance for forming methodology of crimes prevention. Author also defines and studies reasons and conditions which promotes mentioned crimes. Author had formed a set of methods, techniques and measures, which are used to reveal and remove causes and conditions which promotes crimes connected with receiving illegal bank credits. By results of research were made propositions for improvement existing criminal and criminal procedure legislation, in way to promote crimes prevention, connected with receiving illegal bank credits.
   Keywords: crimes prevention; criminalistics behavior crimes connected with receiving illegal bank credits; methods of receiving illegal bank credits; causes and conditions which promotes crimes connected with receiving illegal bank credits; methodology of crimes prevention.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Криміналістична профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net