Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Взаємодія школи й соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія школи й соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції

 Анотації

Харченко Т.Г. Взаємодія школи й соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002.

   Захищається рукопис, що містить дослідження процесу соціалізації учнів французьких середніх шкіл. У дисертації визначено сутність взаємодії школи й соціального середовища у вихованні, виявлено її галузі. Простежено генезис уявлень французьких філософів і педагогів про чинники формування особистості, про роль соціального середовища в соціальному формуванні особистості. Здійснено порівняльний аналіз сучасних теоретичних основ взаємодії школи й соціального середовища у Франції і в Україні. Виявлено основні напрямки, форми й методи взаємодії школи й соціального середовища у вихованні учнів у Франції. Простежено етапи становлення відносин між французькою середньою школою й сім’єю у справі виховання підлітків. Дано характеристику французької середньої школи як відкритої соціально-педагогічної системи, яка вступає у взаємодію з позакласними й позашкільними організаціями, державою, громадськими організаціями. Досліджуються особливості соціалізації учнів французьких середніх шкіл засобами масової інформації. У дисертації визначаються можливі шляхи використання позитивного французького досвіду взаємодії школи й соціального середовища в нашій країні.
   Ключові слова: соціальне середовище, взаємодія школи й соціального середовища, соціалізація підлітків.

Харченко Т.Г. Взаимодействие школы и социальной среды в воспитании учащихся коллежей и лицеев Франции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко, Луганск, 2002.

   Защищается рукопись, которая содержит исследование процесса социализации учащихся французских средних школ. В диссертации определена сущность взаимодействия школы и социальной среды в воспитании, выявлены его основные сферы. Прослежен генезис представлений французских философов и педагогов о факторах формирования человека, о роли среды в социальном формировании личности. Проведен сравнительный анализ современных теоретических основ взаимодействия школы и социальной среды во Франции и в Украине. Выявлены основные направления, формы и методы взаимодействия школы и социальной среды в воспитании учащихся во Франции. Прослежены этапы становления отношений между французской средней школой и семьей в деле воспитания подростков. Дана характеристика французской средней школы как открытой социально-педагогической системы, которая вступает во взаимодействие с внеклассными и внешкольными организациями, государством, территориальными сообществами, промышленными предприятиями, общественными организациями. Исследуются особенности социализации учащихся французских средних школ средствами массовой информации. В диссертации определяются возможные пути использования позитивного французского опыта взаимодействия школы и социальной среды в нашей стране.
   Ключевые слова: социальная среда, взаимодействие школы и социальной среды, социализация подростков.

Kharchenko T.G. The interaction of school and social environment in upbringing of pupils of colleges and lyceums of France. – Manuscript.

Dissertation for the associate of the Candidate of Pedagogical Sciences Degree in speciality 13.00.05. – Social Pedagogics. - Luhansk State Pedagogical University named after T.Shevchenko, Luhansk, 2002.

   The manuscript contains the idea that in modern conditions social factors, which have as considerable influence as targeted upbringing activity of school, play increasingly important role in shaping personality. The integrity of upbringing process is determined by effective interaction of school and social environment. The interaction of these factors represents the process of targeted, mutually conditioned influence of school and social environment, which contributes to the enrichment, enhancement of educational potential. We emphasize in our research that elaboration of new conceptual approaches to putting into effect the interaction of school and community is only possible is based on studying the experience of developed countries. It is of particular importance for our pedagogical theory and practice to take into account the experience of modern French secondary school, which tended to become more open to external influence, at the same time enhancing its influence on various social institutions.
   Great attention was paid to the problem of factors of shaping personality in philosophy of education in the period of French Enlightenment. The scientists of XVIII century marked the general factors of shaping personality – inheritance, environment and upbringing. They approached closely the solution of the question of the harmony of these factors. The representatives of French utopian socialism, philosophers-positivists of XIX century initiated the modern conception of socialization. In the first half of XX century socio-centric trend of French philosophy of pedagogical studies was being shaped. The representatives of this trend started differentiating social environment, providing unity of biological and social in a human being by means of upbringing.
   In modern French social pedagogics the following idea has been very strong – only school can accomplish methodical socialization of children. We would like to emphasize the fulfilling this task is only possible on condition that spontaneous influence of social reality environment is taken into consideration. This tendency to differentiate social environment is being enhanced in French pedagogics. Scientists consider the following peculiarities of upbringing potential of basic elements of contemporary community – family, parents community organizations, industrial enterprises, extracurricular establishments, mass media. The leading role in socio-pedagogical research is taken by the ideas of equal partnership of all upbringing institutions of modern French society and by the conception of open school, which correspond to the process liberalization of economy and democratization of social life.
   The analysis of the main trends of upbringing interaction of school and social environment in France, which we conducted, enables us to outline a number of positive trends in its development. The modern French secondary school has turned from hierarchically organized regime establishment into an open socio-pedagogical system. The principle of outlet into environment is stated as the basic pedagogical principle.
   The cardinal changes have taken place in the sphere of interaction of French school with family. The relationship between them evolved from mutual non-intrusion and occasional links to cooperative activity based on equal partnership. The experience of activity of five large national parental federations in France is of significant importance. These public organizations defend the rights of parents and children at different levels of national system of education.
   Integration of school and extra-curricular education is an important positive trend. Secondary school in France gained valuable experience of outlet into social environment: animation activity (performing musical comedies, movies, plays, where artists, musicians and writers are invited), transplantation classes; snow, marine and forest classes. Huge attention is being paid by the Ministry of national education of France to upbringing and training of pupils of various integrated cultural enlightening centers, recreation and holiday centers, museums. The famous town Villet, which is not only an educational and upbringing center but a powerful association, incorporating over 40 enterprises, which take active part in pedagogical projects, has become a special pride of Frenchmen. Modern French school provides integrity and continuity of educational process by collaborating with numerous state and public establishments.
   The socialization of pupils of French secondary schools is impossible without participation mass media. There is an obvious tendency in France to add pedagogics to cutting-edge technical means. Great attention is being paid to shaping critical thinking of school children and their ability to make research analysis of the information they get (the national experiment “Active young TV viewer”); enriching their idea of environment through mass media (the project “Vis-à-vis”, the program “Fax”). They conduct important work to use computers and Internet in educational process (the program “Information-communicative technology and education”). French teachers strive to use the strong elements of “virtual communication” and minimize its negative consequences.
   Key words: social environment, interaction of school and social environment, socialisation of teenagers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія школи й соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net