Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства

 Анотації

Ляшенко Л.В. Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08. – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблеми інформаційних потреб бібліотекарів в аспектах їхнього вивчення, задоволення і розвитку в умовах формування інформаційного суспільства. Розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення інформаційних потреб. Проведено дослідження інформаційних потреб бібліотекарів; подано характеристику і визначено напрями вдосконалення документно-інформаційних ресурсів та інформаційного обслуговування бібліотекарів; виявлено можливості використання глобальної мережі Інтернет в представленні інформації з фаху. Запропоновано перспективну модель інформаційного забезпечення бібліотекарів із застосуванням інформаційних та телекомунікаційних технологій, яка створює підвалини для формування єдиного галузевого інформаційного середовища і має оперативно задовольняти зростаючі інформаційні потреби бібліотечних фахівців для успішного здійснення творчої професійної діяльності.
   Ключові слова: бібліотекарі, інформаційні потреби, інформаційне забезпечення, бібліотечно-інформаційне обслуговування, інформаційні ресурси Інтернету, бази даних, інформаційне суспільство.

Ляшенко Л.В. Изучение, обеспечение и развитие информационных потребностей библиотекарей в условиях формирования информационного общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 07.00.08. – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. Киевский национальный университет культуры и искусств. – Киев, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию проблемы информационных потребностей библиотекарей в аспектах их изучения, удовлетворения и развития в условиях информационного общества.
   Изучены содержание, особенности, возможности удовлетворения современных информационных потребностей библиотекарей. Выявлены необходимость в приобретении и пополнении профессиональных знаний, предпочтения и интересы в изучении профессиональной литературы, наиболее полезные для профессиональной деятельности библиотекарей научные, методические, справочно-библиографические и периодические издания; определены актуальные проблемы, темы, по которым ощущается недостаток информации, и репертуар изданий, рекомендованных для подготовки или переиздания; источники информирования; время на ознакомление с профессиональной литературой; наиболее предпочтительные формы повышения квалификации; наиболее эффективные пути совершенствования информационного обеспечения библиотекарей. В диссертации определен комплекс проблем, на которые необходимо ориентировать методическое и информационное обеспечение библиотечной деятельности.
   Проанализирована издательская продукция по библиотечному делу библиотечно-информационных учреждений Украины за последние годы; рассмотрена система вторичной информации, которая должна обеспечить полноту учета источников по библиотековедению и библиографии. На основе полученных результатов предложены пути совершенствования отечественной системы изданий по библиотечному делу. Рассмотрены особенности создания, функционирования, а в последнее десятилетие – трансформации отраслевой системы информации. Составляющими системы, в частности, являются профессиональные информационные службы, функционирующие в структуре крупных библиотек при научно-методических, научно-исследовательских отделах, отделах библиотековедения. Это читальные залы библиотековедческой литературы, секторы организации профессионального самообразования, ресурсные центры для библиотекарей, деятельность которых предполагает разработку технологии библиотечно-информационного обслуживания на основе традиционных и новейших форм предоставления информации пользователю, создание электронного каталога и системы баз данных по библиотечному делу, в том числе полнотекстовых, проблемно-ориентированных. Наличие единой информационной сети отрасли, применение современных технологий позволит всем библиотечным учреждениям более оперативно обмениваться информацией, расширить и разнообразить свои услуги с привлечением внешних интегрированных информационных ресурсов.
   C целью использования зарубежного опыта при создании, развитии собственных электронных продуктов и услуг, предназначенных для профессиональной коммуникации отечественных специалистов библиотечного дела, проанализирована деятельность информационных учреждений и служб ведущих стран мира: США, Великобритании, Канады и др.; предложены для использования наиболее известные международные базы данных по библиотековедению и смежным наукам; рассмотрены дополнительные преимущества электронных журналов, бюллетеней над традиционными и определены пути интеграции профильных журналов в комплексы, которые позволят получать документы из различных источников. Обосновано использование библиотекарями ресурсов Интернета с профессиональной целью: в качестве инструмента коммуникации между библиотекарями и предоставления им профессиональной информации с помощью телеконференций, списков рассылки, специализированных информационных порталов для библиотекарей, электронных журналов свободного доступа, он-лайнових учебных материалов и справочных служб, коллекций электронных ресурсов на сайтах профессиональных библиотечных объединений, вузов, персональных сайтов библиотекарей, сайтов продавцов автоматизированных систем, программного обеспечения, коммерческих поставщиков баз данных для библиотек, издателей и поставщиков собраний периодических изданий.
   Научно обоснованы направления интеграции и особенности организации электронной профильной информации в Украине. Библиотечные и информационные специалисты, как определенное сообщество пользователей информации, заинтересованы в доступе к группе баз данных по библиотечному делу, которые поддерживаются и предоставляются различными библиотечными учреждениями и входят в состав общего распределенного библиотечного фонда. В рамках системы распределенного ресурса предложено создать отраслевые, тематические порталы для облегчения доступа к электронным ресурсам. Разработана перспективная модель информационного обеспечения специалистов библиотечной сферы, которая позволит максимально охватывать профильные документные потоки и послужит основой для формирования единой отраслевой информационной среды. Использование информационных и телекоммуникационных технологий в ее организации будет способствовать развитию профессиональных потребностей, творческих способностей, поисковых, коммуникативных навыков, повышению профессионального мастерства библиотекарей.
   Ключевые слова: библиотекари, информационные потребности, информационное обеспечение, библиотечно-информационное обслуживание, информационные ресурсы Интернета, базы данных, информационное общество.

Lyashenko L.V. The study, support and development of librarians' information needs under conditions of forming of information society. – Manuscript.

The thesis for scientific degree of candidate of pedagogical sciences. Speciality 07.00.08. — book science, library science, bibliography. Kyiv National University of Culture and Arts. – Kyiv, 2002.

   The thesis is devoted to a complex research of issue of librarians' information needs considered in aspect of their study, satisfaction and development their professional information needs under conditions of information society. The theoretical and methodological basis of information needs research has been examined. The research of librarians' information needs has been conducted. The outline and improvement trends of information resources and services for librarians have been represented and determined. The state of foreign special information has been analyzed and professional information representation through the Internet has been detected. The perspective model of librarians' information support using information and telecommunication technologies has been offered. This model is a basis for establishment of uniform information environment in Ukraine. Information support for librarians will satisfy their increasing information needs and allow successful implementation of creative professional activity.
   Key words: librarians, information needs, information support, information service, Internet resources, database, information society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net