Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукові основи створення нетрадиційного способу охолодження повітря і закладання виробленого простору глибоких шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукові основи створення нетрадиційного способу охолодження повітря і закладання виробленого простору глибоких шахт

Анотації 

Перепелиця В.Г. Наукові основи створення нетрадиційного способу охолодження повітря і закладання виробленого простору глибоких шахт.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.11 - фізичні процеси гірничого виробництва і 05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин. - Інститут геотехнічної меха-ніки НАН України, Дніпропетровськ, 1999.

   Дисертація присвячена питанням видобутку вугілля на великих глибинах в умовах підвищеної температури уміщуючих порід і, як наслідок, шахтної атмосфери. Розроблено нетрадиційний спосіб ведення гірничих робіт в цих умовах, ідея якого полягає в сполученні і ув’ язці в єдиному технологічному ланцюгу процесів закладання виробленого простору і охолодження шахтної атмосфери шляхом використання порід, що утилізуються, в якості закладального матеріалу і холодоносія одночасно. Встановлені нові особливості процесів брикетування сипкого матеріалу з формуванням брикетів у вигляді куль в умовах низьких температур і виявлені закономірності розподілу температури по полю брикета при заморожуванні та таянні. Розроблена математична модель процесів тепломасообміну між шахтним повітрям, уміщуючими породами і охолодженим закладальним масивом, відмінність якої від існуючих полягає в напівемпіричному підході до описання процесів тепломасообміну. Запропоновані технологічні схеми і визначені параметри технології ведення робіт по закладанню виробленого простору очисних вибоїв глибоких шахт охолодженими кулями-брикетами і сипким закладальним матеріалом з одночасним вирішенням задач утилізації пустої породи і нормалізації шахтного мікроклімату. Основні результати роботи пройшли промислові випробування і впроваджені в проекти відпрацювання технології закладання виробленого простору на глибоких шахтах Українського Донбасу.
   Ключові слова: закладання виробленого простору, охолодження шахтної атмосфери, вібропневмотранспортування, брикетування, охолоджений закладальний матеріал.

Perepelitsa V.G. The scientific bases for non-standard air cooling and gob-bing-up method in deep mines.- Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree by speciality 05.15.11 - Physical processes of mining production and 05.15.02 - Underground mining of mineral resources.- The Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Science of Ukrain, Dniepropetrovsk, 1999.

   The dissertation is devoted to deep coal mining in the conditions of increased strata rock temperature and atmosphere. The nonstandart mining method in these conditions is elaborated. The main idea is that the processes of gobbing-up and air cooling are combined in one technological procedure by using rocks as gob material and a cooler simultaneously. New peculiarities of loose material briquetting in the form of balls under conditions of low temperature are established and temperature distribution over a briquette when freezing and melting is revealed. The mathematical model of heat and mass exchange between mining air, strata rocks and cooled gob mass is developed. It differe from other models by its semiempirical approach to the heat and mass exchange. The technological schemes are propozed and the parameters for gobbing-up of deep working faces with cooled balls-briquettes and loose gob material solving the problem of barren rock utilization and mining microclimate normalization are established. The main results of the work have passed industrial testing and are utilized in the design of gobbing technologies in deep mines of Ukrainian Donbass.
   Keywords: gobbing-up, normalization of mine microclimate, vibropneumatic transport, briquetting, cooled gob material.

Перепелица В.Г. Научные основы создания нетрадиционного способа охлаждения воздуха и закладки выработанного пространства глубоких шахт.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.11- физические процессы горного производства и 05.15.02 - подземная разработка месторождений полезных ископаемых.- Институт геотехнической механики НАН Украины, Днепропетровск, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам добычи угля на больших глубинах в условиях повышенной температуры вмещающих пород и, как следствие, шахтной атмосферы. На базе анализа результатов выполненных исследований и практического опыта эксплуатации глубоких шахт сформулированы основные концептуальные положения решения проблем ведения закладочных работ и охлаждения шахтного воздуха в условиях Украинского Донбасса. Разработан нетрадиционный способ ведения горных работ на больших глубинах, идея которого заключается в объединении и увязке в единой технологической цепи процессов закладки выработанного пространства и охлаждения шахтной атмосферы путем использования утилизируемых пород в качестве закладочного материала и хладоносителя одновременно. Сущность способа заключается в использовании для закладки выработанного пространства брикетированной в виде шаров охлажденной породы и снижении температуры шахтного воздуха за счет его контактов с охлажденным закладочным массивом. Для реализации поставленных в работе задач установлены особенности процесса брикетирования сыпучего материала в условиях низких температур и выявлены закономерности распределения температуры по полю брикета при замораживании и оттаивании. Разработана математическая модель процессов тепломассообмена между шахтным воздухом, вмещающими породами и охлажденным закладочным массивом, отличие которой от существующих моделей заключается в полуэмпирическом подходе к описанию процессов тепломассообмена. На основе сравнительных расчетов установлены параметры брикетированной закладки выработанного пространства, обеспечивающие снижение температуры воздуха на выемочных участках. Определено количественно охлаждающее действие закладочного массива из охлажденного материала на вентиляционный поток при различных значениях разности температур закладочного и породного массивов. Разработаны физико-технические основы создания системы технических средств и способов закладки выработанного пространства охлажденным брикетированным материалом. Доказано, что достоинствами способа пневмотранспортирования брикетов сферической формы из охлажденного материала являются: экономичность способа, так как подаваемый в транспортный трубопровод сбрикетированный в форме шаров материал движется под действием сжатого воздуха путем качения, когда сила сопротивления движению существенно ниже сил сопротивления при трении и не требуется дополнительной энергии на поддержание частиц сыпучего материала во взвешенном состоянии. В результате удельные энергозатраты на транспортировку уменьшаются по сравнению с существующими способами доставки на два порядка и достигают 0,1 кВт ч/т км. Повышается также производительность системы, так как плотность материала в шарах значительно больше его плотности во взвеси и дальность доставки, так как при транспортировании не происходит осаждения материала в трубопроводе. При транспортировании шаровая форма брикетов позволяет им без особых затруднений преодолевать криволинейные участки трубопровода и использовать на наклонных участках трассы в качестве дополнительной движущей силы составляющую гравитационных сил. Достоинствами указанного способа и системы технических средств является возможность осуществления высокопроизводительной бесперегрузочной доставки сбрикетированного в виде шаров закладочного материала с малыми энергетическими затратами на практически неограниченное в пределах шахтных полей расстояние. При этом вопрос расположения пунктов загрузки системы определяется лишь по соображениям технологической целесообразности, без ограничений по величине предельной дальности транспортирования одним комплексом. Использование такой транспортной системы для подачи в определенные участки шахтного поля дозированного количества охлажденного материала в увязке со схемой вентиляции выработок позволяет снизить температуру рудничного воздуха до величин, определяющих комфортные условия труда. Доказана целесообразность и определена область применения принципиально нового типа закладочных машин для доставки сыпучего материала - ВПМЦ. Их отличительной особенностью является наличие вибрационного загрузочного участка транспортного трубопровода, на котором сыпучий материал под воздействием вибрации переходит в вибровзвешенное состояние, благодаря чему резко уменьшаются силы сопротивления движению материала при разгоне и просходит отрыв частиц материала от поверхности трубопровода с дальнейшим транспортированием его во взвешенном состоянии. Разработана технология и определен порядок выполнения работ по закладке выработанного пространства очистных забоев глубоких шахт охлажденными шарами брикетами и сыпучим закладочным материалом. С учетом особенностей используемого оборудования разработаны технологические схемы, даны их выборочные характеристики, а также определены расчетные показатели технологии ведения закладочных работ в условиях крутых и пологих пластов для широкого диапазона применяемых видов крепи и выемочных агрегатов. Основные результаты работы прошли промышленные испытания и внедрены в проекты отработки технологии закладки выработанного пространства на глубоких шахтах Украинского Донбасса.
   Ключевые слова: закладка выработанного пространства, охлаждение шахтной атмосферы, вибропневмотранспортирование, брикетирование, охлажденный закладочный материал.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукові основи створення нетрадиційного способу охолодження повітря і закладання виробленого простору глибоких шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net