Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу

 Анотації

Полякова Г.А. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної освіти АПН України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена проблемі створення науково обґрунтованої інтегративної моделі управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу, адекватної вимогам сучасної освіти.
   У роботі визначені особливості управління навчальним процесом у загальноосвітньому комплексі. На основі антропосоціального, синергетичного, особистісно-орієнтованого, кваліметричного наукових підходів та концепції спрямованої самоорганізації визначенні сутність, специфіка функцій та структури, основні характеристики адаптивного управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу.
   Теоретично обґрунтовано та розроблено інтегративну модель адаптивного управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу, яка є оптимальним засобом спрямування, організації та координації педагогічної діяльності в різних підрозділах навчального закладу зі складною структурою.
   Доведено, що дана модель забезпечує безперервність освіти, наступність та якість навчального процесу, саморозвиток і самореалізацію його учасників. Розкрито складові та механізм технології реалізації інтегративної моделі на основі базового стандарту педагогічної діяльності при адаптивному управлінні навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу. Розроблено рекомендації щодо впровадження у практику даної моделі та технології для забезпечення наступності та якості навчального процесу у заданому напрямку розвитку навчального закладу з урахуванням власних прагнень та мотивів його учасників.
   Ключові слова: адаптивне управління, навчальний процес, загальноосвітній комплекс, спрямована самоорганізація, взаємопристосування, саморозвиток, факторно-критеріальне моделювання, моніторинг.

Полякова А.А. Адаптивное управление учебным процессом в условиях общеобразовательного комплекса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. – общая педагогика и история педагогики. - Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена проблеме создания научно обоснованной модели управления учебным процессом в условиях общеобразовательного комплекса, адекватной требованиям современного образования в Украине.
   Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что в управлении учебным процессом просматривается тенденция перехода от управления “воздействия” к управлению “на основе взаимодействия” с использованием внутренних резервов педагогической системы.
   На основе изучения теоретических исследований адаптивности в управлении выделены периоды его становления: алгоритмизации, социализации, психологизации управления.
   Анализ управления учебным процессом в общеобразовательных комплексах, в состав которых входит детский сад, школы І, ІІ, ІІІ ступеней, позволил выделить специфику управления, показал актуальность проблемы создания системы гибкого, оперативного управления учебным процессом в таких общеобразовательных учебных заведениях, главным назначением которых является обеспечение непрерывного образования детей от 3-х до 17-и (19-и) лет.
   В работе определены особенности адаптивного управления учебным процессом в общеобразовательном комплексе. Выделены его сущность, специфика функций и структуры, основные характеристики.
   Адаптивное управление учебным процессом – это взаимодействие управляющей и управляемой подсистем на основе согласования стратегий развития учебного заведения и специфики его подразделений, мотивов и возможностей участников учебного процесса, учета конкретных педагогических ситуаций для достижения общей цели путем включения процессов самоорганизации и текущей обратной связи.
   Адаптивное управление учебным процессом в общеобразовательном комплексе имеет сложную многоуровневую структуру, которая учитывает специфику подразделений учебного заведения, иерархию субъектов управления, компоненты учебного процесса как целостной педагогической системы.
   Функции адаптивного управления учебным процессом в условиях общеобразовательного комплекса приобрели следующую специфику: совместное определение реалистической цели, критериальное моделирование желаемого результата и педагогической деятельности с определение шагов их реализации, кооперация и самонаправление действий участников учебного процесса, координация и слаженность действий в соответствии с ведущими направлениями педагогической деятельности, мониторинг и самомониторинг динамики результатов и процессов, саморегулирование и самокоррекция деятельности участников учебного процесса.
   На основе таких современных научных подходов как системный, синергетический, квалиметрический, личностно-ориентированный, основных положений концепции направленной самоорганизации и образовательного мониторинга в диссертации раскрывается сущность разработанной интегративной модели адаптивного управления учебным процессом в условиях общеобразовательного комплекса. Основными структурными компонентами модели являются: содержательный, организационный, прогностический.
   Для реализации адаптивного управления учебным процессом в общеобразовательном комплексе было предложено использование базовой квалиметрической модели (стандарта) педагогической деятельности. Для ее создания на основе анализа педагогической деятельности учителя и воспитателя выделены такие ведущие направления, как: профессиональное образование; управление учебным процессом; непрерывность учебного процесса; ведение деловой документации; педагогическая активность; организационная культура и климат в коллективе. Перечисленные направления составили основу соответствующей факторно-критериальной модели как средства организации и текущей коррекции педагогической деятельности.
   Технология адаптивного управления учебным процессом предполагает создание учителями и воспитателями собственных вариативных моделей на основе базовой, конкретизацию шагов реализации факторов и параметров педагогической деятельности с учетом специфики подразделения общеобразовательного комплекса, индивидуальных особенностей и конкретной педагогической ситуации. Механизмом адаптивного управления, обеспечивающим объективную обратную связь и рефлексию с последующим регулированием, является образовательный мониторинг.
   В рамках данного исследования раскрыт дидактический аспект технологии адаптивного управления учебным процессом, который имеет соответствующую специфику для каждого структурного подразделения комплекса. Для проверки эффективности разработанной модели адаптивного управления учебным процессом в условиях общеобразовательного комплекса была проведена ее экспериментальная апробация. Положительная динамика результатов эксперимента убедительно подтвердила целесообразность практического применения системы адаптивного управления в общеобразовательных комплексах. При ее использовании обеспечивается непрерывность учебного процесса, организация и координация педагогической деятельности в разных структурных подразделениях учебного заведения; повышается профессиональный уровень и педагогическая активность учителей (воспитателей), уровень учебных достижений и общего развития учащихся путем активизации процессов самоуправления, саморазвития, самоорганизации.
   Ключевые слова: адаптивное управление, учебный процесс, общеобразовательный комплекс, направленная самоорганизация, взаимоприспособление, саморазвитие, факторно-критериальное моделирование, мониторинг.

Polyakova A.A. Adaptable Management of Educational Process in Comprehensive Complex. - Manuscript.

Thesis for in Pedagogics by speciality 13.00.01.-General Pedagogics and the History of Pedagogics –Central Institute of Postgraduate Educational Studies of Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The thesis research is devoted to the investigation of the problem of creating scientifically substantiated model of management of the educational establishment process, adequate the demands of modern education in Ukraine.
   Theoretical principles of management of the educational process in educational system and its substance, function types, structures, the main representations of the adaptable management have been elaborated.
   Theoretically determined the efficient, organizational, forecasting components of the integrative model of adaptable management and the technology and mechanism of its prerequisites. It is experimentally proved that this model of management is the most positive trend in organizing and coordinating the pedagogical activity on different levels in educational system, providing continuousness and quality of the educational process, self development, and self implementation of its participants in the purposive development of the educational establishment taking into account participants personal ambitions and motivations.
   Methodical recommendations for the use of this model of management by managers, teachers and instructors have been suggested.
   Key words: adaptable management, educational process, educational system, iter adaptation, focused self-organization, self-development, factor-criteria modeling, monitoring.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net