Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині

 Анотації

Райтер Р.І. Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт.- Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2002 рік.

   Дисертаційну роботу присв′ячено проблемі технічної підготовки юних гімнастів.
   Узагальнено та проаналізовано досвід теорії і практики юнацького спорту з питань підвищення ефективності процесу навчання техніці сучасних складних махових вправ на поперечині. У роботі шляхом біомеханічного і системно-структурного аналізу кіноматеріалів махових вправ на поперечині досліджені їх розповсюджені форми і визначені раціональні варіанти. Розкрито основні механізми згинально-розгинальних рухів у плечових і кульшових суглобах і виявлені їхні оптимальні варіанти. Визначені універсально-видові та індивідуально-видові локальні компоненти махових вправ, які складають об′ємний матеріал базової технічної підготовки гімнастів на поперечині. Розроблено і обгрунтовано методику навчання маховим вправам, сконструйовано тренажерні пристрої, підібрано комплекс спеціально підготовчих і підвідних вправ для правильного формування рухових навичок і прискорення процесу оволодіння базовими вправами.
   Ключові слова: підготовка гімнастів технічна основа, махові вправи, раціональні варіанти, локальні видові компоненти.

Райтер Р.И. Базовая техническая подготовка гимнастов на перекладине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и профессиональный спорт. - Львовский государственный институт физической культуры, Львов, 2002 год.

   Диссертационную работу посвящено проблеме оптимизации процесса обучения на этапе базовой технической подготовки юного гимнаста, а также методике обучения отдельным сложным маховым упражнениям.
   В работе обобщен и проанализирован многолетний опыт теории и практики юношеского спорта по вопросу повышения эффективности процесса обучения современной технике маховых упражнений на перекладине. В работе путем биомеханического анализа большого количества различных форм упражнений удалось установить, что в процессе эволюции появилось множество теоретически необоснованных вариантов выполнения одних и тех же упражнений. Установлено также, что несмотря на структурное сходство таких упражнений, в технике их выполнения есть существенные различия. Прежде всего они связаны с механизмом управления механической энергией движения гимнаста в основной стадии и видами притягиваний, отталкиваний и отходов в завершающей стадии. Путем изучения мышечной координации движений гимнаста обосновано, что при "хлестообразно-бросковом” махе сгибательно-разгибательные движения в тазобедренных суставах обеспечивают высокую скорость перемещения гимнаста, способствуют накоплению необходимой механической энергии для качественного выполнения упражнения и при этом, наблюдается кратковременное, целеустремленное приложение мышечных усилий. Таким образом, при выполнении маховых упражнений, прежде всего профилирующих, перспективных, с точки зрения энергетики организма и рациональности мышечной координации "бросковый" мах более продуктивный нежели выполнение их посредством управляющих движений в плечевых суставах.
   Экспериментально обосновано, что при выполнении упражнений большим махом, в фазе перемещения гимнаста к верхней вертикали распространенным в практике и биомеханически обоснованным, является последовательное сгибание - вначале в тазобедренных суставах, а потом в плечевых суставах, происходящие после энергичного "броскового" движения. При выполнении соскоков следует использовать активный вид отхода - раннее притягивание и нормальное отталкивание. Упражнения с противовращением должны выполнятся активным бросковым махом позними притягиванием и отталкиванием. Системно-структурный анализ маховых упражнений на перекладине позволил выделить в них две группы видовых локально-двигательных компонент - универсально-видовые и индивидуально-видовые. Установлено, что основное внимание в программе начальной подготовки должно уделяться овладению универсально-видовым,а в программе специализированной технической подготовки индивидуально-видовым, локально-двигательным компонентам техники маховых упражнений.
   Исследование техники маховых упражнений позволило разработать оптимальную программу обучения с использованием специализированных средств обучения. В педагогическом эксперименте установлено, что работа по этой программе с использованием разработанных вспомогательных снарядов позволяет повысить объем тренировочных заданий на 40-60%, улучшить качество выполнения целевых упражнений и на 20-30 % сократить сроки обучения.
   Результаты исследования были внедрены в учебно-тренировочный процесс юных гимнастов ДЮСШ СКА г.Львова и могут быть использованы для составления рабочих программ по гимнастике и включены в лекционный курс для студентов институтов физической культуры.
   Ключевые слова: подготовка гимнастов, техническая основа, маховые упражнения, рациональные варианты, локально видовые компоненты.

Rayter R. I. Basic technical training of gymnasts on the horizontal bar.-Manuscript.

Thesis for obtaining Scholarly of Candidate’s Degree in Physical Education and Sport in speciality 24.00.01 - Olympic and professional sport. - L'viv State Institute of Phesical Training, L'viv, 2002.

   The dissertation highlights the problem of technical training of young gymnasts. The paper has generalized and analyzed the experience of theory and practice of youth sport in terms of increasing the efficiency of the process of teaching the technique of modern complicated waggling exercises on the horizontal bar. The biomechanical and systemic and structural analyses of shot waggling exercises have shaped the research of their widespread forms and determined rational variants. The paper has discovered main mechanisms of bending and unbending movements in humeral and revealed hip joints and their optimum variants. The dissertation has determined universal specific and individual specific local movement components of waggling exercises comprising the voluminous of the basic technical training of gymnasts on the horizontal bar. The paper has eleborated and substantiated the methods of teaching waggling exercises, designed trainers, selected the complex of special preparatory and introductory exercises for proper forming of movement skills and accelerating the process of mastering basic exercises.
   Key words: the training of gymnasts, the technical base, moving exercises, rational options, local specific components.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net