Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Анотації 

Пустовіт О.В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України. – Київ, 2008.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню (на підставі аналізу оновленого кримінального і антилегалізаційного законодавства України та практики його застосування) кримінально-правових та кримінологічних аспектів запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
   У дисертації досліджені зміст і генезис інституту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вітчизняному законодавстві. Надано кримінально-правову характеристику легалізації злочинних доходів та запропоновано шляхи удосконалення ст. 209 КК України з метою підвищення ефективності її застосування. Надано кримінологічну характеристику легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як виду злочинності, створено типовий портрет злочинця, що вчинює легалізацію злочинних доходів, розглянуто детермінанти цього виду злочину. Визначено місце і роль органів внутрішніх справ у запобіганні та протидії легалізації злочинних доходів, розкрито особливості їх діяльності, визначено шляхи вдосконалення роботи і взаємодії ОВС з іншими суб’єктами відповідного запобігання.
   Ключові слова: легалізація злочинних доходів; фінансова операція; кримінально-правова кваліфікація; кримінологічна характеристика; національна система запобігання легалізації злочинних доходів; органи внутрішніх справ як суб’єкт запобігання.

Пустовит О.В. Предупреждение органами внутренних дел легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Академия адвокатуры Украины. – Киев, 2008.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию (на основе обновленного уголовного и антилегализационного законодательства Украины, практики его применения) уголовно-правовых и криминологических аспектов предупреждения органами внутренних дел легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём.
   В диссертационной работе исследованы содержание и генезис института легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в отечественном законодательстве. Проанализирована уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, на основе чего разработаны предложения по разрешению теоретических и практических вопросов квалификации и усовершенствования данной уголовно-правовой нормы, ее разграничения от смежных составов преступлений. Изложена криминологическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, как обособленной группы преступлений, создан типовой портрет личности, виновной в совершении легализации преступных доходов, выявлен комплекс причин и условий, обуславливающих существование данного вида преступлений. Определены место и роль органов внутренних дел в предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, раскрыты особенности их деятельности, определены пути усовершенствования работы и взаимодействия ОВД с другими субъектами предупреждения. Высказаны конкретные предложения относительно мер индивидуального предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, выявлению лиц, предрасположенных к совершению таких преступлений, их изучения, прогнозирования вероятности совершения преступления, планирования профилактических мер и их непосредственной реализации.
   Аргументируется, что повышение эффективности предупреждения органами внутренних дел легализации (отмывания) преступных доходов в условиях ограниченных ресурсов государства возможно за счет улучшения правовых и организационно-управленческих основ их взаимодействия с другими правоохранительными органами и субъектами финансового мониторинга. Изложены и обоснованы более объективные критерии оценки эффективности деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
   Особое внимание уделено вопросам предупреждения органами внутренних дел легализации (отмывания) преступных доходов, внесены конкретные рекомендации по усовершенствованию законодательства в сфере предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
   Ключевые слова: легализация преступных доходов; финансовая операция; уголовно-правовая квалификация; криминологическая характеристика; национальная система предупреждения легализации преступных доходов; органы внутренних дел как субъект предупреждения.

Pustovit O.V. Prevention by the bodies of internal affairs of income legalization (laundering) received by criminal means. – Manuscript.

The dissertation to obtain the Degree of Candidate of Law, specializing in 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal-executive Law. – The Advocacy Academy of Ukraine. – Kyiv, 2008.

   The dissertation paper is focused on the complex research of the Criminal Law and Criminological aspects of prevention of criminal income legalization (laundering) by the bodies of internal affairs, on the basis of the analysis of reviewed criminal and antilegalization legislation of Ukraine and its practice.
   The dissertation is provided a criminal-legal description of legalization of criminal income and suggested the ways of improvement of Article 209, Criminal Code of Ukraine with the purpose of reinforcing its practice efficacy. There has been given a criminal description of income legalization (laundering) received criminally as a type of crime, created a typical portrait of a criminal who commits legalization of criminal income, considered determinant of this type of crime. There has been determined a place and role of the bodies of internal affairs in prevention of criminal income legalization, revealed peculiarities of their activities and determined the ways of the bodies of internal affairs activities improvement as well as cooperation between the bodies of internal affairs and other subjects of corresponding prevention.
   Key words: legalization of criminal income; financial transactions; criminal-legal qualification; criminological description, national system of criminal income legalization, bodies of internal affairs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net