Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Вдосконалювання техніки виконання стрибків у довжину на основі моделі «подвійного відштовхування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалювання техніки виконання стрибків у довжину на основі моделі «подвійного відштовхування

Анотації

Ян Цзинь Тянь. Вдосконалювання техніки виконання стрибків у довжину на основі моделі “подвійного відштовхування”. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт. Львівський державний інститут фізичної культури. Львів, 2002 рік.

   У дисертації проаналізовані біокінематичні принципи побудови стрибків у довжину з розбігу. Подано характеристику трьох моделей техніки стрибків: бігової, силової, подвійного відштовхування. Вказано на взаємозв'язок між біокінематичними параметрами руху спортсменів та змагальним результатом. Побудовано математичну модель стрибка в довжину та на її основі розроблено спеціальні номограми, що відтворюють зв'язок між кутом вильоту, швидкістю розбігу та дальністю стрибка. Виокремлено кореляційні залежності між дальністю стрибка і біокінематичними параметрами, що є визначальними для заключної частини розбігу. Показано, що техніка виконання стрибків у довжину у чоловіків і жінок, враховуючи подібність біомеханіки побудови змагальної вправи, ґрунтується на різних системоутворювальних чинниках.
   Ключові слова: стрибок у довжину, техніка, біокінематичні показники, математична модель, номограма.

Yang Jin Tian Improvement of the execution technique of long jump based on "double push away " model. Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of sciences in physical education and sport in speciality 24.00.01 – Olympic and professional sports. Lviv State Institute of Physical Culture. – Lviv, 2002.

   The thesis are considered biocinematics principles of long jump construction. The characteristic of three models of the technique of long jump is given: racing, power, double push away. The interrelation between biocinematics parameters of movement of the sportsmen and competitive result is shown. The mathematical model of a long jump is constructed and the special diagram reflecting interaction between a corner of a take off, speed of take off and range of a jump are developed on its basis. A number of correlation dependences between range of a jump and biocinematics parameters describing a final part of start is allocated. It is shown, that the execution technique of long jump of the men and women is based on different sistem-organize factors, at all resemblance of bio-mechanics construction competitive exercise.
   Key words: long jump, technique, biocinematics parameters, mathematical model, nomogram.

Ян Цзинь Тянь. Совершенствование техники выполнения прыжков в длину на основе модели “двойного отталкивания”. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 – Олимпийский и профессиональный спорт. Львовский государственный институт физической культуры. Львов, 2002 год.

   В диссертации рассмотрены биокинематические принципы построения прыжков в длину с разбега. Дана характеристика трех моделей техники прыжков: беговой, силовой, двойного отталкивания. Показана взаимосвязь между биокинематическими параметрами движения спортсменов и соревновательным результатом. Построена математическая модель прыжка в длину и на ее основе разработаны специальные номограммы, отражающие связь между углом вылета, скоростью разбега и дальностью прыжка. Выделен ряд корреляционных зависимостей между дальностью прыжка и биокинематическими параметрами, характеризующими заключительную часть разбега. Показано, что техника выполнения прыжков в длину у мужчин и женщин, при всей сходности биомеханики построения соревновательного упражнения, базируется на разных системообразующих факторах.
   Ключевые слова: прыжок в длину, техника, биокинематические параметры, математическая модель,ограмма.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалювання техніки виконання стрибків у довжину на основі моделі «подвійного відштовхування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net