Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин

Анотації 

Бондаренко А.О. Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – “гірничі машини”. Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2000.

   Дисертацію присвячено питанню розробки методів розрахунку раціональних параметрів робочого органу установки для екологічно ощадливого підводного видобутку розсипних корисних копалин. Обгрунтовано перспективність застосування грунтозабірного пристрою з гідравлічним розпушувачем, що дає можливість виймати грунт з-під поверхні дна при підводному видобутку розсипних корисних копалин з глибин до 100 м.
   Досліджено процес розмиву незв'язного грунту водяним струменем у стислих умовах піддонного вибою та взаємодію процесів розмивання грунту і всмоктування одержаної пульпи. В результаті теоретичних та експериментальних досліджень отримано аналітичні залежності для визначення геометричних параметрів піддонної зони розмиву, а також аналітичні вирази, які дозволяють раціоналізувати процес виймання грунту робочим органом із струминним транспортним насосом.
   Розроблено інженерну методику розрахунку параметрів системи розмиву робочого органу. Здійснено успішне промислове випробування робочого органу, систему розмиву якого спроектовано з використанням даної методики.
   Ключові слова: підводний видобуток, екологічно ощадливий метод, робочий орган, піддонне виймання, гідравлічне розпушення, незв'язний грунт, зона розмиву.

Бондаренко А.А. Обоснование рациональных параметров исполнительного органа установки для подводной добычи россыпных полезных ископаемых. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – “горные машины”. Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2000.

   Диссертация посвящена вопросу разработки методов расчета рациональных параметров рабочего органа установки для экологически щадящей добычи россыпных полезных ископаемых. На основании аналитического обзора обоснована перспективность применения грунтозаборного устройства с гидравлическим рыхлителем, позволяющего вынимать грунт из-под поверхности дна при подводной добыче россыпных полезных ископаемых с глубин до 100м.
   Исследован процесс размыва несвязного водонасыщенного грунта турбулентной водяной струей в стесненных условиях под поверхностью дна и взаимодействие процессов размыва грунта и всасывания пульпы. В результате силового анализа установлены критерии для моделирования размывающей струи и потока, возникающего при возвратном движении жидкости из зоны размыва, а также получен их вид. Выведены аналитические зависимости для определения длины и ширины поддонной зоны размыва при воздействии на грунт вертикальной турбулентной водяной струи. Установлен факт переменности коэффициента расширения струи при размыве грунта в стесненных условиях поддонного забоя и получено аналитическое выражение для его расчета. Выведена также аналитическая зависимость для определения коэффициента средней скорости возвратного потока. В результате анализа совместно действующих процессов размыва грунта и всасывания пульпы в поддонном забое установлены факторы влияющие на эффективность добычи при поддонной выемке. Получены выражения, позволяющие рационализировать процесс выемки грунта рабочим органом со струйным транспортным насосом.
   Создана лабораторная установка, на которой проведены экспериментальные исследования в соответствии с разработанной методикой. В ходе лабораторных исследований, для выяснения общей физической картины, проведена работа по визуальному наблюдению и описанию процесса размыва грунта и взаимодействия процессов размыва грунта и всасывания пульпы. В результате обработки экспериментальных данных на ПК определены численные значения эмпирических коэффициентов и обоснована достоверность полученных результатов.
   На базе выполненных исследований разработана инженерная методика расчета параметров системы размыва рабочего органа установки для экологически щадящей подводной добычи россыпных полезных ископаемых. Методика включает расчет гидроподьема, параметров струйного насоса и собственно системы размыва. Расчет параметров гидроподьема и струйного насоса предусмотрено вести с использованием известных методик. При расчете системы размыва применены зависимости для определения геометрических параметров зоны размыва, выведенные ранее. Инженерная методика представлена на примере расчета параметров системы размыва рабочего органа установки для экологически щадящей добычи песка. Разработанная методика внедрена в НИПИокеанмаш, где была использована при проектировании рабочего органа опытно-промышленной добычной установки. При ее испытаниях на речном месторождении строительных песков установлено повышение производительности на 10% по сравнению с вариантом применения ранее сконструированного рабочего органа. В результате сравнительного исследования экологического состояния района добычи установлено значительное снижение ущерба, наносимого окружающей среде, по сравнению с традиционными способами гидромеханизации. Расчетный экономический эффект, ожидаемый при промышленной разработке строительного песка на речном месторождении, полученный за счет внедрения результатов диссертационной работы составляет, в ценах 1998г., 9360 грн. за год.
   Ключевые слова: подводная добыча, экологически щадящий метод, рабочий орган, поддонная выемка, гидравлическое разрыхление, несвязный грунт, зона размыва.

Bondarenko A.A. Grounding rational parameters of the working body of unit for submarine production of the alluvial minerals. – Manuscript.

Thesis for the application of the Candidate of Technical Sciences degree on speciality 05.05.06 – “Mining Machines”. National Mining University of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2000.

   The thesis is devoted to the question of development of methods for accounting rational parameters of the working body of unit for ecologically sparing extraction of alluvial minerals. The perspectives of using the ground-extraction body with hydraulic loosener, allowing to take ground from under a bottom surface during submarine mining of alluvial minerals from depths up to 100m, are grounded.
   The process of incoherent ground loosening by a water jet in constraint conditions under bottom surface and interaction of processes of ground loosening and pulp suction are investigated. As a result of theoretical and experimental researches, the analytical expressions for determining geometrical parameters of underbottom loosening zone and also the analytical expressions allowing to rationalize the process of ground extraction by the working body with a jet transport pump are obtained.
   The engineering technique for calculation of a working body loosening system’s parameters is developed. The loosening system of the new working body is designed with use of the mentioned technique. The successful industrial tests of the working body are conducted.
   Key word: submarine production, ecologically sparing method, working body, under-bottom extraction, hydraulic loosening, incoherent ground, loosening zone.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку  сипких корисних копалин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net