Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологічні основи мокрої гвинтової сепарації вугілля
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологічні основи мокрої гвинтової сепарації вугілля

Анотації 

Кірнарський А.С. Технологічні основи мокрої гвинтової сепарації вугілля. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.08 - "Збагачення корисних копалин". Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2000.

   Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності збагачення дрібного вугілля та шламів за рахунок використання технології мокрої гвинтової сепарації. У роботі обгрунтовано теоретичні та прикладні основи мокрої гвинтової сепарації. Встановлено, що її ефективність визначається аутогенними властивостями розділяючого середовища на гвинтовій поверхні, зумовленими гідродинамічним режимом потоку, реологією суспензії та речовинним складом матеріалу, при цьому сформульовано умови технологічної рівноваги системи та запропоновано комплексний критерій ефективності процесу.
   Розроблено технологічні вирішення щодо збагачення відсівів, промпродуктів, відходів флотації, зернистих шламів, антрацитових штибів з використанням мокрої гвинтової сепарації. Основні результати роботи знайшли застосування на вуглезбагачувальних фабриках.
   Ключові слова: мокра гвинтова сепарація, вугілля, технологія.

Кирнарский А.С. Технологические основы мокрой винтовой сепарации угля. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.08 - "Обогащение полезных ископаемых". Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2000.

   Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности обогащения мелкого угля и шламов за счет использования технологии мокрой винтовой сепарации. В работе обоснованы теоретические и прикладные основы мокрой винтовой сепарации. Установлено, что ее эффективность определяется аутогенными свойствами разделительной среды на винтовой поверхности, которые обусловлены гидродинамическим режимом потока, реологией суспензии и вещественным составом материала, при этом сформулированы условия технологического равновесия и предложен комплексный критерий эффективности процесса.
   Мокрая винтовая сепарация – саморегулируемый процесс разделения минеральных частиц по плотности и крупности в безнапорных криволинейных потоках за счет формирования под действием поперечной циркуляции аутогенного ядра, включающего крупные зерна породных (плотностью более 1800 кг/м3) и промпродуктовых (плотностью 1500-1800 кг/м3) фракций, что обеспечивает такую плотность разделения, при которой достигается минимальное засорение продуктов обогащения в условиях технологического равновесия системы. Установлено, что плотность разделения материала в условиях мокрой винтовой сепарации уменьшается по мере снижения крупности материала, достигая минимального значения 1700 кг/м3 при обогащении тонких угольных шламов крупностью 0,1 – 0,5 мм, в то время как максимальное значение этого показателя (2200 кг/м3) соответствует диапазону крупности 5 – 7 мм. Наиболее эффективно обогащается зернистый угольный шлам крупностью 0,5 – 2 мм. Среднее вероятное отклонение (Epm) достигает минимального значения (100 кг/м3) при обработке на винтовых сепараторах зернистого угольного шлама крупностью 1,5 – 2 мм.
   Разработаны технологические решения по обогащению отсевов, промпродуктов, отходов флотации, зернистых шламов, антрацитовых штыбов с применением мокрой винтовой сепарации, при этом установлена возможность получения энергетических концентратов зольностью 15- 20% за один прием мокрой винтовой сепарации, тогда как выделение коксующихся концентратов зольностью 7- 11% требует трехпродуктового режима разделения с перечисткой промпродукта в отдельном цикле на винтовых шлюзах типа ШВЛ- 1000. МВС-процесс положен в основу технологического комплекса по гравитационному дообогащению лежалых отходов флотации зольностью до 65%, что обеспечивает получение вторичного топлива выходом 30- 40% и зольностью на уровне 25%.
   Применение мокрой винтовой сеперации в схемах углеобогащения технологически подверждает возможность перехода на четыре машинных класса: крупный уголь (100- 10 мм), мелкий уголь (10- 3 мм), зернистый шлам (3- 0,1 мм) и тонкий шлам (- 0,1 мм). Предложены новейшие водно-шламовые схемы с раздельной обработкой зернистой (более 0,1 мм) и илистой (менее 0,1 мм) частей угольных шламов, что позволяет сократить фронт флотации, повысить технологическую эффективность отсадки и обеспечить экологическую чистоту обогатительного передела. Основные результаты работы нашли применение на углеобогатительных фабриках страны. Технология мокрой винтовой сепарации обеспечивает высокую эффективность обогащения каменного угля по золе и сере при низких водо- и энергозатратах со значительной удельной производительностью винтовых сепараторов, что позволяет использовать ее для совершенствования существующих схем переработки коксующихся и энергетических углей.
   Ключевые слова: мокрая винтовая сепарация, уголь, технология.

Kirnarsky A.S. Technological fundamentals of coal wet spiral separation. - Manuscript.

Thesis for a doctor's degree by speciality 05.15.08 - Minerals processing. National Mining University of Ukraine, 2000.

   The dissertation is devoted to problems of coal fine and slimes preparation efficiency improvement by means of wet spiral separation utilization. The theoretical and applied fundamentals of wet spiral separation have been developed. It was shown that wet spiral efficiency depends upon autogenous properties of separating medium on the spiral surface which are determined by hydrodynamical flow regime, suspension rheology and material substantial content, the conditions system technological balance and comprehensive criterion of process have been formulated.
   The technological solution for preparation of screening, intermediate product flotation tailings, granular slimes, anthracite culm with using of wet spiral separation have been developed. The main results of thesis have been introduced at coal preparation plants.
   Key words: wet spiral separation, coal, technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологічні основи мокрої гвинтової сепарації вугілля

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net