Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення вуглеводневилучення з частково виснажених газоконденсатних і водоплаваючих газових покладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення вуглеводневилучення з частково виснажених газоконденсатних і водоплаваючих газових покладів

Анотації 

Кондрат О.Р. Підвищення вуглеводневилучення з частково виснажених газоконденсатних і водоплаваючих газових покладів.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.06 – Розробка нафтових і газових родовищ.- Відкрите акціонерне товариство ”Український нафтогазовий інститут”, 2000.

   Дисертацію присвячено вдосконаленню технологій і технічних пристроїв для підвищення вуглеводневилучення з частково виснажених газоконденсатних і водоплаваючих газових покладів. Розроблено технології витіснення сконденсованих вуглеводнів з необводнених і обводнених газоконденсатних покладів з використанням запропонованих композицій робочих агентів. Створено методологічні основи оптимізації процесу періодичної експлуатації свердловин на водоплаваючих газових покладах з метою максимізації поточних відборів газу. Запропоновано установку і аналітичні залежності для оцінки спільного впливу тиску і температури на піноутворюючу здатність розчинів ПАР. Розроблено технології підвищення продуктивності обводнених газових і газоконденсатних свердловин застосуванням спінюючих ПАР і нових типів диспергаторів та технології підвищення приймальності нагнітальних свердловин застосуванням нових пристроїв для акустичного впливу на газорідинний потік в стовбурі свердловин і привибійну зону пласта. Окремі результати праці знайшли промислове впровадження для очищення привибійних зон газоконденсатних свердловин від сконденсованих вуглеводнів. Ключові слова: газоконденсатне родовище, свердловина, привибійна зона, конус підошовної води, спінююча поверхнево-активна речовина, газорідинний потік, конденсатовилучення, інтенсифікація.

Кондрат А.Р. Повышение углеводородоотдачи с частично истощенных газоконденсатных и водоплавающих газовых залежей.-Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.06 – Разработка нефтяных и газовых месторождений.- Открытое акционерное общество ”Украинский нефтегазовый институт”, 2000.

   Диссертация посвящена совершенствованию технологий и технических устройств для повышения углеводородоотдачи с частично истощенных газоконденсатных и водоплавающих газовых залежей.
   Проведена классификация остаточных запасов углеводородов в газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождениях. По результатам анализа материалов, опубликованых в научно-технических изданиях, проведен обзор исследований по повышению углеводородоотдачи частично истощенных месторождений природных газов, обоснованы цель работы и задачи исследований.
   По результатам физического моделирования процесса вытеснения сконденсированных углеводородов с необводненных и обводненных газоконденсатных залежей водой, водогазовыми смесями, водными растворами ПАВ (мирола-1) и полимера (РДА-1020), углеводородными растворителями (конденсатом), раствором ПАВ (жиринокса) в углеводородном растворителе (конденсате), поверхностно-активной полимервмещающей системой (ПАПС) (ПАВ+полимер), углекислым газом определены значения коэфициента конденсатовытеснения, установлено влияние на их значение геологопромысловых факторов, обоснованы оптимальное содержание ПАВ и полимера в рабочем растворе и объёмы закачивания рабочих растворов. На основе проведенных исследований разработаны технологии вытеснения сконденсированых углеводородов с необводненных и обводненных газоконденсатных залежей с использованием предложеных композиций рабочих агентов.
   За результатами математического моделирования процесса нестационарного конусообразования при эксплуатации газовых скважин в пластах с подошвенной водой исследовано влияние геолого-промысловых факторов на динамику подъема и последующего оседания конуса подошвенной воды. Оценен радиус возбужденной зоны вокруг скважины, определены оптимальное значение относительного вскрытия пласта. Доказана целесообразность периодической эксплуатации газовых скважин в пластах с подошвенной водой и обоснована продолжительность периода остановки скважины в зависимости от депрессии на пласт и степени вскрытия пласта.
   Впервые экспериментально определены закономерности совместного влияния давления и температуры на пенообразующую способность растворов ПАВ. По результатам исследований получены аналитические зависимости кратности и устойчивости пены от давления, температуры, концентрации ПАВ во вспениваемой жидкости и минерализации пластовой воды.
   Впервые на модели скважины экспериментально исследованы закономерности диспергирования газоконденсатных смесей с использованием разных типов диспергаторов и совместное использование диспергаторов и пенообразующих ПАВ для интенсификации выноса из скважин газоконденсатных и газоводоконденсатных смесей. Разработаны технологии повышения производительности обводненных газовых и газоконденсатных скважин использованием спенивающих ПАВ и новых типов диспергаторов и технологии повышения приёмистости нагнетательных скважин использованием новых устройства для акустического воздействия на газожидкостный поток в стволе скважин и призабойную зону пласта.
   Отдельные результаты работы (робочие смеси для очистки призабойных зон газоконденсатных скважин от сконденсированых углеводородов) внедрены в НГДУ ”Полтаванефтегаз” и ”Охтырканефтегаз” на скважинах № 25, 213 Глинско-Розбышевского нефтегазоконденсатного месторождения, №12, 76 Юрьевського, № 25 Гоголевского, № 30 Южно-Панасовского и №98 Велико-Бубновского газоконденсатных месторождений. После обработок призабойных зон скважин дебит газа увеличился на (6,6 - 53)%, дебит конденсата– на (6,8– 53,1)%.
   Ключевые слова: газоконденсатное месторождение, скважина, призабойная зона, конус подошвенной воды, поверхностно-активное вещество, газожидкостный поток, конденсатоотдача, интенсификация.

Kondrat O.R. – Hydrocarbon extraction increment from partly depleted gas condensate pools and gas pools with bottom water.- Manuscript.

The thesis for the candidate of technical science degree in speciality 05.15.06.- Development and exploitation of oil and gas deposits. – Open join stock company ”Ukraine oilgas institute”, Kiev, 2000.

   The thesis is devoted to improvement of current highly efficient technologies and techniques for condensate production from partly depleted gas condensate pools and development of new technologies and techniques. The thesis is also devoted to increment efficiency of gas and gas condensate wells exploitation under water encroachment conditions. The technologies of displacing gas condensate from watered-free pools using new displacing agent have been developed. Methodological principles for optimization of periodic exploitation of wells at the gas and gas condensate pools with bottom water for maximization of current gas withdrawal have been developed. Installation and analitical dependences for estimation of common influence of pressure and temperature on foam generating ability of surfactant solutions have been suggested. Increment technologies of watered gas and gas condensate wells productivity by using surfactants and new types of powder distributing devices and injectivity increment technologies for injection well by using of new acoustic devices have been developed. The results of the thesis which deal with clearing of bottom hole zone from gas condensate have been tested and implemented.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення вуглеводневилучення з частково виснажених газоконденсатних і водоплаваючих газових покладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net