Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування способу підвищення стійкості камер великого поперечного перерізу вугільних шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування способу підвищення стійкості камер великого поперечного перерізу вугільних шахт

Анотації 

Кужель С.В. Обґрунтування способу підвищення стійкості камер великого поперечного перерізу вугільних шахт. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04.- “Шахтне і підземне будівництво”. Національна гірнича академія України Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2000.

   Виконаний аналіз господарчої діяльності вугільних шахт ДХК “Добропіллявугілля”. Доведено, що одна з причин, які не сприяють якісній роботі шахт, є низька стійкість підготовчих виробок. Особливо великі збитки мають місце у разі виходу із ладу камер піднімальних машин на ухилах.
   Причина виходу камер із стану діючих - у здиманні порід підошви та руйнування кріплення.
   Доведено аналітично на основі чисельного моделювання методом МКЕ, що спорудження поруч з камерою компенсаційних виробок з одночасовим тампонажем закріпного простору дозволяє суттєво підвищити стійкість камер.
   Виконані лабораторні експерименти по дослідженням стійкості камер з компенсуючи ми виробками на моделях із еквівалентних матеріалів.
   Обґрунтовані параметри розташування цих виробок та запропонована нова конструкція фундаментів піднімальних машин, які мають з'ємні елементи. Рекомендації реалізовані у камері піднімальних машин пл. Л3 гор. 550 м на ш. “Білозірська”.
   Результати досліджень опубліковані у сьоми статях.
   Ключові слова: камери, здимання порід підошви, тампонаж, фундамент піднімальної лебідки, компенсуючі виробки.

Кужель С.В. Обоснование способа повышения устойчивости камер большого поперечного сечения угольных шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04.- “Шахтное и подземной строительство”. Национальная горная академия Украины Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2000 г.

   Диссертация посвящена обоснованию способа повышения устойчивости камер подъемных машин в условиях повышенного горного давления и пучения пород почвы.
   Выполнен анализ хозяйственной деятельности угольных шахт ДХК “Добропольеуголь”. Доказано, что одной из причин нестабильной работы предприятий является низкая устойчивость подготовительных выработок. На выполнение трудоемких ремонтных работ ежегодно занято около тысячи человек, что составляет 8-10 % от общей численности подземных рабоичх.
   Особенно большой ущерб деятельности шахт наносят остановки и ремонт камер подъемных машин. Причина выхода из строя камер заключается в наличии пучения пород почвы и повышенного горного давления. Выполнен обзор исследований в этой области. Предложено в качестве меры, обеспечивающей устойчивости камер, соорудить две компенсационные выработки и выполнить тампонаж закрепного пространства и предусмотреть наличие съемочных элементов под подшипниками валов барабана, редуктора и электропровода лебедки.
   Методом граничных элементов выполнено обоснование параметров предлагаемого способа охраны. Установлено, что компенсационные камеры должны располагаться в подошве охраняемой выработки на расстоянии 12-14 м по горизонтальной оси и 8-10 см по вертикальной оси. Устойчивость выработок оценивалась по критерию Парчевского Л.Я.-Шашенко А.Н. Результаты численных расчетов подтверждены путем испытаний моделей из эквивалентных материалов. Материал моделей - песчано-парафино-графитовая смесь. Доказано что наличие компенсационных выработок снижает напряженно-деформированное состояние породного массива в окрестности охраняемых камер, не допуская развития процесса пучения пород почвы.
   Кроме того, разработана конструкция фундамента под элементы подъемной машины, позволяющая эксплуатировать ее даже при значительных деформациях почвы.
   Предложены съемные элементы под подшипниками валов барабана, редуктора и электропривода, что позволяет охранять эксплутационные возможности подъемной машины даже при величине поднятия пород почвы до 800 мм.
   Разработана технология тампонажа и последующего контроля состояния приконтурного массива. Установлено, что тампонаж закрепного пространства увеличивает несущую способность крепи в камере, примерно, в 2 раза.
   Приведены конструкции реперных станций.
   Результаты исследований реализованы на ш. “Белозерская” в камере подъемных машин пл. Л3 гор. 550 м. Основные положения опубликованы в семи статьях.
   Ключевые слова: камера, пучение пород почвы, многослойная крепь, тампонаж, фундамент, подъемная лебедка, компенсационные выработки.

Kuzhel S.V. A substantiation of way of rise of cameras stability of the large cross-section of collieries. - Manuscript.

Thesis on obtaining a degree of candidate of engineering science on a speciality 05.15.04.- " Mine and underground construction ". National Mining University of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2000.

   The thesis is devoted to a substantiation of way of rise of stability of cameras of elevating machines in conditions of the increased rock pressure and frictions of breeds of ground.
   The analysis of economic activity of collieries SKC "Dobropolyeugol" is executed. It is proved, that one of the reasons of firms operation instability is low stability of preparatory mine workings. Especially large damage of activity of mines is brought through stops and repair of cameras of elevating machines. The reason of cameras' getting out of order is in rebounding of breeds of ground and increased rock pressure. The review of researches in this area has been fulfilled. . It is offered to make two compensatory mine workings as a measure ensuring stability of cameras, and to execute tamping of fixing space. Besides, the construction of the base for units of elevating machine allowing to exploit it even at significant deformations of ground. The technology of tamping and consequent control of a close-to contour state of the massif is developed. The results of researches are realized at "Belozerskaya" mine in the camera of elevating machines pl. Л3 550 m. The main states are published in six articles.
   Key word: camera, rebounding of breeds of ground, multilayer timber, tamping, base, compensatory mine workings.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування способу підвищення стійкості камер великого поперечного перерізу вугільних шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net