Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Полегшенні щлаколужні тампонажні розчини
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Полегшенні щлаколужні тампонажні розчини

Анотації 

Маматкулов А.М. Полегшенні щлаколужні тампонажні розчини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. – Київський національний університет будівництва і архітуктури, Київ. 2000.

   В роботі теоретично обгрунтована та практично підтверджена можливість одержання полегшених (середня густина 1320-1490 кг/м3) шлаколужних тампонажних розчинів, що працють в умовах помірних та підвищених температур (75-120 ° C) та тисків (30-60 МПа).
   Встановлено, що вміст бентоніту в шлаколужних в'яжучих визначається хімічним складом алюмосилікатного компоненту і кількістю лужного компоненту. При цьому найбільш сприятливі умови для процесів структуроутворення таких систем створюються за рахунок розмірів відношення оксидів. Незалежно від виду лужного компоненту у складі новотворень штучного каменю формуються переважно цеолітоподібні сполуки складу гідронефеліну, анальциму і морденіту, які сприяють одержанню матеріалу із високими фізико-механічними властивостями.
   Розроблені та оптимізовані склади тампонажних розчинів та визначені методи регулювання їх властивостей в залежності від необхідних умов їх єксплуатації. Розроблені основи технології одержання запропонованих матеріалів. Результати роботи реалізовані в умовах промислового виробництва.
   Ключові слова: Полегшені щлаколужні тампонажні розчини, модифікований компонент, структуроутворення, цеолітоподібні сполуки, загущення.

Маматкулов А.М. Облегченные шлакощелочные тампонажные растворы. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05. 23.05 – строительные материалы и изделия. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев. 2000.

   Диссертация посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию облегченных (r =1320-1490 кг/м3) шлакощелочных тампонажных растворов, работающих в условиях умеренных и повышенных температур (T=75-120 ° C) и давлений (P=30-60 МПа). В работе теоретически обоснована и практически доказана возможность получения шлакощелочных тампонажных растворов с заданными свойствами за счет модифицирования дисперсной среды шлакощелочных вяжущих добавкой алюмосиликатного состава - бентонитовой глины, позволяющей в силу особенностей структуры бентонита, не только повышать водоудерживающую способность растворных смесей, но и направленно управлять процессами структурообразования при их твердении.
   Исследованы процессы структурообразования шлакощелочных растворных смесей, обеспечивающе технологические характеристики тампонажных растворов в системе: "шлак + бентонит + щелочной компонент" при твердении в условиях повышенных температур (75-120 ° C ) и давлений (30-60 МПа) в зависимости от вида шлака, количества добавки бентонитового порошка и природы щелочного компонента.
   Показана взаимосвязь состава модифицированных бентонитом шлакощелочных вяжущих на процессы структурообразования и свойства твердеющих систем.
   Установлено, что содержание бентонита в составе шлакощелочных вяжущих определяется химическим составом алюмосиликатного компонента и количеством щелочного компонента. При этом, наиболее благоприятные условия на процессы структурообразования таких систем оказывает величина отношения Na2O/Al2O3, в пределах значений которой 0,93-1,33, независимо от вида щелочного компонента, в составе новообразований искусственного камня формируются преимущественно цеолитоподобные соединения состава гидронефелина, анальцима и модернита, способствующие получению материала с высокими физико-механическими свойствами (Rсж=4,0-7,0 МПа; Rизг=1,46-2,4 МПа) и низкой средней плотностью (r =1320-1490 кг/м3).
   Разработаны и оптимизированы составы тампонажных растворов и определены методы регулирования их свойствами в зависимости от требуемых условий их эксплуатации. Показано, что при использовании основных доменных гранулированных шлаков, независимо от природы щелочного компонента, оптимальные технологические и строительно-технические свойства тампонажных шлакощелочных растворов достигаются при содержании бентонита в составе вяжущего в количестве 5-9,38 мас. %, а при использовании электротермофосфорных шлаков содержание бентонита должно составлять 6,25-10 мас. %. Исследование свойств оптимизированных составов шлакощелочных тампонажных растворов в интервале температур T=75-120 ° C и давлений P=30-60 МПа показало возможность регулирования плотности тампонажного раствора в пределах 1320-1450 кг/м3, коэффициента водоотделения 0-3% при водосодержании растворов 135-190 % и прочностных характеристиках в пределах Rизг=1,0-3,4 МПа, Rсж=2,0-6,2 МПа.
   Определено, что разработанные составы характеризуются высокими технологическими и эксплуатационными свойствами, которые удовлетворяют по срокам схватывания и времени загустевания требованиям, предъявляемым к тампонажным растворам, работающим в условиях умеренных и повышенных температур, а по условиям прочности и проницаемости превышают их в 1,5-2 раза. При этом установлено, что при использовании карбонатных щелочных компонентов, разработанные шлакощелочные тампонажные растворы могут быть рекомендованы для работы в интервале температур 75 – 120 0С и давлений 30-60 МПа, а при использовании силикатных щелочных соединений область использования разработанных составов ограничена до температуры 100 0С и давления 50 МПа.
   Разработанные составы тампонажных растворов характеризуются высокими показателями водостойкости (Кс=1,07-2,18) и коррозионной стойкости (Кс=0,97-2,16), которые превышают по данным сравнительных испытаний соответствующие показатели тампонажных растворов на основе портландцемента.
   Разработаны основы технологии получения предложенных материалов. Результаты работы реализованы в условиях действующего производства.
   Ключевые слова: облегченные шлакощелочные тампонажные растворы, модифицирующий компонент, структурообразование, цеолитоподобные соединения, загустевание.

Mamatkulov A.M. Lightweight slag alkaline tamping mortars. - Manuscript.

Ph.D. Thesis in the speciality 05.23.05 Building Materials and Articles.- Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv. 2000.

   The possibility of obtaining of lightweight (mean density of 1320-1490 kg/m3) slag alkaline tamping mortars, which work in conditions of usual and increased temperatures (75-120°C) and pressures (30-60 MPa), was theoretically proved and practically confirmed.
   It was established, that the contents of bentonite in a structure of slag alkaline binders is determined by a chemical composition of aluminosilicate component and quantity of an alkaline component. Thus the most favourable conditions for structure formation processes of such systems are formed under condition of formation mainly of zeolite-like combinations of a hydronepheline, analcime and mordenite structures, which promote the obtaining of a material with high phisical-mechanical properties.
   The composition of tamping mortars was developed and optimized and the methods of regulation of their properties were determined depending on conditions of their exploitation. The results of work were realized in conditions of industrial production.
   Key words: Lightweight slag alkaline tamping mortars, modified component, structure formation, zeolite-like compounds, thicking.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Полегшенні щлаколужні тампонажні розчини

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net