Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологія кріплення устаткування анкерними болтами на акрилових клеях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологія кріплення устаткування анкерними болтами на акрилових клеях

Анотації 

Нохріна Л.А. Технологія кріплення устаткування анкерними болтами на акрилових клеях. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.23.08 - Технологія промислового та цивільного будівництва, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, м. харків, 2000, Міністерство освіти і науки України.

   Дисертація присвячена розробці технології кріплення устаткування за допомогою анкерних болтів на акрилових клеях.
   Експериментально установлені довготривалість набухання, в’язкість і технологічна життєздатність, як компаунда, так і акрилового клею в залежності від його складу, температури навколишнього середовища. Рекомендовані оптимальні склади акрилового клею для виконання анкероустановочних робіт. Показано, що незалежно від складу клею міцність його за першу добу досягає 90...95 %, а за перші три години - 85% від проектної. Виявлена можливість затужавлення клею при t=00С.
   В результаті досліджень установлено, що в’язкість акрилового клею можна регулювати у широких межах. Це дозволило кріпити устаткування до готових бетонних і залізобетонних конструкцій за допомогою анкерних болтів за однією з трьох схем: установка болтів до монтажу устаткування; установка болтів одночасно з монтажем устаткування; установка болтів після монтажу устаткування.
   При аналітичному дослідженні були розглянуті два способи ведення робіт - послідовний і паралельний. Установлені залежності інтенсивності, часу на устрій анкера, виробітку та інших факторів від технологічної життєздатності акрилового клею, засобу ведення робіт, діаметра анкера.
   Експериментально визначено вплив типу електроперфораторів і діаметра бурів, частоти їх обертання, міцності бетону на швидкість буріння свердловин.
   Технологія кріплення устаткування анкерними болтами на акрилових клеях впроваджена на ряді промислових об’єктів України, де застосування її дало значний техніко-економічний ефект.
   Ключові слова: анкерне кріплення, болт, акрилова композиція, клей, компаунд, технологічні фактори, життєздатність, швидкість буріння, свердловина.

Нохрина Л.А. Технология крепления оборудования анкерными болтами на акриловых клеях. - рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.08 - Технология промышленного и гражданского строительства, Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры. г. Харьков, 2000, Министерство образования и науки Украины.

   Диссертация посвящена разработке технологии крепления оборудования анкерными болтами на акриловых клеях.
   Экспериментально установлены длительность набухания, вязкость и технологическая жизнеспособность как компаунда, так и акрилового клея в зависимости от его состава, температуры окружающей среды. Рекомендованы оптимальные составы акрилового клея для анкероустановочных работ. Показано, что независимо от состава клея прочность его за первые сутки достигает 90...95%, а за первые три часа - 85%. Выявлена возможность отверждения клея при t=00С.
   В результате исследований установлено, что вязкость акрилового клея можно регулировать в широких пределах. Это позволило крепить оборудование к готовым бетонным и железобетонным конструкциям с помощью анкерных болтов по одной из трех технологических схем: установка болтов после монтажа оборудования; установка болтов до монтажа оборудования; установка болтов одновременно с монтажом оборудования.
   При аналитическом исследовании были рассмотрены два способа производства работ - последовательный и параллельный. Аналитически установлена и экспериментально подтверждена зависимость времени приготовления акриловой клеющей композиции от температуры среды. Определена оптимальная температура приготовления акрилового клея, которая находится в пределах 20± 20С, обеспечивающая максимальную интенсивность производства анкероустановочных работ.
   Аналитически и экспериментально установлена зависимость расхода акрилового клея и времени установки от диаметра анкерного болта. Выявлена связь оптимальной массы клеющей композиции от диаметра анкера и технологической жизнеспособности клея. Показано влияние способа производства работ на интенсивность устройства анкерных болтов, времени устройства. При последовательном способе время на установку клеевого анкера имеет нелинейный характер и достигает оптимального значения при T≥42 мин, при параллельном - это время имеет постоянную величину и не зависит от технологической жизнеспособности клея.
   Установлено, что при параллельном и последовательном способах производства работ время на устройство анкерных болтов зависит от их диаметров. Определен количественный состав звеньев при параллельном и последовательном способах производства работ. При параллельном способе анкероустановочных работ количественный состав звена зависит от технологической жизнеспособности акрилового клея, а при последовательном - зависит только от коэффициентов, учитывающих простои, подготовительно-заключительные работы и отдых рабочих. Установлено, что выработка при последовательном способе зависит от объема работ и технологической жизнеспособности клея, а при параллельном - она постоянна для определенных диаметров анкеров.
   Экспериментально определено влияние типа электропетфораторов, диаметров бура, частоты их вращения, прочности бетона на скорость бурения скважин. Технология крепления оборудования анкерными болтами на акриловых клеях внедрена на ряде объектов Украины и ее применение дало значительный технико-экономический эффект.
   Ключевые слова: анкерное крепление, болт, акриловая композиция, клей, компаунд, технологические факторы, скорость бурения, скважина.

Nokhrina L.A. Fastening Equipment Technology by Anchor Bolts on Acrylic Adhesives. - Manuscript.

This is the thesis for competition to receive scientific degree of Candidate of Engineering Science (Ph.Degree) on speciality 05.23.08 - Technology for Industrial and Civil Construction, Kharkov State Engineering University for Construction and Architecture. Kharkov, 2000, Ministry of Education and Science of Ukraine.

   The thesis is devoted to fastening equipment technology by anchor bolts on acrylic adhesives.
   There are three technological schemes for fastening equipment to ready reinforced concrete constructions: installation of bolts after equipment assembling; installation of bolts before equipment assembling; installation of bolts simultaneously with equipment assembling.
   It was experimentally determined the following parameters: time of binding and technological viability for both compound and acrylic adhesive due to its composition and environmental temperature. Optimal compositions of acrylic adhesive were recommended for anchor installations. It was shown the fact that independently of adhesive composition the adhesive strength reaches 90…95% during the first 24 hours and 85% - during the first 3 hours. Possibility of adhesive solidification was discovered at t=0° C. While analytical investigation two ways of operation process were discussed: consecutive and parallel. Dependences of intensity, time standards for arranging anchor and other factors on technological viability of acrylic adhesive, way of operation process, anchor diameter.
   There was also experimentally defined the influence of electrical perforator type, drill diameter, their rotation frequencies, well-drilling-velocity strength.
   Fastening Equipment Technology by Anchor Bolts on Acrylic Adhesives is already used in practice on a number of construction objects in Ukraine. This usage has caused essential technical and economical effects.
   Key words: anchor fastening, bolt, acrylic composition, adhesive, compound, technological factors, drilling velocity, well.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологія кріплення устаткування анкерними болтами на акрилових клеях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net