Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка методу контактного термопроникнення в глибинні надра за допомогою технічних автономних засобів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методу контактного термопроникнення в глибинні надра за допомогою технічних автономних засобів

Анотації 

Писаренко Т.В. Розробка методу контактного термопроникнення в глибинні надра за допомогою технічних автономних засобів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. - Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2000 р.

   Дисертація присвячена розробці та теоретичному обгрунтуванню можливості контактного термопроникнення в глибинні надра з допомогою автономного термозонду. Виконані теоретичні дослідження методу понадглибинного контактного термопроникнення свідчать про те, що практична можливість даного методу теоретично обгрунтовується з достатнім ступенем коректності. Здійснено постановку та розв’язання задачі оптимізації процесу термопроникнення, що дозволяє збільшити його ефективністіь завдяки оптимальному вибору форми поверхні термозонду. Розроблено методику розрахунку основних вихідних інженерних параметрів таких, як швидкість термопроникнення, товщина шару розплаву, розподіл температури та густини теплового потоку на робочій поверхні термозонду. Розглянутий метод контактного термопроникнення не має альтернативи серед існуючих методів буріння по швидкості та глибині проникнення в земні надра. Зроблено аналіз та вибір конструкційних матеріалів з точки зору їх придатності для створення термозонду , спроможного здійснити транскорове проникнення в земні надра. Розроблені в даній роботі метод контактного термопроникнення та основи інженерно-фізичної концепції автономного термозонду відкривають шляхи створення принципово нової глибинної техніки для досягнення понадглибиннних горизонтів. Області застосування такої техніки можуть бути різноманітними.
   Ключові слова: понадглибинне термопроникнгення, термозонд, термобуріння, проплавлення, розплав, порода.

Писаренко Т.В. Разработка метода контактного термопроникновения в глубинные недра с помощью технических автономных средств. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.06 - техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика. - Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, 2000 г.

   Диссертация посвящена разработке и теоретическому обоснованию возможности контактного термопроникновения в глубинные недра с помощью автономного термозонда. Выполненные теоретические исследования метода сверхглубокого контактного термопроникновения свидетельствуют о том, что возможность практической реализации этого метода теоретически обосновывается с достаточной степенью корректности. Выполнена постановка и решение задачи оптимизации процесса термопроникновения, что позволяет увеличить его эффективность благодаря оптимальному выбору формы поверхности термозонда. Разработана методика расчета основных исходных инженерных параметров, таких как скорость термопроникновения, толщина слоя расплава, распределение температуры и плотности теплового потока на рабочей поверхности термозонда. Рассмотренный метод термопроникновения не имеет альтернативы среди существующих методов бурения по скорости и глубине проникновения в земные недра. Выполнен анализ и выбор конструкционных материалов с точки зрения их пригодности для создания термозонда, способного выполнить транскоровое проникновение в земные недра. Разработанные в представленной работе метод контактного термопроникновения и основы инженерно-физической концепции автономного термозонда открывают пути создания принципиально новой глубинной техники для достижения сверхглубоких горизонтов. Области применения такой техники могут быть разнообразными.
   Ключевые слова: сверхглубокое термопроникновение, термозонд, термобурение, расплав, проплавление, порода.

Pysarenko T.V. Development of method of contact thermal penetration in deep bowels of the Earth by autonomous technical means. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 05.14.06 - engineering thermal physics and industrial heat power engineering. -The Institute of Engineering Thermal Physics of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 1999.

   Dissertation is devoted to development and theoretical justification of contact thermal penetration possibility in deep bowels of the Earth by autonomous thermal probe. The carried out theoretical researches of the up-deep contact thermal penetration method demonstrates the possibility of putting this method into practice is quite grounded theoretically. It is formulated and solved the problem of the thermal penetration process optimisation, allowing to increase its effectiveness by optimal choice of thermal probe surface form. It is developed the procedure of main output engineering parameters determination, such as thermal penetration velocity, melt layer thickness, temperature and thermal flow density distribution on the thermal probe work surface. The examined method of thermal penetration doesn’t have any alternative among existing methods of drilling with respect to velocity and penetration deepness in bowels of the Earth. It is carried out analysis and choice of design materials from the viewpoint of their suitability for development of the thermal probe capable to realise the over crust penetration in the Earth bowels. The developed in the presented work method of contact thermal penetration and basis of engineering and physical conception of autonomous thermal probe reveal the ways of realisation of principally new technique for reaching the up-deep horizons. The areas of such technique usage are quite different.
   Key words: thermal drilling, up-deep thermal penetration, thermal probe, rock, melt, probe-melting.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методу контактного термопроникнення в глибинні надра  за допомогою технічних автономних засобів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net