Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологія ізоляції зон поглинання свердловин з використанням термопластичних матеріалів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологія ізоляції зон поглинання свердловин з використанням термопластичних матеріалів

Анотації

Судаков А.К. Технологія ізоляції зон поглинання свердловин з використанням термопластичних матеріалів . - Рукопис.

Дисертаційна робота на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 05.15.10. - “Буріння свердловин” - Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2000.

   Дисертація присвячена питанням розробки технології ізоляції зон поглинань промивної рідини з використанням термопластичних матеріалів. На основі аналітичних, стендових, свердловинних і виробничих досліджень запропоновано принципово нову, нетрадиційну технологію ізоляції зон поглинання, яка базується на заповненні каналів поглинання розплавом легкоплавких матеріалів. Експериментально і теоретично встановлено оптимальну глибину застосування запропонованої технології, залежність температури нагрівання свердловинної рідини від теплофізичних властивостей термопластичного матеріалу. Встановлено необхідні технологічні параметри тампонування: розміри ізоляційної оболонки, а також методику їх проектування. На основі аналітичних досліджень складено математичну модель процесу теплопередачі при електротепловій обробці свердловини в зоні ускладнення.
   Результати теоретичних досліджень знайшли підтвердження в ході практичних досліджень і стали базою для створення технології ізоляції зон поглинання, успішно апробованої у виробничих умовах.
   Ключові слова: буріння, свердловина, поглинаючий горизонт, промивна рідина, поглинання рідини, ізоляція горизонтів, тампонажні матеріали, теплове джерело, термопластичні матеріали, розплав.

Судаков А.К. Технология изоляции зон поглощения буровых скважин с применением термопластичных материалов . — Рукопись.

Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.10. — “Бурение скважин” — Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2000.

   Диссертация посвящена вопросам разработки технологии изоляции зон поглощений промывочной жидкости с применением неразубоживаемых пластовыми водами термопластичных материалов для тампонирования трещиноватых горных пород.
   На основании аналитических, стендовых, скважинных и производственных исследований предложена принципиально новая, нетрадиционная технология тампонирования поглощающих горизонтов, для реализации которой необходимо выполнить следующие технологические операции: доставку гранулированного термопластичного материала на забой скважины, локальный нагрев промывочной жидкости в призабойной зоне скважины, плавление и задавливание расплава термопластичного материала в каналы поглощения. Применяются термопластичные, неразубоживаемые пластовыми водами материалы с низкой температурой плавления, расплав которых, проникая в каналы поглощения промывочной жидкости, затвердевает там, образуя надежную, непроницаемую изоляционную оболочку. Для различных геолого-технических условий разработаны технологические схемы и способы изоляции поглощающих горизонтов термопластичными материалами, а также методика их проектирования. На основании экспериментальных и теоретических исследований установлена оптимальная глубина применения предлагаемой технологии. Экспериментально и аналитически установлены зависимости: температуры нагрева скважинной жидкости от теплофизических свойств термопластичного материала; количества тепловой энергии, расходуемой при процессе плавления термопластичного материала в зоне поглощения промывочной жидкости от условий нагрева; времени и скорости плавления термопластичного материала от мощности нагревателя при контактном плавлении.
   Установлены необходимые технологические параметры тампонирования и радиальные размеры изоляционной оболочки. На основании аналитических исследований составлена математическая модель температурного поля, описывающая процесс теплопередачи при электротепловой обработке скважины в зоне осложнения.
   Выполнена оценка экономической эффективности применения технологии изоляции поглощающих горизонтов с использованием тампонажных термопластичных материалов на основе природной серы. Доказано, что предлагаемый способ изоляции позволяет за счет низкой стоимости, физико-механических свойств предложенного тампонажного материала, оптимизации технологического процесса и т.п., достичь значительного снижение материальных затрат и времени на изоляцию поглощающего горизонта.
   Результаты теоретических исследований нашли подтверждение в ходе практических исследований и явились базой для создания технологии изоляции поглощающих горизонтов, успешно апробированной в производственных условиях.
   Ключевые слова: бурение скважин, скважина, поглощающий горизонт, промывочная жидкость, поглощение, изоляция, тампонажные материалы, забойный тепловой источник, термопластичные материалы, расплав.

Sudakov A.C. Technology of Isolation of Swallowing Zones by Thermoplastic Materials. — Manuscript.

Thesis for the application of the Candidate of Technical Sciences degree on speciality 05.15.10 — “Drilling of holes” — National Mining University of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2000.

   The thesis is devoted to questions of development of technology of isolation of swallowing zones of mud by applying thermal and plastic materials.
   On the basis of analytical, bench, hole and industrial researche the new, non-tradicional technology tamping of absorptive horizons based on filling the channels of swalling by melting the fusible materials is offered. The optimum depth of application of offered technology, dependence of temperature of hole fluid from thermal and physical properties of the thermoplastic material is established experimentally and theoretically. The necessary technological tamping parameters and the swalling envelope size, and sheir design technique are elaborated. The mathematical model of the heat transfer process is carried out at electrothermal processing of the hole in the complication zone taking info account the analytical research.
   The results of theoretical researches were confirmed during the laboratory tests and became the base of creation of sampler’s practical design, successfully tested in industrial conditions.
   Key words: drilling of hole, hole, swallowing horizon, mud, swallow, isolation, tamping material, hole toe a heat source, thermal and plastic material, melt.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологія ізоляції зон поглинання свердловин з використанням термопластичних матеріалів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net