Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування та вибір раціональних параметрів колесно-колодкового гальма шахтних локомотивів з секційною гальмовою колодкою
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування та вибір раціональних параметрів колесно-колодкового гальма шахтних локомотивів з секційною гальмовою колодкою

Анотації 

Таран І.О. Обгрунтування та вибір раціональних параметрів колесно-колодкового гальма шахтних локомотивів з секційною гальмовою колодкою. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.05.06 – “Гірничі машини”. Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2000.

   В диссертації теоретично й експериментально описана взаємодія секційної гальмової колодки з колесом шахтного локомотива. На основі аналізу процесів формування теплових потоків і іх впливу на механічні властивості пар тертя встановлені закономірності: формування нестаціонарних теплових потоків, коливань температур на поверхні контакту тертьових тіл, розповсюдження теплових потоків між колесом і колодкою. В результаті рішення рівнянь коливань фрикціонів секційної гальмової колодки отримані залежності коефіцієнту тертя від маси фрикціонів, жорсткості пружньої підвіски і величини ексцентриситету. Експериментально доведено, що секціонування гальмової колодки із пружнім з'єднанням фрикціонів дає можливість зменшити їх вплив на коефіцієнт тертя. На інженерному рівні розроблена методика розрахунку і вибору конструктивних параметрів секційної гальмової колодки рудникового локомотива, з використанням якої визначені раціональні динамічні і геометричні параметри конструкції секційної колодки.
   Ключові слова: шахтний локомотив, колесно-колодкове гальмо, секційна гальмова колодка, фрикційна пара, коефіцієнт тертя.

Таран И.А. Обоснование и выбор рациональных параметров колесно-колодочного тормоза шахтных локомотивов с секционной тормозной колодкой. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – “Горные машины”. Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2000.

   Целью работы является разработка способов стабилизации эксплуатационных характеристик тормоза шахтных локомотивов для повышения эффективности тормозного режима, безопасности и производительности локомотивной откатки.
   Идея работы состоит в повышении эффективности торможения шахтных локомотивов секционными тормозными колодками, обеспечивающими снижение влияния на коэффициент трения скорости движения и давления в контакте трения.
   Одним из основных параметров, характеризующих движение рудничного локомотива в условиях торможения, является величина тормозного пути при экстренном торможении. Оценка величины тормозного пути, с позиций закона сохранения энергии, позволила установить, что для увеличения массозагруженности подвижного состава при существующих нормах величин тормозного пути необходима разработка нового типа тормозной системы, обладающей качественным теплоотводом и стабильной величиной коэффициента трения в зависимости от скорости при нестационарном усилии прижатия тормозной колодки к колесу. Дальнейшее исследование проводилось по двум направлениям:
   1. Влияние тепловых потоков на механические и фрикционные свойства пар трения.
   2. Исследование параметров динамических процессов, протекающих при взаимодействии тормозной колодки с колесом.
   На основании изучения процессов формирования тепловых потоков и их влияния на механические свойства пар трения установлены закономерности формирования нестационарных тепловых потоков и колебаний температур на поверхности контакта трущихся тел, а также распределения тепловых потоков между колесом и колодкой. Анализ результатов теплофизических исследований показал, что одним из основных альтернативных способов, реализующих увеличение теплоотвода от фрикционных пар, является разделение цельнолитой чугунной тормозной колодки на автономные секции (фрикционы), конструкция которых должна обеспечивать увеличение поверхности теплообмена и снижение негативных эффектов колебаний тепловых полей по поверхности трения фрикционных пар. В результате решения уравнений колебаний фрикционов секционной тормозной колодки методами, применяемыми в теории виброударных систем, получены зависимости коэффициента трения от массы фрикционов, жесткости упругой подвески и величины геометрических несовершенств поверхности катания колеса. Экспериментально доказано, что секционирование тормозной колодки с упругим соединением фрикционов с основанием позволяет стабилизировать коэффициент трения. На инженерном уровне разработана методика расчета и выбора конструктивных параметров секционной тормозной колодки рудничного локомотива, учитывающая суммарное удельное давление тормозной колодки на колесо от приложенных тормозных усилий и усилий, связанных с термоупругой неустойчивостью трущихся поверхностей фрикционных пар, с использованием которой определены рациональные динамические и геометрические параметры конструкции секционной тормозной колодки.
   Ключевые слова: шахтный локомотив, колесно-колодочный тормоз, секционная тормозная колодка, фрикционная пара, коэффициент трения.

Taran I.A. The substantation and selection of rational parameters wheel-blocked brake of mine locomotives with sectional braking block. Manuscript.

Thesis for the application of the Candidate of Technical Sciences on speciality 05.05.06 “Mining machines”. National Mining University of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2000.

   The interaction of the sectional brake block with the wheel of the mine locomotive is described theoretically and experimentally in the thesis. On the basis of the analysis of formation processes of heat flows and heat flows effect, on mechanical properties of the friction pairs the following regularities are established:
   - formations of the non-stationary heat flows;
   - oscillations of temperatures on a contact surface of the frictioning bodies;
   - distribution of heat flows between the wheel and the brake block.
   In the result of the solution of the equations of the friction clutch oscillations of the sectional brake block, the relations of a friction coefficient to the friction clutch mass, the elastic suspension rigidity and an eccentricity size are obtained. It is experimentally proved that the brake block sectionalizing with the elastic connection of the friction clutch to the basis allows to stabilizing a friction coefficient. The calculation and selection technique of the design parameters of the sectional brake block of the mine locomotive, with the usage of which the rational dynamic and geometric parameters of the sectional brake block design are determined, is developed at an engineering level.
   Key words: mine locomotive, wheel-blocked brake, sectional braking block, friction pair, friction coefficient.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування та вибір раціональних параметрів колесно-колодкового гальма шахтних локомотивів з секційною гальмовою колодкою

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net