Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів підготовки запасів уклонних ступенів глибоких горизонтів (на прикладі шахт Донецько-Макіївського вугільного району)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів підготовки запасів уклонних ступенів глибоких горизонтів (на прикладі шахт Донецько-Макіївського вугільного району)

Анотації 

Виговська Д.Д. "Обгрунтування параметрів підготовки запасів уклонних ступенів глибоких горизонтів (на прикладі шахт Донецько-Макіївського вугільного району)".–Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.15.02 – "Підземна розробка родовищ корисних копалин”. - Донецький державний технічний університет Міносвіти і науки України, м. Донецьк, 1999.

   У дисертаційній роботі містяться наступні результати.
   Проведений аналіз впливу поглиблення гірничих робіт на еволюцію технологічних рішень по підготовці шахтних полів і вивчені передпосилки вибору раціональних варіантів та оптимизації параметрів принципово нових рішень розділу панелей на секції. Проанализировано і виділено 8 варіантів можливої реалізації технологічних рішень по панельній підготовці. Виконані дослідження надійності виробничих процесів підготовки і відробки віймальних полів. Розраховані регресійні залежності впливу основних факторів на показники надійності і багатофакторна математична модель цих показників. Розроблена економико-математична модель і визначені раціональні параметри секції панелі з урахування показника надійності і виявлені кількісні залежності впливу на них основних факторів. Внаслідок проведених досліджень розроблена методика визначення раціональних параметрів секції панелі з урахуванням показника надійності технологічних процесів підготовки шахтного поля.
   Методика прийнята до використання в ДХК "Донвугілля".
   Ключові слова: спосіб підготовки, система розробки, технологічна надійність, регресійний аналіз, параметри секції панелі, математична модель.

Выговская Д.Д. “Обоснование параметров подготовки запасов уклонных ступеней глубоких горизонтов (на примере шахт Донецко-Макеевского угольного района)”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02. “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых” – Донецкий государственный технический университет Минобразования и науки Украины, г.Донецк, 1999г.

   В диссертационной работе содержатся следующие результаты.
   Проведен анализ влияния углубления горных работ на эволюцию технологических решений по подготовке шахтных полей. Установлено, что с увеличением глубины горных работ возрастает удельный вес полевой подготовки шахтопластов с 29% при глубине 600м до 62% при глубине 1200м. Установлено, что углубление горных работ предопределяет выбор способа подготовки шахтных полей. Доля этажного способа подготовки снижается. Увеличивается суммарная доля погоризонтного и панельного способа подготовки с преобладанием панельного. Проанализированы теоретические предпосылки выбора рациональных вариантов и оптимизации параметров принципиально новых технологических решений по подготовке шахтных полей с использованием разделенных на секции панелей.
   Выделены 8 вариантов возможной реализации технологических решений по подготовке шахтных полей с использованием разделенных на секции панелей. Варианты отличаются количеством наклонных выработок, схемой подготовки выемочных столбов, способом проведения и поддержания выработок, проветривания и транспорта груза по ним. Выполнен технико-технологический анализ вариантов с учетом безопасного ведения горных работ, работоспособности схем в различных горно-геологических условиях, обеспечения безусловной надежности схемы проветривания, условий сохранения подготовительных и выемочных выработок.
   Установлено, что наиболее рациональным направлением совершенствования подготовки шахтных полей в условиях возрастающих глубин и дефицита средств на развитие горного хозяйства является применение способа подготовки с разделением панели на секции.
   Выполнены исследования надежности производственных процессов подготовки и отработки выемочных полей. Для определения показателя надежности были собраны исходные данные по 53 подготовительным забоям и 63 комплексно-механизированным лавам. Полученные результаты выявили большой диапазон изменения показателя надежности в результате влияния различных горно-геологических и горнотехнических факторов. Разработана методика отбора основных факторов, влияющих на показатель надежности. Регрессионный анализ показал, что наибольшее влияние на показатель надежности подготовительных процессов оказывают – площадь поперечного сечения выработки (S); глубина ведения работ (H); крепость пород (f); скорость проведения выработки (Vn); длина проводимой выработки (lв). На показатель надежности очистных процессов наиболее влияют следующие основные факторы: мощность разрабатываемого пласта (m); угол падения пласта (a ); газообильность (q) и глубина ведения очистных работ (H).
   Выполнено экономико-математическое моделирование по определению оптимальных параметров секции панели – размер секции по простиранию (Sc), количество ярусов в секции панели (nя) и нагрузка на секцию (при работе двух лав одновременно) (Асг) по программе для ЭВМ. Установлено влияние основных горно-геологических и горнотехнических факторов на значение параметров секции панели и их технологическую надежность: мощности пласта, угла падения и газообильности, глубины работ, устойчивости пород, длины очистного забоя, концентрации горных работ и др. Определены парные регрессионные зависимости влияния основных факторов на параметры секции и на их базе рассчитаны многофакторные математические модели определения этих параметров.
   По результатам проведенных исследований разработана методика определения рациональных параметров панели разделенной, на секции, с учетом технологической надежности подготовки шахтного поля. Сущность методики заключается в выборе основных влияющих факторов, определения показателя надежности производственных процессов подготовки и ведения очистных работ, оптимальных параметров секции панели и зависимостей влияния на них основных факторов. Определена область возможного применения разработанных рекомендаций.
   Методика принята к использованию в ГХК "Донуголь".
   Ключевые слова: способ подготовки, система разработки, технологическая надежность, регрессионный анализ, параметры секции панели, математическая модель.

Vygovskaya D.D. A Substantiation of preparation parameters of stocks slopes steps of deep horizons (on an example of mines Donetsk - Makeyevka coal area). – Manuscript.

Thesis for a technical sciences candidates degree by speciality 05.15.02 – the exploitation southerner of the minerals deposits. - Donetsk State Technical University, Donetsk, 1999.

   Eight variants of possible realization of the technological decisions on mine fields preparation with using the panels, divided on section are allocated. The researches of reliability productive processes of preparation and development of coal fields are executed. The economical-mathematical modeling by optimum parameters definition of panel section - size of section on stretch, quantity of circles in one panel section and loading on section (with simultaneously work of two coal faces) under the computer program.
   The method is applied in GHK "Donugol".
   Key words: method of preparation, system of development, technological reliability, regressive analysis, parameters of panel section, mathematical model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів підготовки запасів уклонних ступенів глибоких горизонтів (на прикладі шахт Донецько-Макіївського вугільного району)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net