Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з’єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з’єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання

Анотації 

Аль-Куран Фірас. Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з’єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – Гірничі машини. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2001.

   Запропоновано і досліджено нові конструкції найбільш масових конструктивних з’єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання – різьбових з’єднань, призначених для роботи в умовах динамічного навантаження змінної дії, яке характерне для цих машин. Визначено кількісні характеристики тертя запропонованих в роботі різьбових з’єднань гірничо-збагачувальних машин і обладнання при їх статичному навантаженні, а також залежність зведеного коефіцієнта тертя деталей цих з’єднань від сили затяжки. Встановлено залежність зусилля затяжки від часу дії змінного навантаження або числа його циклів. Знайдено швидкість зміни сили затяжки від часу дії вібрацій на досліджені різьбові з’єднання. На прикладі футеровочних різьбових з’єднань рудорозмельних барабанних млинів і млинів самоподрібнення розглянуто особливості розрахунку міцності різьбових з’єднань нових конструкцій, розроблено метод і виконано оцінювання приросту запасу їх міцності при статичному і змінному навантаженні. Розроблено метод оцінювання надійності запропонованих конструктивних з’єднувальних елементів, Визначено імовірність безвідказної роботи одиничних вібростійких футеровочних різьбових з’єднань, а також системи конструктивних з’єднувальних елементів для кріплення комплекту футеровочних плит рудорозмельних барабанних кульових млинів і млинів самоподрібнення. Розроблені в дисертації конструкції і методика розрахунку конструктивних з’єднувальних елементів – вібростійких різьбових з’єднань гірничо-збагачувальних машин і обладнання передані у ВАТ “КриворіжНДПІрудмаш”, м. Кривий Ріг.
   Ключові слова: надійність, вібростійкість, конструктивний з’єднувальний елемент, вібростійкі різьбові з’єднання, зведений коефіцієнт тертя, кульовий млин, млин само подрібнення, футерівка, імовірність безвідмовної роботи.

Аль-Куран Фирас. Повышение надёжности и вибростойкости конструктивных соединительных элементов горно-обогатительных машин и оборудования. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2001.

   Диссертация посвящена вопросам повышения надёжности горно-обогатительных машин и оборудования. В работе предложены и исследованы новые конструкции наиболее массовых конструктивных соединительных элементов горно-обогатительных машин и оборудования – вибростойких резьбовых соединений, предназначенных для работы в условиях динамического нагружения переменного действия, характерного для этих машин.
   На основе анализа и обобщения известной теории резьбовых соединений, методов и технических средств исследований характеристик трения конструктивных элементов резьбовых соединений разработаны испытательный стенд и методика определения вибростойкости резьбовых соединений горно-обогатительных машин и оборудования при статических и переменных нагрузках. Разработаны новые конструкции вибростойких соединительных элементов горно-обогатительных машин и оборудования, в том числе резьбовых соединения с кольцевой пружинной шайбой, с тарельчатой пружинной шайбой, с трубчатой пружинной шайбой, с прорезкой пружинной шайбой. Для предложенных соединительных элементов разработаны методы расчета конструктивных размеров, осевой податливости, напряжения в деталях соединения. По результатам выполненных в диссертации исследований определены количественные характеристики трения предложенных в работе резьбовых соединений горно-обогатительных машин и оборудования при их статическом нагружении. Методами теории корреляции определена зависимость приведенного коэффициента трения деталей исследуемых резьбовых соединений от силы затяжки. Установлена зависимость усилия затяжки от времени воздействия переменных нагрузок или числа циклов нагружения резьбовых соединений горно-обогатительных машин и оборудования. Найдена скорость изменения силы затяжки от времени воздействия вибрации на исследуемые резьбовые соединения. На примере футеровочных резьбовых соединений рудоразмольных барабанных мельниц и мельниц самоизмельчения рассмотрены особенности расчёта прочности резьбовых соединений новых конструкций, разработан метод и произведена оценка прироста запаса их прочности при статических и переменных нагрузках. Разработан метод оценки надёжности предложенных конструктивных соединительных элементов вибростойких резьбовых соединений горно-обогатительных машин и оборудования, который базируется на проведении касательных прямых к функциям распределения нагрузки и прочности резьбовых соединений. По данному методу определена вероятность безотказно работы единичных вибростойких футеровочных резьбовых соединений и системы конструктивных соединительных элементов для крепления комплекта футеровочных плит размольных барабанных шаровых мельниц и мельниц самоизмельчения при переменных нагрузках. Вероятность безотказной работы конструктивных соединительных элементов – футеровочных болтов, используемых для крепления комплекта футеровочных плит барабанных рудоразмольных мельниц достигает 0,9044…0,9998 из условия не раскрытия стыка и 0,9508…0,9999 из условия его герметичности.
   Разработанные в диссертации конструкции и методика расчёта конструктивных соединительных элементов – вибростойких резьбовых соединений горно-обогатительных машин и оборудования переданы ОАО “КриворожНИПИрудмаш”, г. Кривой Рог.
   Ключевые слова: надёжность, вибростойкость, конструктивный соединительный элемент, вибростойкие резьбовые соединения, приведенный коэффициент трения, шаровая мельница, мельница самоизмельчения, футеровка, вероятность безотказной работы.

AL-Quran Firas. Increase of reliability and resistance to vibration of constructive connecting elements of mining machines and equipment.- Manuscript.

The dissertation on seeking of a scientific degree of the candidate of engineering science on speciality 05.05.06 Mining machines.-Kriviy Rih Technical University, Kriviy Rih, 2001.

   New designs of most massive constructive connecting elements of ore processing machines and equipment are considered - vibration resistant thread connections, meant for working under conditions of dynamic loading and of variable action, characteristic of these machines, are investigated. The quantitative characteristics of friction needed during the working of thread connections of ore dressing machines and equipment are determined during their static loading, and also dependency of specific coefficient of friction of details of these connections tihgting forces. A relationship has been established between the applied loading time of variable loads, the number of cycles of loading thread connections of ore processing machines and equipment. The rate of change of the lighting force influence of vibration on threading connections are researched. An example of thread lining connctions is ore crushing drum-type mills and mills of self-crushing types. Account is taken of the specifics of durability of thread connections of the new designs, a method is developed and the rating of a gain of a stock of their durability is made at static loadings. The method of rating of reliability of the enclosed constructive connecting elements, the probability of reliability works of individual vibration resistive thread lining connections and system of constructive connecting elements for fastening a complete set of fettling plates of crush drum-type spherical mills and self-crushing mills is developed. The designs, developed in the dissertation, and technique of account of constructive connecting elements - vibration resistive thread connections of ore processing machines and equipment are transferred (handed) to "KrivoyrogNIPIrudmach" Ltd. of Kriviy Rih.
   Keywords reliability, vibration resistance, constructive connecting element, vibration resistant thread connections, specific coefficient of friction, spherical mill, self-crushing mills, fettling, and probability of non-failure operation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з’єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net