Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукове обгрунтування технологій ефективного та безпечного проведення підготовчих виробок по викидонебезпечних вугільних пластах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукове обгрунтування технологій ефективного та безпечного проведення підготовчих виробок по викидонебезпечних вугільних пластах

Анотації 

Агафонов О.В. Наукове обгрунтування технологій ефективного та безпечного проведення підготовчих виробок по викидонебезпечних вугільних пластах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.02 - "Підземна розробка родовищ корисних копалин". Національна гірнича академія України. Дніпропетровськ. - 2001.

   У дисертації подано теоретичне та експериментальне обгрунтування технологій проведення підготовчих виробок на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, що забезпечують усунення викидонебезпечності на основі встановлених закономірностей руйнуючої дії на вуглепородний масив струменів води високого тиску і перерозподілу напружень випереджаючим вийманням породної частини вибою, а також вимог шодо безпечних відстаней для дистанційного управління машинами та механізмами.
   Встановлені раціональні параметри технологічних процесів усунення викидонебезпеки на основі використання високонапірних струменів води, у тому числі з абразивними додатками, для створення розвантажувальних пазів у вугільних пластах, щілин та порожнин у вміщоючих породах.
   Розроблена технологія безпечного проведення підготовчих виробок у два етапи з випереджаючою проходкою над вугільним пластом польової виробки зменшеного перерізу на першому етапі і наступним розширенням ії до проектного перерізу на другому етапі. Усунення викидонебезпеки забезпечується оптимізацією товщини охороняючого породного шару між вугільним пластом та польовою виробкою і незменшуваного випередження ії відносно вибою виробки проектного перерізу.
   Визначені безпечні відстані для дистанційного управління машинами та механізмами під час проведення підготовчих виробок по небезпечних та особливо викидонебезпечних похилих та крутих пластах, виходячи з максимальної дальності відкидання вугілля при раптових викидах у процесі технологічної дії на пласт.
   Ключові слова: технологічний процес, усунення викидонебезпеки, високонапірні струмені, випереджаюча виробка, безпечні відстані.

Агафонов А.В. Научное обоснование технологий эффективного и безопасного проведения подготовительных выработок по выбросоопасным угольным пластам. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.02 - "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". Национальная горная академия Украины. Днепропетровск. -2001.

   В диссертации представлено теоретическое и экспериментальное обоснование технологий проведения подготовительных выработок на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, обеспечивающих устранение выбросоопасности на основе установленных закономерностей разрушающего действия на углепородный массив струй воды высокого давления и перераспределения напряжений опережающей выемкой породной части забоя, а также требований по безопасным расстояниям для дистанционного управления машинами и механизмами.
   Для повышения эффективности и безопасности реализации принципа устранения выбросоопасности щелевой разгрузкой призабойной части пласта определены рациональные параметры технологии образования разгрузочных пазов в угольных пластах, щелей и полостей во вмещающих породах струями воды высокого давления, в том числе с абразивными добавками. Установлено, что дальность разрушающего действия высоконапорной струи прямо пропорциональна давлению жидкости и обратно пропорциональна прочности угля или породы, причем, с увеличением расстояния между струеформирующим устройством и поверхностью разрушения глубина образующейся полости уменьшается, а сечение ее возрастает пропорционально этому расстоянию. Оптимизация интенсивности технологических процессов образования разгрузочных пазов, щелей и полостей обеспечивается путем синхронизации скоростей перемещения струеформирующего устройства и поверхности разрушения. Показано, что введение абразивной добавки в высоконапорную струю усиливает ее разрушающее действие, вследствие чего глубина щелей и полостей возрастает пропорционально произведению степенной функции крепости пород и экспоненциальной функции концентрации абразива. Созданы установки УНР для образования пазов в угольных пластах и УП для образования щелей и полостей в породах.
   Для устранения выбросоопасноти при проведении подготовительных выработок большого сечения разработана технология проведения их в два этапа с опережающей проходкой над пластом полевой выработки уменьшенного сечения на первом этапе и последующим расширением ее до проектного сечения на втором. Оптимальная толщина предохранительного породного слоя между полевой выработкой и угольным пластом, при которой обеспечивается предотвращение внезапных выбросов угля и газа, составляет 1,0 м независимо от прочности пород. При этом, неснижаемое опережение полевой выработки, при котором достигается разгрузка и дегазация пласта, достаточная для устранения выбросоопасности в процессе расширения выработки до проектного сечения, составляет не менее 3 м при прочности пород s сж < 40 МПа и не менее 5 м при s сж > 40 МПа.
   Безопасные расстояния для дистанционного управления машинами и механизмами при проведении подготовительных выработок по опасным и особо выбросоопасным пластам установлены исходя из максимальной дальности отброса угля при внезапных выбросах, происшедших в процессе выемки угля проходческими и нарезными комбайнами и бурения скважины с механическим и гидравлическим разрушением угля в зависимости от интенсивности выбросов, сеченяи выработки, степени выбросоопасности и угла падения пласта.
   Ключевые слова: технологический процесс, устранение выбросоопасности, высоконапорные струи, опережающая выработка, безопасные расстояния.

Agaphonov A.V. Scientific justification of effective and safe development headings in outburst coal seams. – Manuscript.

Thesis for Doctor of Sciences (Eng.) degree in speciality 05.15.02 – "Underground mining". National Mining Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk. – 2001.

   The thesis suggests theoretical and experimental justification of outburst control techniques using: high pressure water jets to disintegrate rock/coal strata; stress redistribution resulting from advanced rock mining ahead of the during development operations; safe distance requirements for remote control.
   Outburst control parameters have been optimized for the techniques using high-pressure jets with abrasives to make destressing slots in coal and cavities in adjacent rock.
   Development mining has been improved to involve two stages:
   1) small diameter rock heading advanced overmining;
   2) further widening of the rock heading.
   Outburst hazard can be avoided thanks to properly designed protective rock layer between the coal seam and the rock heading, and constant advance rate of the heading with reference to the designed face.
   Safe distances for remote control during development operations in outburst inclined and steep seams have been determined considering furthest flying-off when seam is being mined.
   Key words: technique, outburst control, high-pressure water jets, advanced heading, safe distances.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукове обгрунтування технологій ефективного та безпечного проведення підготовчих виробок по викидонебезпечних вугільних пластах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net