Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку

 Анотації

Чен Щзещзінь. Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харківська державна академія культури, Харків, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню проблем організації бібліотечно-інформаційних мереж Китаю: їх кадрового та користувацько-технологічного забезпечення; перспективних напрямів розвитку бібліотечно-інформаційних мереж у Китаї (на прикладі університетських бібліотек).
   Комплексно проаналізовано міжнародний досвід бібліотечного співтовариства у сфері комп'ютеризації університетських бібліотек та використання в їх діяльності Інтернет-технологій для об'єднання бібліотечних ресурсів у комп'ютерні мережі. Вивчено та проаналізовано сучасний стан організації інформаційно-бібліотечної діяльності в Китаї. Визначено національні особливості бібліотечних комп'ютерних мереж Китаю, пов'язані з розвитком національних і спеціалізованих комп'ютерних мереж, а також міжнародні, зумовлені впливом мережі Інтернет. Виявлено особливості використання інформаційних і телекомунікаційних технологій в університетських бібліотеках Китаю. Сформульовані основні умови і вимоги до створення Web-сайтів у китайських університетських бібліотеках стосовно їх організації і функціонально-змістовного призначення. Розроблено і науково обґрунтовано перспективні напрями розвитку єдиної бібліотечної мережі університетів Китаю.
   Ключові слова: бібліотечно-інформаційні мережі, університетські бібліотеки, Китай, бібліотечні Web-сайти, Інтернет, кадрове забезпечення бібліотек, цифрові бібліотеки.

Чен Щзещзинь. Библиотечно-информационные сети Китая: современное состояние и перспективы развития. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 07.00.08 – книговедение, библиотековедение и библиографоведение. – Харьковская государственная академия культуры, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию проблем организации библиотечно-информационных сетей Китая: их кадрового и пользовательско-технологического обеспечения; перспективных направ-лений развития информационно-библиотечных сетей Китая (на примере университетских библиотек).
   Выявлено, что в последние годы в Китае разработано много проектов создания национальных цифровых библиотек на государственном уровне, среди которых превалируют проекты университетских библиотек. Важными организационно-технологическими вопросами создания цифровых библиотек Китая являются: содержательное наполнение электронных ресурсов цифровых библиотек; поддержка и распознавание китайского языка в полнотекстовых электронных ресурсах; свободный доступ ко всем ресурсам; внедрение национальных стандартов; совершенствование поиска в информационно-библиотечных системах; внедрение единых норм обработки и циркуляции библиотечных ресурсов; подготовка и переподготовка национальных библиотечных кадров на государственном уровне. Конечной целью в создании цифровых библиотек и электронных ресурсов китайские специалисты видят формирование и развитие библиотечно-информационных сетей на различных уровнях: национальном, региональном, академическом, университетском и др.
   Определено, что все проекты создания национальных цифровых библиотек Китая включают важный вопрос – подготовку национальных информационно-библиотечных кадров. Современная система высшего информационно-библиотечного образования в Китае характеризуется тенденциями стабилизации и развития национальных особенностей образования, многовариантностью подготовки кадров высшей квалификации с учетом потребностей государства как в Китае, так и за рубежом.
   Aктивно развивающиеся в Китае библиотечные компьютерные сети имеют национальные особенности, которые обусловлены воздействием многих интегрированных (гуманитарно-технологических) факторов, основным из которых является информационная сеть Интернет. В основе организации библиотечных сетей Китая заложена идеология двух национальных концепций: концепция обмена информацией и концепция компьютерных сетей. Наиболее развитыми в плане внедрения телекоммуникационных технологий являются университетские библиотеки: более половины университетов и колледжей Китая имеют локальные компьютерные сети, некоторые из них имеют доступ к международной сети Интернет. Развитие библиотечных сетей тесно взаимосвязано с внедрением идей проекта “Создание Китайской цифровой библиотеки” в университетские библиотеки.
   Анализ организации библиотечно-информационных сетей Китая выявил важную проблему – создание библиотечных Web-сайтов для представления достоверной национальной информации в международной сетевой среде Интернет. Разработанные китайскими специалистами требования к организации, функциям и содержанию библиотечных Web-серверов совпадают с основными принципами и условиями создания качественных библиотечных Web-сайтов, сформулированными специалистами других стран. В то же время отмечены их национальные особенности: национальный контент (содержание библиотечных Web-сайтов: на китайском языке и о Китае) и национальные черты функционирования университетских библиотек.
   Разработка перспектив развития национальной информационной сети университетских библиотек Китая предполагает учет факторов, непосредственно воздействующих на ее эффективное функционирование: особенностей деятельности университетских библиотек и университетов (в отличие от библиотек других типов и видов); национальных особенностей организации китайских библиотек; состояния и особенностей внутренней автоматизации и компьютеризации университетских библиотек Китая; специфики организации библиотечно-информационных сетей и состояния китайского сегмента Интернет; уровня профессиональной подготовки современных национальных кадров для работы в среде компьютерных библиотечных сетей.
   На основании изучения, анализа и обобщения условий и факторов, принципов и положений, различных аспектов организации библиотечно-информационной сети университетских библиотек выявлены и научно обоснованы перспективные направления развития единой библиотечной сети университетов Китая — перспективы развития государственной политики в области информатизации и библиотечного дела; организационно-технологической структуры библиотечно-информацион-ной сети университетов; кадрового обеспечения библиотечно-информа-ционной сети.
   Ключевые слова: библиотечно-информационные сети, университетские библиотеки, Китай, библиотечные Web-сайты, Интернет, кадровое обеспечение библиотек, цифровые библиотеки.

Cheng Jiejing. Chines library and information network: modern state and perspectives of development.— Manuscript.

The dissertation for the Candidate of Pedagogical Science’s degree, speciality 07.00.08. - Bibliology, Library Scince, Bibliography Science. Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the research of problems of China library and information network organization: their personnel and user and technological maintenance; perspective directions of this network development (on the example of university libraries).
   It is revealed, that many projects of creation of national digital libraries of China at a state level are developed, among which the projects of university libraries prevail. All projects of creation of China national digital libraries include the important problem – to prepare national professionals-librarians. Most developed in the plan of implication of computer technologies are the university libraries, more which halves have access to local computer webs, some from them have access to an international web Internet.
   The analysis of China library and information network organization has revealed the important problem - creation library Web-sites (or servers) for granting an authentic national information in an international network Internet. The main requests and conditions to China library Web-sites content on the base of international, foreign and national experience are developed.
   On the base of studies, analysis generalization of conditions and factors, principles and positions, various aspects of shaping of library and information network of university libraries are revealed and scientifically main perspective directions of development of national library net of China universities are proved and scientifically reasonable.
   Key words: library and information network, university libraries, China, library Web-sites, Internet, personnel maintenance of libraries, digital libraries.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net