Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів комбінованої технології проходки вертикальних виробок діючих шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів комбінованої технології проходки вертикальних виробок діючих шахт

Анотації 

Борщевський С.В. Обґрунтування параметрів комбінованої технології проходки вертикальних виробок діючих шахт. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04. - “Шахтне і підземне будівництво”. Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2001.

   У роботі захищаються результати теоретичних і експериментальних досліджень закономірностей деформування масиву та особливостей розвитку геомеханічних процесів у привибійно-навколосвердловинному просторі, механізми і, кількісні показники яких покладені в основу механо-геометричного та паспортно-технологічного моделювання розрахунково-конструктивної системи “вибій стовбура - передова свердловина”. Досліджені параметри комбінованої технології проходки і виділений основний її чинник – діаметр передової свердловини. Досліджені закономірності пропускної спроможності свердловини у залежності від гранулометричного складу породи і визначені співвідношення середнього розміру куска породи, що пропускається і діаметра свердловини; установлені взаємозв'язки між показниками деформування порід, параметрами вибухової відбійки і фракційного складу гірської маси, яка отримується і пропускається по передовій свердловині. Розрахована форма уступного вибою, що дозволяє максимально збільшити кількість породи, яка потрапляє у свердловину після вибухових робіт. Даний критерій вибору раціонального діаметра свердловини. Оцінена економічна ефективність технології, що була розроблена. Результати досліджень опубліковані у 18 наукових статтях, із них 7 - у фахових виданнях і 1 авторському свідоцтві.
   Ключові слова: шахтний стовбур, передова свердловина, гранулометричний склад порід, комбінована технологія проходки, ефективність.

Борщевский С.В. Обоснование параметров комбинированной технологии проходке вертикальных выработок действующих шахт. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04. – “Шахтное и подземное строительство”. Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2001.

   Проанализировано состояние и перспективы строительства вертикальных стволов угольных шахт с целью увеличения объемов добычи угля. Показано, что за пятьдесят лет традиционная буровзрывная технология проходки вертикальных стволов угольных шахт не претерпела больших изменений как в Украине, так и за рубежом. Исследованы параметры комбинированной технологии проходки и выделен основной – диаметр передовой скважины. На основе проведенных каротажных работ изучен механизм кавернообразования в стенках скважины и составлено паспортно-технологическое моделирование расчетно-конструктивной схемы системы “забой ствола – передовая скважина”. Исследованы закономерности пропускной способности скважины в зависимости от гранулометрического состава породы и определено соотношение среднего размера куска пропускаемой породы и диаметра скважины, установлены взаимосвязи между показателями деформирования пород, параметрами взрывной отбойки и фракционным составом получаемой горной массы, пропускаемой по передовой скважине. Получено аналитическое выражение для оценки ожидаемых смещений контура скважин на величину которых необходимо увеличивать диаметр скважин, найденный по фактору эффективного пропуска горной массы. Рассчитана форма уступного забоя, позволяющего максимально увеличить количество породы, попадающей в скважину после взрывных работ. Исследованы и оптимизированы параметры паспортов БВР, оценено их влияние на гранулометрический состав взорванной породы. Исследованы особенности выпуска породы из забоя ствола при различных удельных расходах ВВ, соотношениях диаметров стволов и скважин, которые заложены в обоснование параметров комбинированной технологии проходки вертикальных выработок. В зависимости от горно-геологических, горно-технических условий разработаны и классифицированы возможные варианты комбинированной технологии строительства стволов и бункеров с использованием предварительно пробуренной скважины, разработаны научно-технические принципы их конструирования и технологические регламенты применения. Обоснованы подходы к выбору технологии. Дан критерий выбора оптимального диаметра скважины. Проведенные промышленные испытания позволили подтвердить надежность и состоятельность предлагаемых решений по усовершенствованию технологии проходки вертикальных выработок с использованием предварительно пробуренной скважины. Разработанная технология принята для использования проектным институтом “Донгипрошахт” при проектировании проходки стволов и бункеров на реконструируемых шахтах Донбасса. Результаты исследований внедрены на шахтах им.Ворошилова ГХК Дзержинскуголь, “Комсомолец Донбасса” ГХК “Донуголь”, ГОАО “Октябрьский рудник”, ГХК “Спецшахтобурение”. Оценена экономическая эффективность разработанной технологии. Результаты исследований опубликованы в 18 научных статьях, из них 7 в ведущих специальных изданиях, способ проходки вертикальных шахтных стволов защищен авторским свидетельством (А.с. № 1809074).
   Ключевые слова: шахтный ствол, передовая скважина, гранулометрический состав пород, комбинированная технология проходки, эффективность.

Borchevski S.V. The motivation of the parameters of the combined technology sinking of vertical excavations of operating mines.- Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.15.04. - " Mine and underground construction". National mining academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2001.

   The condition and outlooks of the building of the shafts of coal mines is parsed with the purpose of the increase of volumes of a coal mining. The parameters of combined technology sinking are researches and the diameter of pilot hole is selected main. Are investigated of regularity of throughput capacity of pilot hole depending on grain composition of rock and the ratio medium-sized of chunk of skipped rock and pilot hole bore is determined, the intercouplings between parameters of deforming of rocks, parameters of a blasting and fractional composition of received mined rock skipped on pilot hole are determinated, The form of a stepped face permitting maximum is counted to increase quantity of rock falling in pilot hole after blastings. On the basis of researched logging operations the mechanism of pilot hole cavitation is learnt and the passport-technological simulation of the rated - design circuit of the system "working face of shaft - pilot hole" is compounded. The criterion of choice of optimum pilot hole bore is given. The economic efficiency of the designed technology is estimated. The outcomes of researches are published in 18 scientific articles, from them 7 in the leading special issuings, and in the 1 copyright certificate.
   Keywords: a mine fulcrum, pilot hole, grain composition, combined technology sinking of shafts, efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів комбінованої технології проходки вертикальних виробок діючих шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net