Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Маркшейдерський контроль деформаційних процесів для прогнозу стійкості укосів глибоких кар’єрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Маркшейдерський контроль деформаційних процесів для прогнозу стійкості укосів глибоких кар’єрів

Анотації 

Ніколашин Ю.М. Маркшейдерський контроль деформаційних процесів для прогнозу стійкості укосів глибоких кар’єрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.01- маркшейдерія. – Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2000.

   Дисертація присвячена питанням стійкості бортів глибоких залізорудних кар’єрів. В роботі розроблений напрямок у маркшейдерії: зсув гірничих порід при відкритій розробці, заснований на концепції прогнозу критичних деформацій бортів кар’єрів. Виявлено складний механізм руйнування деформаційний режим в дограничному стані, вплив процесу розущільнення на деформації зрушення бортів глибоких кар’єрів на підставі результатів моделювання великомасштабного натурного експерименту з використанням світловіддалемірних, прецизійних похиломірних, геомеханічних та гідрогеологічних спостережень. Прогнозовані способи та методики визначення прихованих деформацій підроблених бортів ускладнених вирвоутвореннями, а також методи управління станом бортових масивів в складних гірничотехнічних умовах, які були використані при проектуванні та застосовані в промисловості.
   Ключові слова: дограничний стан, деформаційний режим, розущільнення масиву, прогноз стійкості бортів.

Николашин Ю.М. Маркшейдерский контроль деформационных процессов для прогноза устойчивости бортов глубоких карьеров. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 05.15.01 – маркшейдерия. – Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2000.

   Диссертация посвящена вопросам устойчивости бортов глубоких железорудных карьеров. В работе развивается направление в маркшейдерии: сдвижение горных пород при открытой разработке, основанное на концепции прогноза критических деформаций бортов карьеров. Установлен сложный механизм разрушения и деформационный режим в допредельном состоянии, влияние процесса разуплотнения на деформации сдвига бортов глубоких карьеров на основании результатов моделирования, крупномасштабного натурного эксперимента с использованием светодальномерных, прецизионных наклономерных, геомеханических и гидрогеологических наблюдений.
   Наклономерные наблюдения позволили установить следующее: а) допредельный деформационный режим призмы возможного обрушения борта глубокого карьера состоит из нескольких этапов микроразрушений, характеризующихся смешениями в виде опрокидывания и сдвига массивных блоков; б) за минимальную величину накапливающейся деформации сдвига массива по крутопадающим поверхностям ослабления, предопределяющую начало формирования поверхности скольжения и установившуюся скрытую стадию ползучести горных пород, целесообразно принять значение, равное 100 мкм в год; в) прогностическими признаками стадии установившейся ползучести прибортового массива горных пород являются однонаправленные вкрест простирания борта азимуты наклонов нескольких пунктов (не менее двух) призмы возможного обрушения и увеличения скоростей относительных наклонов. Установленные экспериментально кинематические параметры допредельного деформирования прибортового массива в виде угловых деформаций сдвига в пределах 3,7 - 9,7 угл.с в год, с непрерывно изменяющимися азимутами смещения, характеризуют фактическое состояние выпуклого подработанного борта с коэффициентом запаса устойчивости, равного не менее нормативного значения (п=1,2). Необходимая точность установления характера разрушения прибортового массива в допредельном состоянии достигается за счет регистрации лунно-солнечного прилива в земной коре, гарантирующей обнаружение, слежение и контроль хода накопления и скорости деформации сдвига. В результате применения разработанной методики наклономерных наблюдений за деформациями борта карьера в процессе воронкообразования установлено, что “всплытие пустоты” сопровождается многостадийным разрушением налегающей толщи определенной длительностью развития процесса, позволяющей контролировать его ход и осуществлять ведение горных работ в потенциально опасной зоне.
   Светодальномерными и другими инструментальными наблюдениями на наземно-подземном геодинамическом полигоне в борту глубокого карьера установлено:
   - распространение смещений в глубине массива в течение всего срока существования борта не будет носить затухающего характера и иметь конечные значения величин при подвигании горных работ к проектным контурам в плане и на глубину;
   - в области призмы активного давления распределение вектора смещений характеризуется резкими переломами при реакции массива на углубку карьера, выемку горной массы с верхних горизонтов и плавными сдвижениями налетающей толщи горных пород от отработанных крутопадающих залежей подземным способом;
   - разнонаправленный характер векторов смещения на поверхности борта и их упорядоченный - на глубине (в штольнях) указывает на начальную фазу регрессивной стадии его деформирования;
   - переход допредельного деформирования прибортового массива к предельному обнаруживается в пограничной области призм активного давления и упора;
   - обнаруживаемые величины годовых скоростей смещения поверхности борта в пределах 0,02-0,03 м/год характеризуют процесс неустановившейся ползучести на регрессивной стадии разрушения массива.
   Предложены способы и методика определения скрытых деформаций подработанных бортов осложненных воронкообразованием, а также методы управления состоянием прибортовых массивов в сложных горнотехнических условиях, получившие использование при проектировании и промышленное применение.
   Ключевые слова: допредельное состояние, деформационный режим, разуплотнение массива, прогноз устойчивости откосов.

Nikolashin Yu.M. The surveying control of the deformed processe for the forecast of stabikity of boards of deep opencasts. – Manuscript.

Dissertation for degree of doctor of technical science in speciality 05.15.01 – mining surveying. – National Mining Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2000.

   The dissertation is dedecated to the problems of edge stability in deep iron are quarries.
   In this work the mine surveying approach is developed: mining rack displacemt in open cast mining based on the conception of the forcast of the critical edge deformations in quarries.
   Complex destrueting mechanism and deformation conditions in prelimiting state have been found impact of softening process on ende shift deformation in deep quarries edges on the base of modelling rusults, large scale nature experiment implaying the light lenth metering, precision slopeotistanse metering, geomechanical and hygdrogeological observations.
   Lalent deformation techneques for determination for worked out endes complicated by funnel fornation are suggested as well as methods of control for by edge massif state in complex mining conditions, implemented in projecting and in the industry.
   Key words: prelimiting state, deformation condition, massif softening, forecast of slope stability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Маркшейдерський контроль деформаційних процесів для прогнозу стійкості укосів глибоких кар’єрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net