Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Інтегрована система управління процесами першої стадії збагачення залізної руди з мінімальними втратами у хвостах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інтегрована система управління процесами першої стадії збагачення залізної руди з мінімальними втратами у хвостах

Анотації 

Купін А.І. Інтегрована система управління процесами першої стадії збагачення залізної руди з мінімальними втратами у хвостах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів. - Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2001.

   Обґрунтована можливість побудови екстремальної системи автоматичного регулювання співвідношення “руда-вода” першої стадії магнітного збагачення залізної руди. Розглянуті головні критерії формування інтегрованих систем і мереж та їх аналогів. Отримані вартісні аналоги окремих критеріїв. Отримано узагальнений критерій побудови АСУТП і магістральної частини на основі питомих витрат. Проведено аналіз потоків технологічної та організаційно-управляючої інформації в умовах ГЗК. На основі аналізу отримана модель інформаційних потоків. Синтезовано структурну модель побудови магістральної частини АСУТП збагачення залізної руди на основі узагальненого критерію з урахуванням параметрів інформаційних потоків. Наведені типові схеми реалізації такої системи на різних рівнях інтеграції.
   Ключові слова: автоматизована система управління технологічним процесом, інформаційні потоки, комп’ютерно-інтегроване виробництво, магістральна частина, система екстремального регулювання, узагальнений критерій, структурна модель.

Купин А.И. Интегрированная система управления процессами первой стадии обогащения железной руды с минимальными потерями в хвостах. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 – Автоматизация технологических процессов. - Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2001.

   В работе проанализированы характеристики обогатимости различных руд Криворожского месторождения, что позволило установить их экстремальный характер. На примере отдельных разновидностей магнетитовых кварцитов Ингулецкого месторождения с использованием методологии пассивного эксперимента были получены зависимости содержания массовой доли железа в хвостах от качества промпродукта, соотношения “руда-вода” в мельнице, плотности слива классификатора. Обоснована возможность построения экстремальной системы автоматического регулирования соотношения “руда-вода” первой стадии магнитного обогащения железной руды. Разработана структурная схема интегрированной АСУТП и алгоритм экстремального управления.
   Рассмотрены основные критерии формирования интегрированных систем и сетей и их аналогов. Получены стоимостные аналоги отдельных критериев. Разработан обобщенный критерий построения АСУТП и магистральной части на основе удельных затрат ГОКа на создание интегрированной АСУТП. Исследования однофакторной модели обобщенного критерия с использованием дифференциального исчисления позволили установить экстремальный характер интегральной зависимости от капитальных затрат.
   Проведен анализ потоков технологической и организационно-управляющей информации в условиях ГОКа на основании специально разработанного метода с применением обобщенных показателей. На основе анализа была получена модель информационных потоков. Проведен качественный анализ информационной модели, что позволило установить соотношения внешних и внутренних информационных потоков интегрированной АСУТП. Синтезировано структурную модель построения магистральной части АСУТП обогащения железной руды на основе обобщенного критерия с учетом параметров информационных потоков. На основе структурной модели сформулирована задача оптимизации магистральной сети. Приведены типовые схемы реализации такой системы на корпоративном и технологическом уровнях интеграции.
   На основе выполненных исследований разработано методическое пособие “Методика анализа технологических и управляющих потоков в интегрированных АСУТП и выбора архитектуры магистральной сети горного предприятия”, предназначенное для структурной оптимизации таких систем на начальной стадии проектирования, которое принято к использованию научными и проектно-конструкторскими организациями, промышленными предприятиями. Это позволит усовершенствовать проектирование интегрированных систем управления и их составляющих в условиях горного производства.
   Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическим процессом, алгоритм экстремального управления, информационные потоки, компьютерно-интегрированное производство, магистральная часть, система экстремального регулирования, обобщенный показатель, обобщенный критерий, структурная модель.

Kupin A.I. The integrated control system of processes of the first stage of enrichment of iron ore with the minimal losses in tails. - Manuscript.

Thesis for the application of the Candidate of Technical Sciences degree on speciality 05.13.07 - Automation of technological processes.-Krivoy Rog technical university, Krivoy Rog, 2001.

   The opportunity of construction of extreme system of automatic control of a ratio "ore - water" of the first stage of magnetic enrichment of iron ore is proved. The basic criteria of formation of the integrated systems and networks and their analogues are considered. Cost analogues of separate criteria are received. The generalized criterion of ACSTP construction and the main part is received on the basis of specific expenses. The analysis of streams of the technological and organizational - managerial information is carried out in conditions of GOK. The model of information streams was received on this analysis. Structural model of construction of the main part ACSTP of enrichment of iron ore is synthesized on the basis of the generalized criterion in view of parameters of information streams. Typical circuits of realization of such system at different levels of integration are given.
   Key words: the automated control system of technological process, information streams, computer-integrated manufacturing, the main part, system of the extreme regulation, the generalized criterion, structural model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інтегрована система управління процесами першої стадії збагачення залізної руди з мінімальними втратами у хвостах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net