Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільного-конвейєрного транспорту при відробці глибоких горизонтів кар'єрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільного-конвейєрного транспорту при відробці глибоких горизонтів кар'єрів

Анотації 

Костянський А.Н. Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільного-конвейєрного транспорту при відробці глибоких горизонтів кар'єрів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 ѕ відкрита розробка родовищ корисних копалин. ѕ Державний науково-дослідний гірничорудний інститут, Кривий Ріг, 2001.

   Дисертацію присвячено питанням визначення місця розміщення перевантажувальних пунктів автомобільно-конвейєрних комплексів при відробці глибоких горизонтів кар'єрів.
   Розроблено методику визначення місця розміщення перевантажувальних пунктів конвейєрних підйомників у кар'єрі з урахуванням зміщення центру грузообігу транспортованої гірничої маси і режиму гірничих робіт. Встановлено взаємозв'язок коефіцієнта подовження траси з висотою підйому гірничої маси. Запропоновано раціональну кільцеву схему транспортування при зустрічних вантажопотоках гірничої маси, що дозволяє підвищити продуктивність автосамоскидів, і визначено область раціонального використання цієї схеми. Визначено ефективний напрям поглиблення залізорудних кар'єрів, що застосовують автомобільно-конвейєрний комплекс. Досліджено динаміку витрат на автомобільно-конвейєрний комплекс в залежності від висоти зони, що обслуговується.
   Основні результати роботи використано при проектуванні перенесення перевантажувального пункту конвейєрного підйомника в кар'єрі ІнГЗКу і транспортуванні гірничої маси в кар'єрі № 1 ЦГЗКу.
   Ключові слова: кар'єр, автомобільно-конвейєрний транспорт, перевантажувальні пункти, крок перенесення.

Костянский А.Н. Определение параметров размещения перегрузочных пунктов автомобильно-конвейерного транспорта при отработке глубоких горизонтов карьеров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 – открытая разработка месторождений полезных ископаемых. – Государственный научно-исследовательский горнорудный институт, Кривой Рог, 2001.

   Диссертация посвящена вопросам формирования автомобильно-конвейерных комплексов при отработке глубоких горизонтов карьеров.
   Выбор места размещения перегрузочного пункта является многовариантной задачей, решение которой направлено на определение наивыгоднейших параметров места размещения перегрузочных пунктов.
   Исследованы вопросы рационального использования транспортных комплексов: взаимосвязь между распределением объемов горной массы в рабочей зоне карьера и глубиной их расположения, места размещения перегрузочных пунктов в зависимости от направления горных работ и смещения центра грузооборота горной массы, влияние шага переноса перегрузочного пункта на распределение горной массы между смежными перегрузочными пунктами и расстояние ее перевозки, изменение удельных приведенных затрат на автомобильно-конвейерный комплекс в зависимости от высоты обслуживаемого участка рабочей зоны. Показано, что при уменьшении угла наклона рудного тела достижение минимальных затрат при разработке полезных ископаемых обеспечивается формированием перегрузочного пункта комплекса со стороны лежачего бока, а при углах падения рудного тела, близких к 900, минимум затрат на разработку месторождения будет соответствовать направлению углубки по центру рудного тела.
   Рекомендован методический подход к определению места размещения перегрузочных пунктов конвейерных подъемников в карьере с учетом режима горных работ и центра грузооборота транспортируемой горной массы.
   Установлена зависимость приведенного расстояния транспортирования от высоты подъема горной массы, профиля трассы и сопротивления движению автосамосвала.
   Исследован выбор места расположения перегрузочного пункта в плане, причем установлено, что основными влияющими факторами являются мощность рудного тела в пределах отрабатываемой зоны и длина конвейерного подъемника.
   Показано, что зависимость коэффициента удлинения трассы от высоты подъема имеет вид гиперболы.
   Проанализированы возможные варианты размещения перегрузочных пунктов в условиях действующих карьеров и показаны преимущества определения места размещения их с применением разработанной методики.
   Установлена область эффективного использования кольцевого маршрута автотранспорта и зависимость его производительности от параметров и схемы транспортирования.
   Разработан метод расчета параметров кольцевой схемы перемещения горной массы, применение которой позволяет на 15% повысить производительность автосамосвалов.
   Разработан способ вскрытия и открытой разработки месторождений полезных ископаемых, который нашел применение в проектировании.
   Основные результаты работы использованы при проектировании переноса перегрузочного пункта конвейерного подъемника на карьере ИнГОКа и при транспортировании горной массы по кольцевому маршруту на карьере № 1 ЦГОКа.
   Приводятся данные по экономической эффективности.
   Ключевые слова: карьер, автомобильно-конвейерный транспорт, перегрузочные пункты, шаг переноса.

Kostyanskij A.N. Determination of parameters for disposition of transfer points of automobile-conveyer transport in open pit deep levels mining - Manuscript.

Thesis for a candidate of technical sciences degree according to the speciality 05.15.03. - Surface mining of mineral deposits. State scientific-research mining institute, Krivoy Rog, 2001.

   Thesis is devoted to the problems of automobile-conveyer complexes formation at open - pit deep levels mining.
   There is recommended a methodical approach to defining the place of transfer points disposition for conveyer elevators in open pits with regard for transported rock mass center of cargoturing. Interconnection of route extension coefficient with height of rock mass lifting is established. There is offered a rational ring circuit for oncoming traffic volumes of rock mass allowing to increase capacity of dump trucks, and the area of this circuit rational usage is defined. Effective direction of open pits deepening with automobile - conveyer complex usage is determined. Dynamics of expenditures for automobile - conveyer complex depending on height of operation zone is studied.
   The main results of the work are used in projecting carry - over of conveyer elevator transfer point at the open pit of Ingyletski mine - dressing enterprise.
   Key words: open pit, automobile - conveyer transport, transfer points, pitch of carry - over.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільного-конвейєрного транспорту при відробці глибоких горизонтів кар'єрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net