Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка ресурсозберігаючих технологій очисної виїмки на основі закономірностей випуску руди з неоднорідними сипучими властивостями
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка ресурсозберігаючих технологій очисної виїмки на основі закономірностей випуску руди з неоднорідними сипучими властивостями

Анотації 

Корж В.А. Розробка ресурсозберігаючих технологій очисної виїмки на основі закономірностей випуску руди з неоднорідними сипучими властивостями. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.02. - “Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Криворізький технічний університет. Кривий Ріг. 2000.

   В процесі виконання теоретичних, лабораторних та експериментальних до-сліджень встановлено, що обвалена руда має, як правило, неоднорідні сипучі властивості, вивчені особливості їх формування; вперше виявлені нові закономірності випуску обваленої руди з неоднорідними сипучими властивостями і доказано, що фігури випуску такої руди мають псевдоеліптичну форму; розкриті закономірності формування параметрів псевдоеліптичних фігур випуску під дією комплексного впливу фізичних властивостей обваленої руди, гірничого тиску і технологічних параметрів. З врахуванням вказаних закономірностей розроблено методику визначення геометричних параметрів псевдоеліптичних фігур випуску та окремих їхніх елементів; обгрунтовано теоретичні основи і практичні методи управління випуском привантаженої руди з неоднорідними сипучими властивостями; запропоновано нові методи зменшення якісних і кількісних втрат руди при випускові.
   Виявлені закономірності випуску явились основою для створення ефективних варіантів ресурсозберігаючих технологій очисної виїмки, які забезпечують суттєве зниження рівня втрат і засмічення руди при підземній розробці.
   Ключові слова: руда, властивості, тиск, розрихлення, випуск, псевдоеліпсоїди, втрати, засмічення, ресурсозберігаючі технології.

Корж В.А. Разработка ресурсосберегающих технологий очистной выемки на основании закономерностей выпуска руды с неоднородными сипучими свойствами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.02. “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Криворожский технический университет, Кривой Рог. 2000.

   Представленная диссертация является законченной научно-исследовательской работой, в которой проведено теоретическое обобщение и дано новое научное и практическое решение важной научно-технической проблемы, заключающейся в развитии теоретических основ и методов управления выпуском и показателями извлечения обрушенной руды с неоднородными сыпучими свойствами и создание на этой основе ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих значительное улучшение количественных и качественных показателей извлечения и повышение экономической эффективности разработки рудных месторождений подземным способом.
   В процессе исследований было установлено, что наиболее характерной особенностью обрушенной руды в блоках шахт является неоднородность ее сыпучих свойств. На основании теоретических, лабораторных и промышленных исследований, компьютерного моделирования впервые были выявлены новые закономерности выпуска обрушенной руды с неоднородными сыпучими свойствами. К их числу относятся:
   - закономерности формирования сыпучих свойств руды как в процессе ее уплотнения при различных способах обрушения, так и в процессе вторичного разрыхления при истечении;
   - закономерности формирования параметров фигур выпуска обрушенной руды с неоднородными сыпучими свойствами под действием комплексного влияния горного давления, ряда физических свойств руды и технологических параметров систем разработки. Доказано, что фигуры выпуска, образующиеся при истечении руды с неоднородными сыпучими свойствами, принимают форму сжатых, расширенных, вытянутых и асимметричных псевдоэллипсоидов, в зависимости от характера пространственного изменения сыпучих свойств обрушенной руды. Установлено, что самой общей формой фигур выпуска являются асимметричные псевдоэллипсоиды с одной вертикальной и тремя горизонтальными полуосями;
   - усовершенствованная (менее трудоемкая, но более точная) методика определения эквивалентных диаметров обрушенной руды в блоках шахт;
   - математически установленные и експериментально подтвержденные взаимосвязи параметров фигур выпуска и их отдельных элементов с комплексом физических свойств и горного давления. На их основе разработана аналитическая методика определения геометрических параметров псевдоэллиптических фигур выпуска и их отдельных, ранее неизвестных элементов, включая метод определения точного значения ряда неберущихся интегралов, описывающих параметры этих элементов;
   - теоретические основы и практические методы управления выпуском руды с неоднородными сыпучими свойствами в условиях повышенного горного давления, базирующиеся на выявленных закономерностях формирования сыпучих свойств обрушенной руды и параметров фигур выпуска. Управление закономерностями формирования параметров фигур выпуска возможно как на стадии проектирования, так и в процессе выполнения очистных работ;
   - новые методы уменьшения качественных и количественных потерь обрушенной руды с неоднородными сыпучими свойствами, базирующиеся на расширении активной зоны влияния выпускных отверстий, предотвращении слияния смежных фигур выпуска, проходке выпускных отверстий с поперечным сечением псевдоэллиптической формы и перемещении “мертвой зоны” выпуска из рудного в породный слой лежачего бока.
   Предложены новые режимы выпуска обрушенной руды под налегающими породами и разработан принципиально новый метода расчета показателей извлечения обрушенной руды с неоднородными сыпучими свойствами применительно к поочередному стадийному режиму выпуска.
   Выявленные закономерности выпуска обрушенной руды с неоднородными сыпучими свойствами, возможности управления параметрами фигур выпуска и разработанные с их учетом режимы выпуска послужили основой для создания эффективных вариантов ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих существенное снижение уровня потерь и засорения руды при подземной разработке.
   К их числу относятся: технология с комбинированным обрушением и поочередным стадийным выпуском, технология со смещением “мертвой зоны” из рудного слоя в породы лежачего бока, комбинированная технология отработки рудных залежей, технология со ступенчатой формой контакта обрушенной руды и ресурсосберегающая технология засыпки подземных пустот через породоперепускник, образованный в обрушенных породах висячего бока.
   Расчетный экономический эффект от внедрения в промышленное производство шахт Кривбасса ресурсосберегающих технологий подземной добычи, созданых с учетом выявленных закономерностей выпуска обрушенной руды с неоднородными сыпучими свойствами, составляет 3.3 млн. гривен в год. Фактический экономический эффект от внедрения технологии с комбинированным обрушением и поочередным стадийным выпуском составил 324.2 тыс. гривен.
   Ключевые слова: руда, свойства, давление, разрыхление, выпуск, псевдоэллипсоиды, потери, засорение, ресурсосберегающие технологии.

Korzh V.A. Mining saveresources of technologies of an actual mining on the basis of laws of an ore drawing with heterogeneous loose properties. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of technical science on a speciality 05.15.02 " a underground Extraction of deposits of mineral resources ". Krivoy Rog’s technical university. Krivoy Rog. 2000.

   During of theoretical, laboratory and industrial reached is revealed, that being caving theore has, as a rule, heterogeneous loose properties, the features of their formation are investigated; new laws of release caving ore with heterogeneous loose properties for the first time are revealed and is shown, that the figures of release of such ore have the pseudo-elliptic form; the laws of formation of parameters of pseudo-elliptic figures of release under action of complex influence of physical properties cavig ore, rock pressure and technological parameters are opened. In view of the specified laws are developed: a technique of definition of geometrical parameters of pseudo-elliptic figures of release and their separate elements, theoretical bases and practical ways of management of release preloaded of ore with heterogeneous loose properties; the new methods of an abatement of qualitative and quantitative losses of ore are offered at release.
   The new laws of release were by the basis for creation of effective variants saveresources of technologies of mining, which provide an essential decrease of a level of losses and contamination at extraction of ore with heterogeneous loose properties. Key words: ore, properties, pressure, looses, release, pseudo-ellipsoid, loss, contamination, saveresources technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка ресурсозберігаючих технологій очисної виїмки на основі закономірностей випуску руди з неоднорідними сипучими властивостями

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net