Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Організація системи автоматизованого управління процесом буріння на основі багатопараметричної інформаційної моделі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація системи автоматизованого управління процесом буріння на основі багатопараметричної інформаційної моделі

Анотації 

Карпенко В. М. Організація системи автоматизованого управління процесом буріння на основі багатопараметричної інформаційної моделі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Системи автоматизованого управління і прогресивні інформаційні технології. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова Національної академії наук України, Київ, 2001.

   Дисертацію присвячено питанням організації і дослідженню АСУ бурінням при спорудженні глибоких свердловин на основі багатопараметричної інформаційної моделі. Система реалізована на прикладі модернізованого бурового верстата з вільною подачею бурильного інструменту на вибій. Верстат оснащений системами стабілізації трьох режимно-технологічних параметрів: витрат промивальної рідини, частоти обертання бурильної колони, навантаження на породоруйнівний інструмент. Всі три параметра контролюються і плавно регулюються управляючою електронною обчислювальною машиною. Основою інформаційної моделі є дані про енергоємність гірських порід, які визначаються за даними сейсморозвідки.
   Запропонована АСУ бурінням суттєво поліпшує ергономічні, економічні, технологічні, екологічні експлуатаційні параметри автоматизованих бурових верстатів, які мають дискретні закони управління режимно-технологічними параметрами в АСУ бурінням, в якій не враховується інформація про пружні властивості гірських порід.
   Ключові слова: багатопараметрична інформаційна модель, алгоритми обробки інформації, система автоматизованого управління, оптимізація процесу буріння, режимно-технологічні параметри.

Karpenko V. N. Arrangement of the automated control system for drilling process as based on multi-parameter information model. – Monuscript.

Thesis for a candidate's degree in speciality 05.13.06 - Automated control systems and advanced information technologies. The Pukhov Institute of Simulation in Power Engineering with the National Academy of Science of Ukraine, - Kyiv, 2001.

   The Thesis deals with problems of investigation and arrangement of the automated control systems (ACS) applied in drilling of deep wells and based on multi-parameter information model. The system hes been implemented into an upgraded drilling rig with free drill feed to the bottomhole. The rig was equipped with the system of stabilisation of three operational parameters: mud loss, drill pipe rotation speed, bit weight. All three parameters were controlled and had an option to be gradually adjusted by control computer. The information model was based on the data of rock energy intensity, which had been defined from seismic surveys.
   The proposed ACS for well drilling essentially improves ergonomic, economic, technological, environmental and operational parameters of automated drilling rigs that contain discrete laws of control over operational parameters used for drilling ACS, which do not account on information on rock flexibility.
   Key words: multi-parameter informаtіоn model, algorithm of processing of informаtіоn, automated control system, optimisation of the drilling process, operational parameters.

Карпенко В.Н. Организация системы автоматизированного управления процессом бурения на основе многопараметрической информационной модели. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – Системы автоматизированного управления и прогрессивные информационные технологии. Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова Национальной академии наук Украины, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена вопросам организации и исследованию АСУ бурением при строительстве глубоких скважин на основе многопараметри-ческой информационной модели. Система реализована на примере модерни-зированной буровой установки со свободной подачей бурильного инструмента на забой. Установка оснащена системами стабилизации трёх режимно-технологических параметров: расхода промывочной жидкости, частоты вращения бурильной колонны, нагрузки на породоразрушающий инструмент. Все три параметра контролируются и плавно регулируются управляющей электронной вычислительной машиной.
   Автоматизация бурового станка заключалась в:
   - замене дискретного электропривода переменного тока ротора на бессту-пенчатый электропривод постоянного тока системы ТП-Д;
   - разработке и установке механизма плавной подачи породоразрушающего инструмента (ПРИ) на забой, представляющего собой двухчервячный редуктор, соединяющийся с валом лебёдки;
   - разработке и установке электропривода постоянного тока системы ТП-Д к механизму плавной подачи ПРИ на забой;
   - замене электропривода переменного тока бурового насоса на электропривод постоянного тока системы ТП-Д;
   - разработке состава технических средств системы автоматизированного контроля, обработки, регистрации, отображения и управления тремя режимно-технологическими параметрами типа ТВСО-1, который размещён в автономном передвижном вагончике типа ПДО-4;
   - разработке и установке систем стабилизации энергообеспечения и температуры для ТВСО-1 в ПДО-4, а также средств технической связи с датчиками и системами управления ТП-Д, размещёнными на буровой.
   Разработанная многопараметрическая информационная модель для АСУ бурением решает задачи автоматизированного управления и оптимизации процесса бурения по критерию – минимальная стоимость одного метра бурения тремя режимно-технологическими параметрами в течении всего рейса. В основу модели положена информация о прочностных свойствах горных пород, которая определяется по данным сейсморазведки. На основе этой информации разработаны информационные модели: процесса породоразрушения, в которой определяется проходка на ПРИ; оптимального управления процессом бурения при изменениях физико-механических свойств разбуриваемых горных пород.
   Опыт строительства скважин глубиной до 2000м с использованием разработанной АСУ бурением показал, что использование предложенной многопараметрической информационной модели оптимального управления процессом бурения позволяет: снижать стоимость 1м бурения на 12%; повышать производительность на 35%, механическую скорость бурения на 20%.
   Предложенная АСУ бурением существенно улучшает эргономические, технические, экологические, эксплуатационные параметры автоматизированного бурового станка, имеющего дискретные законы управления режимно-технологическими параметрами в АСУ бурением, не использующей информа-цию о прочностных свойствах горных пород.
   Ключевые слова: многопараметрическая информационная модель, алгоритмы обработки информации, система автоматизированного управления, оптимизация процесса бурения, режимно-технологические параметры.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація системи автоматизованого управління процесом буріння на основі багатопараметричної інформаційної моделі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net