Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів нових видів рамного кріплення гірничих виробок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів нових видів рамного кріплення гірничих виробок

Анотації 

НАСТУЄВ Ю.М. Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів нових видів рамного кріплення гірничих виробок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. – Відділення фізико-технічних гірничих проблем ДонФТІ ім. О.О.Галкіна НАН України, Донецьк, 2001.

   Дисертаційна робота містить нове комплексне рішення актуальної наукової та практичної задачі обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів нових видів піддатливого рамного кріплення гірничих виробок, які проводяться та підтримуються в тяжких геомеханічних умовах глибоких шахт.
   Отримані дані про специфічні умови формування та особливості деформування гірничого масиву біля контуру гірничої виробки, встановлений їх зв’язок з виникаючою схемою навантаження рамної конструкції.
   В розвиток відомої аналітичної задачі обгрунтований вид функції знеміцнення матеріалу граничної зони та визначені значення ефективного інтервалу варіювання необхідної величини робочого опору та конструктивної піддатливості нового кріплення. Розрахункові значення порівняні з результатами спеціальних шахтних експериментів та показали хороше збігання.
   На основі проведених лабораторних експериментів з деформування та руйнування крихкого середовища біля порожнини круглого перерізу при нерівнокомпонентному об’мному стисненні визначена раціональна форма виробки та кріплення.
   Проаналізований вплив складових рамного кріплення, замкових з’єднань, міжрамних зв’язків, матеріалу, типу спецпрофілю, як факторів, що забезпечують досягнення наданих параметрів робочої характеристики та їх стабільності.
   Запропоновані конструктивні та технологічні рішення, які реалізовані в експериментальних та дослідних моделях, проаналізовані за даними стендових та виробничих випробувань, що підтвердили їх ефективність.
   Економічний ефект в масштабах галузі з охопленням області застосування визначений приблизним розрахунком в сумі не менше 200 млн. грн. на рік.
   Ключові слова: вугільна шахта, рамне кріплення, геомеханічні процеси, технологія, гранична зона, параметри кріплення.

Настуев Ю.М. Обоснование конструктивных и технологических параметров новых видов рамных крепей горных выработок. –Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. – Отделение физико технических горных проблем ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, Донецк 2001г.

   Диссертационная работа содержит новое комплексное решение актуальной научной и практической задачи обоснования конструктивных и технологических параметров новых видов податливых рамных крепей горных выработок, проводимых и поддерживаемых в тяжелых геомеханических условиях глубоких шахт.
   В результате анализа условий проведения и поддержания подготовительных выработок на глубоких шахтах выявлены общие тенденции развития технических средств их крепления и приняты оценочные критерии: критерий устойчивости, критерий работоспособности и критерий оптимальной конструкции. С учетом указанных критериев выполнено обследование состояния подготовительных выработок действующих глубоких шахт Донецкого бассейна.
   Получены данные о специфических условиях формирования горного массива вблизи контура горной выработки, установлена их связь с возникающей схемой нагружения рамной конструкции.
   В развитие известной аналитической задачи обоснован вид функции разупрочнения материала предельной зоны и определены значения эффективного интервала варьирования требуемой величины рабочего сопротивления и конструктивной податливости новых крепей. Расчетные значения сопоставлены с результатами шахтных экспериментов и показали хорошую стоимость.
   На основе проведенных лабораторных экспериментов по деформированию и разрушению хрупкой среды вблизи полости круглого сечения при неравнокомпонентном объемном сжатии, определена рациональная геометрическая форма сечения выработки и крепи.
   Проанализируем влияние составляющих рамной конструкции, замковых соединений, межрамных связей материала, типа спецпрофиля, как факторов, обеспечивающих достижение заданных параметров рабочей характеристики и их стабильности.
   Предложенные конструктивные и технологические решения, реализованные в экспериментальных и опытных моделях, проанализированы по данным стендовых и производственных испытани, подтвердивших их эффективность.
   Так в процессе испытаний на шахтах “Южнодонбасская №3” и им. А.Ф.Засядько применение новых видов крепей исключило необходимость перекрепления выработок. При этом отмечено снижение смещений кровли в 2,0-2,8 раза. повреждения элементов конструкций были незначительные (3-8 %), и были приурочены к местам геологических нарушений. Вместе с тем на участках с обычной крепью отмечены массовые отказы и разрушения конструкций, что явилось главной причиной перекрепления. Поскольку материал, плотность установки, замковые соединения и т.п. были одинаковы, полученный результат относится к более высокому качеству новых конструкций и повышенному значению параметров рабочей характеристики.
   Экономический эффект в масштабах отрасли с охватом области применения определен укрупненным расчетом в сумме не менее 200млн.
   Ключевые слова: угольная шахта, рамные крепи, геомеханические процессы, технология, предельная зона, параметры крепи.

Nastuyev Yu.M. Substantio of design and process parameters for new types of mine freme, - Ttimberling.

   Annotation of thesis for degree of candidate of engineering sciences Speciality 05.15.02 ‘Underground Mining’ Division for Physical and Technical Problems of Mining A.A.Galkin Donetsk Phis. Tech. Institute Fuel and Power Ministry of Ukraine, Donetsk, 2001.
   Thesis includes a new complex solution of the urgent research and development problem of substantiation of design and process parameters for new types of mine pliant frame timbering for under ground workings being developed and supported in severe geomechanical environments of deep mines.
   Data had been collected on specific formation conditions and deformation features of rock mass near working’s contour and interdependence has been derived between these data and resulting loading pattern of the frame timbering.
   Proposed design and process solutions implemented in experimental and test models have been analysed using stand and field trials data which have confirmed their effectiveness.
   Key words: coal mine, frame timbering, geomechanical processes, extremum zone, timbering parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів нових видів рамного кріплення гірничих виробок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net