Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення підготовчих виробок в умовах вугільних шахт ДХК “Шахтарськантрацит”
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення підготовчих виробок в умовах вугільних шахт ДХК “Шахтарськантрацит”

Анотації 

Панішко О.І. Обґрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення підготовчих виробок в умовах вугільних шахт ДХК “Шахтарськантрацит”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.04. – “Шахтне і підземне будівництво”. Національна гірнича академія України Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2001.

   У дисертації обґрунтовані параметри способу підвищення стійкості підготовчих виробок з метою їх повторного використання.
   В якості базових було визначено три підготовчі виробки пл. k2 і k3 ш/у ім.XVII партз'їзду. В результаті обробки отриманої інформації було встановлено закономірності формування несиметричного навантаження на кріплення штреків і визначені основні її параметри.
   Виконано моделювання виробок з рамно-анкерним кріпленням на плоскому стенді з застосуванням еквівалентних матеріалів. Встановлено, що найбільшою стійкістю володіють виробки з рамно-анкерним кріпленням, у якому анкер спрямований по лінії дії вектора результуючого зовнішнього навантаження в точці, що відповідає куту прикладання цієї сили.
   Встановлені закономірності й отримані на їх основі технічні рішення були реалізовані в умовах відкаточного штреку 12-ї східної лави пл.k3 гор.460 м шахти ім.XVII партз'їзду. Передбачуваний (розрахунковий) економічний ефект від упровадження заходу складе по холдингу 7841 тис.грн.
   Результати досліджень опубліковано в десяти наукових статтях.
   Ключові слова: підготовча виробка, повторне використання, несиметричне навантаження, вигинаючий момент, результуючий вектор прикладання зосередженої сили, посилення кріплення анкерами.

Панишко А.И. Обоснование параметров рамно-анкерной крепи подготовительных выработок в условиях угольных шахт ГХК “Шахтерскантрацит”. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04. – “Шахтное и подземное строительство”. Национальная горная академия Украины Министерства науки и образования Украины, Днепропетровск, 2001.

   В диссертации изложены результаты исследований устойчивости подготовительных выработок, расположенных в зоне влияния лавы, угольных шахт ГХК “Шахтерскантрацит”.
   Выполнен анализ производственной деятельности Минуглепрома (Минтопэнерго) и государственной холдинговой компании “Шахтерскантрацит”, на основе которого доказана актуальность выполняемых исследований, суть которых состоит в обосновании параметров способа повышения устойчивости подготовительных выработок с целью их повторного использования.
   В качестве базовых были определены три подготовительные выработки пл. k2 и k3 ш/у им.XVII партсъезда. В выработках были оборудованы два типа замерных станций, измерения на которых проводились в течение полутора лет. Всего было заложено 63 станции-пикета. В результате полученной информации и последующей ее статистической обработки были установлены закономерности формирования несимметричной нагрузки на крепь штреков и определены основные ее параметры.
   На основе натурных исследований были разработаны требования к способу повышения устойчивости подготовительных выработок в условиях несимметричного загружения и выполнено его моделирование на плоском стенде с применением эквивалентных материалов. Материал моделей – песчано-парафино-графитовая смесь с добавлением технического вазелина. По каждому варианту было испытано не менее трех моделей, а всего – 22 модели. Установлено, что наибольшей устойчивостью обладают выработки с рамно-анкерной крепью, в которой анкер направлен по линии действия вектора результирующей внешней нагрузки в точке, соответствующей углу приложения этой силы.
   Аналитические исследования подтвердили правильность выводов, полученных в результате выполнения натурных и лабораторных экспериментов.
   Установленные закономерности и полученные на их основе технические решения были реализованы в условиях откаточного штрека 12-восточной лавы пласта k3 горизонта 460 м шахты им.XVII партсъезда.
   Предполагаемый (расчетный) экономический эффект от внедрения мероприятия составит по холдингу 7841 тыс.грн.
   Результаты исследований опубликованы в десяти научных статьях.
   Ключевые слова: подготовительная выработка, повторное использование, несимметричное нагружение, изгибающий момент, результирующий вектор приложения сосредоточенной силы, усиление крепи анкерами.

Panishko A.I. The substantiation of indices of frame-anchor support of the preparatory mine-workings under the conditions of coal mines of DHC “Shakhtiorskanthracite”. – Manuscript.

The dissertation on obtaining a scientific degree of the candidate of engineering science in speciality 05.15.04. - "Mine and Underground Construction". National Mining University of Ukraine of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2001.

   The parameters of way of stability of augmentation of mine workings are substantiated in thesis with the purpose of their repeated usage.
   Three mine workings of pl. k2 and k3 of mine management office named after XVII party convention were determined as basic ones. As a result of processing the information obtained, the regularities of forming asymmetrical loading on a support of drifts were stated and its main parameters were determined.
   The simulation of mine workings with frame-roof bolting on a flat bench with the application of equivalent materials has been executed. It is established that mine workings with anchor support, in which the anchor is directed along the line of vector action of resulting external load in the point which corresponds to the angle of this force application, posses the greatest stability.
   The regularities and technical solutions obtained on their basis were implemented under the conditions of haulage gate of 12-th eastern drift of pl. k3 of hor. 460m of mine named after XVII party convention. The expected economic effect from the implementation of the activity will make up 7841000 hryvnas in Holding.
   The resultys of researches were published in ten scientific articles.
   Key words: preparatory mine workings, repeated usage, asymmetric loading, curving moment, resulting vector of application of the focused force, the reinforcement of support with anchors.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення підготовчих виробок в умовах вугільних шахт ДХК “Шахтарськантрацит”

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net