Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологія знефосфорення та інтенсифікація хімічного збагачення марганцевих руд для одержання високоякісних продуктів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологія знефосфорення та інтенсифікація хімічного збагачення марганцевих руд для одержання високоякісних продуктів

Анотації 

Пастушенко З. З. Технологія знефосфорення та інтенсифікація хімічного збагачення марганцевих руд для одержання високоякісних продуктів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.08 – Збагачення корисних копалин. – Криворізький технічний університет. – Кривий Ріг, 2001.

   Дисертацію присвячено питанням розробки технології хімічного збагачення марганцевих руд Нікопольского родовища на основі встановлення форм існування частки фосфору та розробка способів його виділення. У дисертації визначені основні показники, що впливають на процес дефосфорації. Вперше запропоновано застосування нетрадиційних відновників діоксиду марганцю для переробки низькоякісної сировини та відпрацьованих розчинів кислоти після дефосфорації на підставі аналізу діаграм Пурбе. Визначений хімізм процесу відновлення марганцю роданідвміщуючими розчинами – відходами коксохімічного виробництва. Виконано дослідження електрохімічної очистки вилуговуванних розчинів марганцю від шкідливих домішок. Розроблена комплексна технологія хімічного збагачення. Результати досліджень підтверджені випробуваннями в напівпромислових умовах. Основні результати праці знайшли впровадження при розробці проекту будівництва цеху хімічного збагачення та реконструкції діючих фабрик Орджонікідзевського ГЗК.
   Ключові слова: марганець, фосфор, відновлювання, хімічне збагачення, діаграма Пурбе, електрохімічна очистка.

Пастушенко З. З. Технология обесфосфоривания и интенсификация химического обогащения марганцевых руд для получения высококачественных продуктов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.08 – Обогащение полезных ископаемых. – Криворожский технический университет. – Кривой Рог, 2001.

   Диссертация посвящена вопросам разработки технологии химического обогащения марганцевых руд Никопольского месторождения на основе установления форм существования части фосфора и разработки способов его удаления, а также интенсификации процесса выщелачивания марганца за счет применения нетрадиционных восстановителей.
   Для повышения конкурентноспособности отечественных марганцевых концентратов необходимо разработать технологию обесфосфоривания, обеспечивающую в продуктах Р/Mn ≤ 0,0039.
   Анализ теории и практики обогащения марганцевых руд показал, что для глубокого удаления фосфора целесообразно применение химических методов обогащения.
   В работе установлено, что часть фосфора в марганцевых рудах представлена гидро- и гидроксофосфатами основных катионов: кальция, марганца, железа, магния. Расчетами термодинамического равновесия гидро- и гидроксофосфатов установлено, что при гидролизе фосфатов кальция, марганца и железа наиболее эффективно они растворяются при рН равному – 0,5, при этом концентрация фосфора в растворе максимальная. Для удаления гидроксо- и гидрофосфатов катионов-модификаторов – основных составляющих марганцевых руд – предложено кислотное выщелачивание.
   В диссертации определены основные показатели, влияющие на процесс дефосфорации.
   Впервые применены нетрадиционные восстановители диоксида марганца для переработки низкокачественного сырья и отработанных растворов кислоты после дефосфорации на основе расчета и анализа диаграмм Пурбе. Установлено, что скорость и полнота восстановления возрастает при переходе от предельных кислот к оксикислотам и спиртам. Наиболее эффективными оказались последние. Их применение позволяет достичь извлечения марганца в раствор 92-99% за 45 мин. Наиболее быстро и эффективно реагируют роданидные соли аммония или щелочных металлов. При расходе роданид-ионов 0,3 г на 1 г MnO2 извлечение составляет 92-99%. Установлен химизм процесса выщелачивания марганца с применением в качестве восстановителя роданидсодержащих растворов – токсичных отходов коксохимического производства, образующихся при очистке коксохимических газов.
   На основе исследований процесса электрохимической очистки выщелоченных растворов марганца от вредных примесей возможно получение католита для электролиза.
   Разработана комплексная технология химического обогащения.
   Результаты исследований подтверждены испытаниями в полупромышленных условиях. Основные результаты работы внедрены при разработке проекта строительства цеха химического обогащения и реконструкции действующих фабрик Орджоникидзевского ГОК.
   Ключевые слова: марганец, фосфор, восстановитель, химическое обогащение, диаграмма Пурбе, электрохимическая очистка.

Z. Z. Pastushenko. The Technology for dephosphorization and intensification of chemical treatment of manganese ores to produce high-grade products. – Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of a candidate of technical sciences on specialty 05.15.08 – Mineral processing. – Kryviy Rih Technical University, Kryviy Rih, 2001.

   The dissertation is devoted to the development of the technology for chemical treatment of manganese ores from the Nikopol deposit based on determining the forms of some phosphorus presence in oxide ores and working out the methods for its removal. The dissertation defines the main parameters effecting the dephosphorization process. For the first time the use of unconventional reducing agents for reduction of manganese dioxide to treat low-grade material and spent acid solutions after dephosphorization using Purbe diagram analyses is proposed. The electrochemical cleaning of the leached manganese solutions from impurities was investigated. The complex technology for chemical treatment was developed. The results found their application in the development of the chemical treatment shop at the Ordjonikidze mining and Beneficiation Combine.
   Key words: manganese, phosphorus, reducing agent, chemical treatment, Purbe diagram, electrochemical cleaning.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологія знефосфорення та інтенсифікація хімічного збагачення марганцевих руд для одержання високоякісних продуктів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net