Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів рамного кріплення капітальних і підготовчих виробок вугільних шахт на основі імовірносно-статистичних моделей
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів рамного кріплення капітальних і підготовчих виробок вугільних шахт на основі імовірносно-статистичних моделей

Анотації 

Скобенко О.В. Обґрунтування параметрів рамного кріплення капітальних і підготовчих виробок вугільних шахт на основі імовірносно-статистичних моделей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.04. – “Шахтне і підземне будівництво”. Національна гірнича академія України Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2001.

   У дисертації виконані дослідження стійкості підготовчих виробок вугільних шахт ДХК “Добропіллявугілля”. Зібраний й оброблений статистичний матеріал по 17 виробках. Розроблена досить проста методика визначення на стадії проектування виробки статистичних характеристик її коефіцієнта стійкості в залежності від міцності порід, які вона перетинає, і способу її проведення.
   На основі аналітичних досліджень застосовності різних законів розподілу випадкових величин для опису імовірносного коефіцієнта стійкості виробки встановлено, що найбільш адекватним у цьому випадку є розподіл Вейбулла. Доведено, що стійкість протяжних виробок є функцією імовірносного показника стійкості і параметра форми розподілу Вейбулла, що дозволяє в залежності від призначення виробки для заданих гірничо-геологічних умов визначити тип і параметри кріплення, а також прогнозувати обсяги ремонтних робіт. Також установлено, що співвідношення капітальних і експлуатаційних витрат, при яких сумарна вартість спорудження і підтримки виробки буде мінімальної, є нелінійною функцією варіації коефіцієнта стійкості і показника стійкості, що дозволяє при встановлених параметрах кріплення оцінити вартість ремонтних робіт і вибрати технологію їх виконання.
   На базі встановлених залежностей розроблена інженерна методика визначення статистичних характеристик коефіцієнту стійкості протяжних гірничих виробок і оцінки вартісних параметрів ремонтних робіт та вибором технології їх виконання.
   Результати досліджень опубліковано в шістьох наукових статтях.
   Ключові слова: підготовча виробка, імовірносний коефіцієнт стійкості, вигинаючий момент, вектор прикладання зосередженої сили, вартісні параметри проведення і підтримки.

Скобенко А.В. Обоснование параметров рамной крепи капитальных и подготовительных выработок угольных шахт на основе вероятностно-статистических моделей. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04. – “Шахтное и подземное строительство”. Национальная горная академия Украины Министерства науки и образования Украины, Днепропетровск, 2001.

   Выполненный анализ литературных источников по проблеме устойчивости подземных сооружений показал, что прогрессивным направлением является рассмотрение протяженных выработок в физически неоднородном породном массиве как стохастических систем, поведение которых исследуется на основе вероятностных моделей.
   С целью установления статистических характеристик коэффициента устойчивости протяженной выработки в диссертации произведено моделирование характера изменения изгибающих моментов арки металлической податливой крепи из спецпрофиля СВП и сравнение результатов лабораторных исследований с данными аналитической обработки экспериментальных замеров изменения кривизны металлических арок податливой крепи по мере их нагружения в зонах влияния очистных работ в 17 протяженных подготовительных выработках угольных шахт ГХК “Добропольеуголь”. Установлено, что вариации изменения кривизны арок крепи выработки и максимальных изгибающих моментов, получаемые из обработки экспериментальных данных, равны вариации коэффициента ее устойчивости.
   На этой основе разработана достаточно простая методика определения на стадии проектирования выработки статистических характеристик ее коэффициента устойчивости в зависимости от крепости пересекаемых пород и способа проведения.
   На основе аналитических исследований применимости различных законов распределения случайных величин для описания вероятностного коэффициента устойчивости выработки установлено, что наиболее адекватным в этом случае является известное в механике распределение Вейбулла, как описывающее механизм отказа какой либо механической системы. Доказано, что устойчивость протяженных выработок является функцией ее вероятностного показателя устойчивости и параметра формы распределения Вейбулла, что позволяет в зависимости от назначения выработки для заданных горно-геологических и горнотехнических условий определить тип и параметры крепи, а также прогнозировать объемы ремонтных работ. Также установлено, что соотношение капитальных и эксплуатационных затрат, при которых суммарная стоимость сооружения и поддержания выработки будет минимальной, является нелинейной функцией вариации коэффициента устойчивости и показателя устойчивости, что позволяет при установленных проектом параметрах крепи оценивать стоимость ремонтных работ, с учетом затрат на новую, заменяемую на вышедшую из строя, крепь, а также выбирать технологию их выполнения.
   Установленные зависимости легли в основу разработанной инженерной методики определения параметров крепи подготовительных горных выработок и оценки стоимостных параметров ремонтных работ с выбором технологии их выполнения, которая утверждена институтом “Днепрогипрошахт” и апробирована на проходческих участках ГОАО шахты “Алмазная” ГХК “Добропольеуголь”.
   Результаты исследований опубликованы в шести научных статьях.
   Ключевые слова: подготовительная выработка, вероятностный коэффициент устойчивости, изгибающий момент, вектор приложения сосредоточенной силы, стоимостные параметры проведения и поддержания.

Skobenko A.V. The substantiation of parameters in a frame support of capital and development workings of coal mines on the basis of probability-statistical models. - Manuscript.

The dissertation on obtaining a scientific degree of the candidate of engineering science in speciality 05.15.04. - "Mine and Underground Construction". National Mining University of Ukraine of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2001.

   In the dissertation the researches of stability of development workings of coal mines SHC "Dobropoliyeugol" have been executed. The statistical material on 17 mine workings has been gathered and processed. Rather simple technique of defining statistical characteristics of mine working stability coefficient depending on fortress of crossed soils and way of realization at a stage of designing a mine working has been developed.
   On the basis of analytical researches of applicability of various laws of distribution of casual sizes for the description probability coefficient of mine working stability is established. It has been proved that most adequate in this case is the Veybull Formulae distribution. It’s proved that the stability of extended mine workings is the function of probability index of stability and the index of Veybull formula distribution that allows depending on purpose of a mine working to determine a type and parameters of a support, and also to predict volumes of repair work under given geological conditions. It’s also established that the ratio of capital and operational expenses, at which the total cost of a structure and maintaining a mine working will be minimal, is a nonlinear function of stability factor variation and parameter of stability, which will allow to estimate cost of repair work and to choose technology of their performance at the established parameters of a support.
   The established dependences became a basis of the developed engineering technique of defining the design data of a mine working support and estimation of cost parameters of repair work with a choice of technology of their performance.
   The results of researches are published in six scientific articles.
   Key words: mine working, probability factor of stability, bending moment, vector of the appendix of the concentrated force, cost parameters of realization and maintenance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів рамного кріплення капітальних і підготовчих виробок вугільних шахт на основі імовірносно-статистичних моделей

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net