Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукові основи оцінки і вибору енергозберігаючих технологій відкритої розробки залізорудних родовищ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукові основи оцінки і вибору енергозберігаючих технологій відкритої розробки залізорудних родовищ

Анотації 

Темченко А.Г. Наукові основи оцінки і вибору енергозберігаючих технологій відкритої розробки залізорудних родовищ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2001.

   Дисертація присвячена розробці наукових основ оцінки і вибору енергозберігаючих технологій відкритих гірничих робіт на залізорудних кар’єрах. Основоположний принцип теорії енергозбереження обґрунтований технологічними методами ведення гірничих робіт у кар'єрах, що забезпечують мінімум інтегрального показника їх ефективності, який є сумою питомих енерговитрат та приведених економічних витрат, що припадає на гривню товарної продукції. Обґрунтування енергозберігаючої технології гірничих робіт, що базується на теорії великих систем, полягає у виборі технологічного обладнання, режимів роботи і схем його функціонування для всього комплексу в конкретних умовах, що забезпечують мінімум прийнятого критерію оцінки. Розроблені енергозберігаючі технологічні методи гірничих робіт.
   Для підвищення ефективності роботи гірничозбагачувальних комбінатів у регіоні виробничі потужності їх оптимізовані за моделлю нелінійного програмування.
   Результати досліджень впровадженні на кар’єрі №3 НКГЗКу, що дозволило зменшити енергоємність робіт на дробарках на 34,3%, похилих конвейєрах – 16,6%, горизонтальних конвейєрах – 39,7%, а також знизити плату за електроенергію в цілому за добу на 10,7%. Крім цього, результати досліджень прийняті до впровадження Державної акціонерної компанії “Укррудпром” та Державним проектним інститутом “Кривбаспроект”.
   Ключові слова: кар’єр, уступ, технологія, енергоємність, енергозбереження, критерій оцінки.

Темченко А.Г. Научные основы оценки и выбора энергосберегающих технологий открытой разработки железорудных месторождений. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.03. открытая разработка месторождений полезных ископаемых. – Национальная горная академия Украины. Днепропетровск, 2001.

   Диссертация посвящена разработке научных основ оценки и выбора технологи открытых горных работ на железорудных карьерах. Основополагающий принцип теории энергосбережения обоснован технологическими методами ведения горных работ в карьерах, обеспечивающими минимум интегрального показателя их эффективности, представляющего собой сумму удельных энергозатрат и приведенных экономических затрат, приходящихся на гривну товарной продукции. Обоснование энергосберегающей технологии горных работ, базирующейся на теории больших систем, заключается в выборе технологического оборудования, режимов работы и схем его функционирования для всего комплекса в конкретных условиях, обеспечивающих минимум принятого критерия оценки.
   Снижение энергоемкости бурения взрывных скважин рекомендуется за счет увеличения диаметра долота и применения оптимальных режимов бурения. Установлены эмпирические зависимости рациональной частоты вращения долота от его диаметра и крепости пород. Предложена формула для определения энергоемкости взрывного разрушения пород, учитывающая их механические параметры, средний диаметр отдельности в массиве, диаметр заряда, размер кондиционного куска и высоту уступа. Для взорванных скальных пород Кривбасса предложена формула определения удельного сопротивления копанию с учетом коэффициента разрыхления пород в развале, среднего диаметра куска в развале, коэффициента крепости и плотности пород.
   Установлено, что удельный расход электроэнергии при погрузке пород с сопротивлением выемке до 0,25 МПа карьерными мехлопатами с увеличением вместимости ковша возрастает, а при сопротивляемости выемке более 0,5 МПа снижается.
   При транспортировании карьерных грузов большую долю составляют уклоны трассы. Коэффициент полезного действия работы автотранспорта по наклонному пути можно повысить в большей степени за счет снижения сопротивления движению и в меньшей степени за счет увеличения уклона: для железнодорожного транспорта – в основном за счет увеличения уклона и в меньшей степени за счет снижения коэффициента сопротивления движению; для конвейерного транспорта – за счет снижения коэффициента сопротивления движению, а дальнейшее увеличение уклона не дает существенного увеличения к.п.д.
   Погрузочно-транспортно-отвальные комплексы описываются с помощью математического аппарата, позволяющего предсказать простои экскаваторов и транспортных машин и чистое время их работы.
   Расход электроэнергии дробильно-конвейерными комплексами на ГОКах Кривбасса составляют около половины электропотребления на карьерах. Существенной причиной увеличенного расхода энергии является неравномерная подача горной массы на эти комплексы. Установлено, что резких перепадов энергетической нагрузки в целом по экскаваторно-автомобильно-конвейерным комплексам можно избежать за счет разделения экскаваторов и автосамосвалов на отдельные группы и рабочие смены этих групп сдвинуть во времени так, чтобы сумма квадратов отклонений часовой производительности от средней была минимальной.
   Для повышения эффективности работы комбинатов в целом производственные мощности их оптимизированы составленной автором моделью нелинейного программирования. Разработаны энергосберегающие технологические методы горных работ.
   Предложен переход на энергосберегающую технологию на карьерах Кривбасса, которая обеспечивает более низкую энергоемкость и меньшие финансовые затраты.
   Результаты исследований внедрены на карьере №3 НКГОКа, что позволило уменьшить энергоемкость работ на дробилках на 34,3%, наклонных конвейерах – 16,6%, горизонтальных конвейерах – 39,7%, а также снизить суточную плату за электроэнергию в целом на 10,7%. Кроме этого, результаты исследований приняты к внедрению Государственной акционерной компанией “Укррудпром” и Государственным проектным институтом “Кривбасспроект”.
   Ключевые слова: карьер, уступ, технология, энергоемкость, энергосбережение, критерий оценки.

Temchenko A.G. Scientific fundamentals of avaluation and selection of energy saving technology of open – pit mining of iron ore deposits. - Manuscript.

Thesis for the receiving of the scientific degree of doctor of engineering sciences in speciality 05.15.03. – open-pit mining of useful mineral deposits. National Mining Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2001.

   Thesis is devoted to the elaboration of theoretical fundamentals of mining operation energy saving technology at the iron ore quarries. The basic principle of energy saving theory is substantiated by means of technological techniques of mining operation carrying out at the quarries which provide Integral index minimum of their efficiency which is the sum of consumed energy expenses at the money equivalent and given consumed expenses to one hrivna of commodity production. The substantiation of energy saving mining operation technology which is based on great system theory consists of technological equipment choice, modes of work and schemes of its functioning for the whole complex and at certain conditions which supply the minimum of the accepted criterium of evaluation.
   To increase combine work efficiency as whole their productive powers are optimized by means of non-linear programming model.
   Transferring to the energy supplying technology at the quarries of the Kriviy Rih basin is proposed which will provide the lower energy capacity and smaller financial expenses.
   The results of the research have been introduced into the quarry №3 of NKODC & led to energy saving on crushers by 34,3%, on inclined conveyors – 16,6%, on horizontal conveyors –39,7%, daily energy saving came to 10,7%. Besides, the results of research have been carried into practice by State Joint-Stak Company “Ukrrudprom” & State Project Krivbasproject institutes.
   Key words: a quarry; ledge; technology; energy capacity; energy saving; standard of judgment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукові основи оцінки і вибору енергозберігаючих технологій відкритої розробки залізорудних родовищ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net