Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування і розробка комплексу заходів для запобігання раптових обвалень вугілля
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування і розробка комплексу заходів для запобігання раптових обвалень вугілля

Анотації 

Тихоліз О.М. Обґрунтування і розробка комплексу заходів для запобігання раптових обвалень вугілля. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 - Охорона праці. - Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості, Макіївка, 2001.

   У дисертації дане науково обґрунтоване рішення питань безпечної розробки пластів, схильних до раптових обвалень вугілля, а також пластів, одночасно схильних до раптових викидів і обвалень вугілля: прогнозу небезпеки вугільних пластів і ділянок по раптовим обваленням вугілля по міцності; технології ведення гірничих робіт, що знижує імовірність виникнення раптових обвалень вугілля; заходів щодо запобігання раптових обвалень вугілля і комплексу заходів для безпечної розробки пластів, одночасно схильних до раптових викидів і обвалень вугілля. Результати роботи використані при розробці 2 нормативно-методичних документів.
   Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному:
   1) Визначено залежності прояву раптових обвалень вугілля від гірничо-геологічних умов залягання вугільних пластів, гірничотехнічних і геомеханічних умов їхньої розробки. Установлено, що 35% раптових обвалень вугілля відбулися в зонах впливу геологічних порушень; найбільш небезпечними по раптовим обваленням є ділянки пластів зі зміною потужності на 15% і більш, а також пласти (пачки), складені вугіллям III-V типів тектонічної порушеності. Прояв раптових обвалень вугілля зростає зі збільшенням потужності розроблюваного пласта і глибини розробки. Майже половина (48,6%) раптових обвалень вугілля відбулися в області впливу очисних вибоїв сусідніх пластів, при цьому велика частина (74,4%) явищ приходиться на зони ПГТ, утворені створами зупинених вибоїв і крайових частин сусідніх пластів; прояв раптових обвалень вугілля не виключається в над- і підроблених зонах.
   2) Установлено, що схильний до раптових обвалень пласт являє собою сипуче середовище, можливість обвалення якого залежить від характеру поводження бічних порід: зависання порід покрівлі у виробленому просторі і наступне їхнє обвалення сприяє прояву процесу обвалення вугілля. Перетворення вугільного пласта в сипуче середовище відбувається під впливом наступних факторів: геологічних, гірничого тиску, сорбційного зниження міцності, расклиніючої дії рідких плівок, що утворюються в результаті фазового переходу суміші метану і його гомологів. Деформування вугільного пласта як сипучого середовища, відповідно до сучасного уявлення може бути описано ділатансійною моделлю, відповідно до якої порушення рівноважного стану пласта відбувається послідовно, починаючи з утворення першої поверхні ковзання (у результаті зняття “защемлення” пласта), подальшого розширення (ділатансії) вугілля уздовж цієї поверхні ковзання і т.д. до встановлення рівноважного стану.
   3) Характеристичними ознаками раптових обвалень вугілля є: форма порожнини, орієнтована порожнина по підйому пласта, як правило, висота порожнини перевищує ширину; відносне газовиділення не перевищує природної газоносності пластів; величина викиду вугілля склала в середньому 5,9 м, а кут укосу – 44о.
   4) Установлено, що схильними до раптових обвалень є пласти (пачки), складені вугіллям міцністю q < 70 у.о., при міцності q > 70 у.о. раптових обвалень вугілля не відзначено. Установлено залежність типу тектонічної порушеності пласта від зруйновності вугілля.
   Розроблено прогноз небезпеки раптових обвалень вугілля по міцності, що включає визначення потужності пласта, його поверхневої міцності q і зруйновності R.
   5) Встановлені й уточнені деякі параметри технологічних і спеціальних способів запобігання раптових обвалень вугілля. Запропоновано розрахунок кріпи для утримання нависаючого масиву вугілля від обвалення. Визначено кути нахилу вибоїв прямолінійних лав виходячи з умови забезпечення стійкості вугільного масиву. Визначено параметри випереджальної кріпи з використанням пінополіуретанових складів.
   6) Розроблено основні положення по безпечній розробці пластів, схильних до раптових обвалень вугілля, а також пластів, одночасно схильних до раптових викидів і обвалень вугілля.
   Ключові слова: раптове обвалення (висипання) вугілля, раптовий викид вугілля і газу, умови прояву, характеристичні ознаки, міцність пласта, зруйновність вугілля, гомологи метану, прогноз небезпеки, технологія ведення гірничих робіт, заходи щодо запобігання.

Тихолиз А.М. Обоснование и разработка комплекса мер по предотвращению внезапных обрушений угля. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – Охрана труда. - Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности, Макеевка, 2001.

   В диссертации дано научно обоснованное решение вопросов безопасной разработки пластов, склонных к внезапным обрушениям угля, а также пластов, одновременно склонных к внезапным выбросам и обрушениям угля: прогноза опасности угольных пластов и участков по внезапным обрушениям угля по прочности; технологии ведения горных робот, снижающей вероятность возникновения внезапных обрушений угля; мероприятий по предотвращению внезапных обрушений угля и комплекса мер по безопасной разработке пластов, оновременно склонных к внезапным выбросам и обрушениям угля. Результаты работы использованы при разработке 2 нормативно-методических документов.
   Ключевые слова: внезапное обрушение (высыпание) угля, внезапный выброс угля и газа, условия проявления, характеристические признаки, прочность пласта, разрушаемость угля, гомологи метана, прогноз опасности, технология ведения горных работ, мероприятия по предотвращению.

Tiholiz A.M. A substantiation and development of measures complex on prevention of coal falls. - Manuscript.

The thesis for candidate’s degree in science (Engineering) on speciality 05.26.01. – labour protection. - State Safety in Mines Research Institute (MakNII), Makeyevka, 2001.

   In the thesis the scientifically proved solution of questions of safe seams mining of liable to falls of coal, and also seams simultaneously liable to sudden coal outbursts and coal falls is given: the forecast of hazard of coal seams and sites on falls of coal by strength; technologies of mining operations, lowering probability of occurrence of sudden coal falls ; measures on prevention of coal falls and complex of measures on safe seams mining simultaneously liable to sudden coal outbursts falls . The results of investigation are used for development of 2 normative and procedural documents.
   Key words: coal falls, sudden coal and gas outburst , conditions of manifestation, characteristics, strength of a seam, coal breaking characteristics, methane homologs, forecast of hazard, technology of mining operations, prevention measures.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування і розробка комплексу заходів для запобігання раптових обвалень вугілля

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net