Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення технології глушіння свердловин у процесі їх освоєння і капітального ремонту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення технології глушіння свердловин у процесі їх освоєння і капітального ремонту

Анотації

Виноградов Г. В. Удосконалення технології глушіння свердловин у процесі їх освоєння і капітального ремонту. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15,06 – Розробка нафтових і газових родовищ – ВАТ Український нафтогазовий інститут. Київ 2001.

   Дисертація присвячена удосконаленню методичних підходів до розрахунків процесів глушіння свердловин та реалізації метода плавного глушіння свердловин після їх освоєння з допомогою струминних апаратів.
   Запропоновано нову методику розрахунку способу очікування і стравлювання, яка більш точно описує зміну стану у пачці газу під час сплиття її до устя. Розроблено пакет прикладних програм для розрахунку процесу ліквідації ГНВП методом плавного глушіння в умовах, коли вихідна геолого-технічна інформація про розріз і стан свердловин відома неточно. Розглянуто методологічний підхід до вибору раціонального методу глушіння свердловин, який базується на використанні елементів теорії нечітких множин. Проведено теоретичні дослідження впливу реологічних параметрів та режиму течії на якість заміщення пластового флюїду рідиною глушіння у колоні насосно-компресорних труб під час плавного глушіння свердловин. Розроблено технологію плавного глушіння і технічні засоби для її реалізації після освоєння свердловини струминними апаратами.
   Основні результати роботи пройшли апробацію на промисловому матеріалі й передані для практичного використання у державні геологічні підприємства, а також використовуються при підготовці інженерно-технічних працівників з питань протифонтанної безпеки.
   Ключові слова: методика, пластовий флюїд, рідина глушіння, плавне глушіння, невизначеність.

Vinogradov G. V. Perfecting of know-how of mud lubrication of wells during their development and big repair. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.15.06 - development oil and gas fields -The Ukrainian Oil and Gas institute. Kiev 2001.

   The thesis is devoted to perfecting of the methodological approaches to accounts of processes of mud lubrication of wells and implementation of a method of smoothly varying mud lubrication of wells after their development with the help of ink-jet vehicles.
   The new method of application of account of a way of waiting and air drain is proposed, which one features variation of a state in a member of gas in time upheaval last up to a mouth more precisely. The application package for account of the process of liquidation outsqueezing of fluid by a method of smoothly varying mud lubrication in conditions is designed, when the source geologic -technical information on a cut-away and well condition is known inaccurately. The methodological approach to choice of a rational method of mud lubrication of a well is reviewed, which one bases on usage of members of the theory of indistinct sets. The idealized studies of influencing of rheological arguments and mode of current on quality of displacement of tabular fluid by fluid of mud lubrication in flow column are held during smoothly varying mud lubrication of a well. Are designed know-how of smoothly varying mud lubrication and means for its implementation after development of wells by the ink-jet vehicle.
   The main outcomes of operation have passed approbation on a trade material and are transmit for practical usage in state geologic firms, and also are used at opening-up of nonproduction staff on problems originating of fountains of safety.
   Keywords: the method of application, tabular fluid, fluid of mud lubrication, smoothly varying mud lubrication, equivocation.

Виноградов Г. В. Совершенствование технологии глушения скважин в процессе их освоения и капитального ремонта. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.06 - Разработка нефтяных и газовых месторождений - ОАО “Украинский нефтегазовый институт”. Киев 2001.

   Диссертация посвящена совершенствованию методологических подходов к расчетам процессов глушения скважин и реализации метода плавного глушения скважин после их освоения с помощью струйных аппаратов.
   Предложена новая методика расчета способа ожидания и стравливания, которая более точно описывает изменение состояния в пачке газа во время всплывания её к устью. Разработан пакет прикладных программ для расчета процесса ликвидации ГНВП методом плавного глушения в условиях, когда исходная геолого-техническая информация о разрезе и состоянии скважины известна неточно. Рассмотрен методологический подход к выбору рационального метода глушения скважины, который базируется на использовании элементов теории нечетких множеств. Проведены теоретические исследования влияния реологических параметров и режима течения на качество замещения пластового флюида жидкостью глушения в колонне насосно-компрессорных труб в процессе плавного глушения скважины. Разработаны технология плавного глушения и технические средства для ее реализации после освоения скважин струйным аппаратом.
   Основные результаты работы прошли апробацию на промысловом материале и переданы для практического использования в государственные геологические предприятия, а также используются при подготовке инженерно-технического персонала по вопросам противофонтанной безопасности.
   Диссертация состоит из 4-х разделов, основных выводов и предложений.
   Во вступлении обоснована актуальность работы и приведены цель и основные задачи исследования, а также приведены основные научно-практические результаты.
   В первом разделе проведен критический анализ методов глушения при выполнении различных технологических операций в процессе строительства скважины а также основные способы их реализации.
   Проанализированы существующие методики расчетов вымывания пластового флюида из скважины и подходы к оценке безопасности проведения работ при глушении скважин. Отмечено, что основным недостатком существующих методологических подходов к расчетам вышеуказанных технологических операций является требование достоверной информации о геолого-технологическом состоянии скважины и параметров пластового флюида. Результаты обзора послужили основанием для определения цели работы и формулирования основных задач исследования.
   Второй раздел посвящен вопросам усовершенствования методик расчета плавного глушения скважин. Поскольку все существующие алгоритмы расчета способа ожидания и стравливания построены либо на предположении, что состояние газа в пачке описывается законом Бойля-Мариотта, либо для выполнения расчетов требуется дополнительная информация о скорости всплытия флюида (которая в конкретных геолого-технологических условиях достоверно неизвестна), предложена методика расчета управления процессом всплытия пачки газа состояние которого описывается более точным уравнением Клапейрона. Разработанная методика не требует, также, информации о скорости всплытия пачки.
   Апробация методики на промысловом материале показала, что результаты расчета за счет более точного описания состояния газа, существенно отличаются от данных, полученных при оценки давления при всплытии флюида по известным методикам. При этом показано, что погрешность в расчетах увеличивается при большем объеме пачки флюида.
   Разработана также методика и алгоритм расчета процесса вымывания пачки флюида из скважины с поддержанием постоянной репрессии на пласт в условиях неопределенности исходной информации. В основу подхода положены методы статистического моделирования. По результатам розыгрывания возможных значений исходных величин Монте-Карло оценивается максимально допустимое давление перед штуцером (с позиции предупреждения разрыва стенок скважины или разрушения наземной запорной арматуры) в течении всего времени вымывания флюида из скважины. По результатам апробации методики на промысловом материале показано, что предложенный подход является обобщением известных детерминированных моделей расчета.
   В третьем разделе рассмотрены вопросы построения модели выбора рационального способа глушения скважин в условиях неопределенности исходной информации. Предложены процедуры принятия решений по технологии глушения скважин в случае единоличного и коллективного принятия решений. Разработанный подход базируется на использовании теории нечетких множеств и позволяет выбрать наиболее адекватную стратегию глушения скважины в конкретных условиях, которая минимизирует риск возникновения открытого фонтана или межпластового перетока.
   Четвертый раздел посвящен вопросам усовершенствования техники и технологии глушения скважин после их освоения модульными струйными аппаратами. Проведены теоретические исследования влияния реологических параметров и режима течения пластового флюида и технологической жидкости на качество вытеснения первого из канала колоны насосно-компресорных труб.
   Основные теоретические и практические результаты использованы для разработки интерактивного пакета прикладных программ MUFFLER, который позволяет производить расчеты основных технологических процессов плавного глушения скважин в конкретных горно-технологических условиях. После тестовых испытаний на промысловом материале ППП MUFFLER передан в опытно-промысловую эксплуатацию ГТП “Полтаванефтегазгеология” и ГТП “Черниговнефтегазгеология”.
   Разработаны элементы технологической оснастки модульно-струйного аппарата УЭОС-3 для реализации метода плавного глушения скважины после их освоения. Основные положения второго и третьего раздела использованы при подготовке курсов по противофонтанной безопасности для инженерно-теххнических работников ДК “Украгаздобыча”, НАК “Нефть и газ Украины”.
   Ключевые слова: методика, пластовый флюид, жидкость глушения, плавное глушение, неопределенность.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення технології глушіння свердловин у процесі їх освоєння і капітального ремонту

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net