Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення стійкості гірничих виробок в зонах штучної зміни властивостей породного масиву навколо оголювань
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення стійкості гірничих виробок в зонах штучної зміни властивостей породного масиву навколо оголювань

Анотації 

Вітушко О.В. Підвищення стійкості гірничих виробок в зонах штучної зміни властивостей породного масиву навколо оголювань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”. – Інститут геотехнічної механіки Національної академії наук України, Дніпропетровськ, 2001.

   Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-технічної задачі, звўязаної з підвищенням стійкості гірничих виробок в зонах штучної зміни пружно-пластичних властивостей породного масиву навколо оголювань.
   В роботі виконані дослідження напружено-деформованого стану масиву навколо оголювань при зміні пружно-пластичних властивостей та потужності шару порід. Установлені закономірності зміни параметрів напружено-деформованого стану масиву в приконтурних зонах від штучної зміни властивостей порід, межі їх текучості – інформативного показника, який дозволяє вести прогнозну оцінку зміщень порід навколо оголювань.
   Розроблена класифікація стійкості порід по межі їх текучості та приросту напружень, а також методичні основи і рекомендації по оцінці стійкості та вибору технічних рішень по її підвищенню в зонах направленої зміни властивостей порід.
   Результати роботи пройшли апробацію в умовах розробки вугільних пластів Донбасу і впроваджені при проведенні та підтримуванні виробок в пластах ДХК “Артемвугілля”.
   Ключові слова: породний масив, напружено-деформований стан, пружно-пластичні властивості, стійкість гірничих виробок.

Витушко О.В. Повышение устойчивости горных выработок в зонах искусственного изменения свойств породного массива у обнажений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”. – Институт геотехнической механики Национальной академии наук Украины, Днепропетровск, 2001.

   Диссертация посвящена решению важной научно-технической задачи, связанной с повышением устойчивости горных выработок в зонах искусственного изменения упруго-пластических свойств породного массива у обнажений.
   В диссертации, на основе аналитических исследований напряженно-деформированного состояния массива при изменении упруго-пластических свойств и мощности слоя пород, установлены количественные связи параметров естественной и искусственной пластических зон в приконтурной области анизотропного массива с характеристиками упруго-пластических свойств и напряженно-деформированного состояния пород, что позволило определить информативные показатели для оценки и прогноза устойчивости горных выработок. Установлены закономерности изменения напряжения и деформации в приконтурной области породного массива от величины пластического показателя – предела текучести пород. С целью выявления степени информативности предела текучести горных пород изучены зависимости их предела текучести от величин модуля Юнга, коэффициентов Пуассона, разрыхления, бокового распора, влажности, приращения напряжений и предельных деформаций пород. Установлено, что с увеличением модуля упругости, коэффициента Пуассона и предельных деформаций показатель пластичности возрастает, а с увеличением коэффициента разрыхления и влажности – убывает.
   Получена зависимость, связывающая прогнозные смещения контура выработки в зонах искусственного изменения упруго-пластических свойств пород с их пределом текучести, величиной приращения напряжений, временем эксплуатации выработки и углом залегания пласта. Эта зависимость положена в основу разработки метода оценки и прогноза устойчивости массива по ожидаемым смещениям контура выработки при локальном направленном изменении упруго-пластических свойств пород.
   Выполненный комплекс исследований и установленные закономерности связи предела текучести пород с их свойствами и состоянием массива позволили разработать метод оценки и прогноза устойчивости массива горных пород, отражающий реальные механизмы проявлений горного давления, и предложить классификацию пород по устойчивости в зависимости от их предела текучести и приращения напряжений.
   Проведены шахтные наблюдения за изменением смещений в выработках, подверженных искусственному направленному изменению свойств и состояния пород при увлажнении, обработке полимерными, гелевыми растворами, растворами смол, уплотнении анкерами, щелевой разгрузке в почве, кутках, боках выработки. По установленному классу пород с учетом современных разработок по поддержанию выработок разработаны рекомендации по выбору типа крепи. 
   Результаты работы прошли апробацию в условиях разработки угольных пластов Донбасса и внедрены при проведении и поддержании выработок в пластах ГХК “Артемуголь”.
   Ключевые слова: породный массив, напряженно-деформированное состояние, упруго-пластические свойства, устойчивость горных выработок.

Vittushko O.V. – Increase of opening strength in the zones of artificial changes of rock mass characteristic at outcrops. – Manuscript.

The thesis for a candidate degree (technical sciences) in speciality 05.15.11 –"Physical processes of mining industry". – The Institute of Geotechnical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2001.

   The important scientific-technical task concerning the increase of opening strength in the zones of artificial changes of elasto-plastic rock mass characteristic at outcrops has been solved.
   The researches of high density-strain state of mass at outcrops with changes of elasto-plastic characteristic and thickness of bed are carried out. The regularity of parameters changes of high density-strain state of mass at edge zones of artificially changed mass characteristic, their yield stress being the informative index, allowing to carry on the forecasting estimate of rock upheaval at outcrops are determined.
   The classification of rocks strength within their fluidity limit and voltage increment is developed as well as the essential principles and recommendations on strength estimate and engineering solutions selection on its increase at zones of directional changes of rocks characteristic.
   The results of the investigation were approved in the conditions of mining stonedrift of Donbass Region and has been applied in the industry while conducting and maintaining headways of GXK "ArtyemygoP ".
   Key-words: rock mass, density-strain state, elasto-plastic characteristic, opening strength.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення стійкості гірничих виробок в зонах штучної зміни властивостей породного масиву навколо оголювань

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net