Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних стволів вугільних шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних стволів вугільних шахт

Анотації 

Бородуля А.А. Обґрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних стволів вугільних шахт. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04. “Шахтне і підземне будівництво”. - Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України. – Дніпропетровськ: - 2002.

   Проаналізовано стан сполучень вертикальних стволів з горизонтальними виробками вугільних шахт. Показано, що традиційні види матеріалоємних кріплень і технологія їх спорудження потребують змін. Обґрунтовано, що розробка ефективних технологій спорудження сполучень повинна бути зорієнтована на створення комбінованих видів кріплень з використанням анкерних систем. Ключовою задачею визначено раціональне закладення сполучень і його геометричних параметрів, рішення якої базується на наукових результатах досліджень параметрів системи “анкерно-бетонне кріплення – породний масив” і розробленій технології.
   Визначені домінуючі фактори, які впливають на стійкість сполучень – дирекційний кут проведення горизонтальної виробки, яка примикає до стволу, показник складності умов проведення та відношення ширини виробки до діаметру ствола. Доведено, що анкерне кріплення в комбінації з бетонним забезпечує стійкість стволу при орієнтованому та різноглибиному його зведенні; встановлена глибина навколоконтурної ослабленої зони дії несиметричних навантажень на кріплення ствола, яка визначає параметри конструкції та технологію зведення анкерів. Розраховано паспорт анкерного кріплення та ділянки його зведення, що дозволяє максимально збільшити темпи проведення стволів. Обґрунтовано підходи, розроблена і впроваджена технологія спорудження вертикальних ділянок стволів над сполученнями, оцінено її економічну ефективність. Результати досліджень опубліковані у 7 наукових статтях, із них 5 - у фахових виданнях.
   Ключові слова: шахтний ствол, сполучення, анкерно-бетонне кріплення, дирекційний кут проведення, технологія прохідки, ефективність.

Бородуля А.А. Обоснование параметров анкерно-бетонной крепи при сооружении сопряжений вертикальных стволов угольных шахт. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04. “Шахтное и подземное строительство”. - Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины. – Днепропетровск: - 2002.

   Проанализировано состояние сопряжений вертикальных стволов с горизонтальными выработками угольных шахт. Показано, что традиционные виды материалоемких крепей и технология их сооружения претерпели значительных изменений.
   В разработанной концепции развития угольной промышленности Украины до 2005 года, как генеральное направление определено широкомасштабное внедрение анкерного крепления, что обеспечит, согласно программы "Анкер", рост производительности труда в 2,0…4,5 раза, снижение материалоемкости крепления в 5…10 раз, увеличение темпов проходки и безопасности работ.
   Однако нормативная база для внедрения анкерного крепления создана в основном для горизонтальных выработок. Внедрение анкерного крепления в вертикальных стволах требует экспериментальных и теоретических обоснований с использованием имеющегося опыта сооружения сопряжений.
   Геомеханическими предпосылками применения анкеров в стволах являются фундаментальные открытия в области устойчивости породных массивов. Разработками ИГТМ НАН Украины доказано, что применение анкеров обеспечивает блокирование распушивания пород и приводит к смене механизма разрушения массива от хрупкого до блокированного псевдопластического, что значительно увеличивает енергоемкость разрушения за счет трения в элементах массива. Из установленной закономерности разрушения горных пород в приконтурной области выработки (открытие №43, Украина) вытекает, что эффект ограничения разрушения может быть достигнут путем нагружения массива по фронту его разрушения. В качестве регулятивного элемента могут быть применены анкера.
   Эти условия и результаты проведенных исследований относительно медленного развития зон неупругих деформаций вокруг стволов при основной бетонной крепи позволяют сделать вывод о целесообразности применения анкерной крепи в комбинации с основной бетонной.
   Обосновано, что разработка эффективных технологий сооружения сопряжений должна быть ориентирована на создание комбинированных видов крепей с использованием анкерных систем. Ключевой задачей является определение рационального заложения и геометрических параметров сопряжений, решение которой базируется на научных результатах исследований параметров системы “анкерно-бетонная крепь – породный массив” и разработанной технологией.
   Определены доминирующие факторы, которые влияют на устойчивость сопряжений – дирекционный угол проведения прилегающей горизонтальной выработки, показатель сложности условий проведения и отношение ширины выработка к диаметру ствола в свету. Доказано, что анкера в комбинации с бетонной крепью обеспечивают устойчивость ствола в зависимости от ориентированности и разноглубинности их возведения; установлена глубина приконтурной ослабленной зоны действия несимметричных нагрузок на крепь ствола, которая определяет параметры конструкции и технологию установки анкеров. Рассчитан паспорт анкерного крепления и участки анкерования, что позволило максимально увеличить темпы проходки стволов. Обоснованы подходы, разработана и внедрена технология сооружения вертикальных участков стволов над сопряжениями, оценена ее экономическая эффективность. Результаты исследований опубликованы в 7 научных статьях, из них 4 - в ведущих специализированных изданиях.
   Ключевые слова: шахтный ствол, сопряжение, анкерно-бетонная крепь, дирекционный угол проведения, технология проходки, эффективность.

Borodulya А.А. A substantiation of parameters core-concrete fixes at a structure interfaces of vertical shaft of coal mines. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.15.04. - "Mine and underground construction". National mining academy of Ukraine, Dnepropetrovsk: - 2002.

   The condition of interfaces of vertical trunks with horizontal developments collieries is analysed. The traditional kinds material – capacity fixes and technology of their structure have undergone of significant changes is shown. The development of effective technologies of a structure of interfaces should be focused on creation of the combined kinds fixes with use cores of systems is proved. The definition rational of pawn and geometrical parameters of interfaces is a key task, which decision is based on scientific results of researches of parameters of system " core-concrete fix - grain a file " and developed technology.
   The dominant factors which influence stability of interfaces – the azimuth corner of realisation is adjoining of horizontal development are determined, parameter of complexity of conditions of realisation and attitude of width development to a diameter of a trunk in light. Is proved: that cores in a combination with concrete of fix provide stability of a trunk depending on orientation and various depth of their erection; the depth near contour of the weakened operative range of asymmetrical loading on fastening of a trunk is established which defines parameters of a design and technology of installation of cores. The passport of core fastening and sites coring is designed, that has allowed maximum to increase rates of shaft sinking. The methods, developed and the technology of a structure of vertical sites of trunks above interfaces is introduced are proved, its economic efficiency is appreciated. The outcomes of researches are published in 7 scientific articles, from them 5 in the leading special issuing.
   Key words: a mine trunk, interface, core-concrete fix, the azimuth corner of realisation, technology sinking, efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних стволів вугільних шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net