Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування допустимого відхилення робочої поверхні барабанів потужних конвеєрів від циліндра
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування допустимого відхилення робочої поверхні барабанів потужних конвеєрів від циліндра

Анотації 

Білоус О.І. Обґрунтування допустимого відхилення робочої поверхні барабанів потужних конвеєрів від циліндра. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю О5.05.06 – гірничі машини. - Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2002.

   Уточнено механізм взаємодії нециліндричного барабана зі стрічкою. Задача розв'язувалась з урахуванням комплексу факторів, що впливають на зусилля при якому можливе руйнування стрічки при її взаємодії з нециліндричним барабаном. До таких факторів відносяться: передача стрічці зусилля, будівля стрічки, пружність покриття барабана на зрушення, нерівність лінійних швидкостей точок, розташованих на утворюючих нециліндричного барабана і довжин кіл, що ці точки описують під час обертання барабана, а також конструкція конвеєра на перехідній ділянці.
   Характер напружено-деформованого стану стрічок, посилених тросами і стрічок, посилених тканиною, якісно різний. Крайові ефекти в першому випадку діють на відстанях, що перевищують довжину контакту стрічки і барабана. Для їхнього розрахунку гіпотеза плоских перетинів не прийнятна. У другому випадку така гіпотеза прийнятна. Відхилення форми барабана від циліндра пропорційно знижує зусилля при якому можливе руйнування стрічки і стиків. Результати використовується в гірничій промисловості.
   Ключові слова: стрічковий конвеєр, стрічка, барабан, знос, зусилля при якому можливе руйнування, напруження.

Белоус Е.И. Обоснование допустимого отклонения рабочей поверхности барабанов мощных конвейеров от цилиндра. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности О5.05.06 – горные машины. - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2002.

   Установлено, в настоящее время влияние отклонения формы рабочей поверхности барабана от цилиндра не изучено на уровне, достаточном для нормирования этого отклонения. Диссертация посвящена вопросу определения допустимого отклонения рабочей поверхности барабана от цилиндра. Задача решалась с учетом комплекса факторов, влияющих на прочность ленты при ее взаимодействии с нецилиндрическим барабаном. К таким факторам относятся: передача ленте тягового усилия, композитное строение ленты, упругость футеровки барабана на сдвиг, неравенство линейных скоростей точек, расположенных на криволинейных образующих нецилиндрического барабана и длин окружностей, что эти точки описывают при вращении барабана, а также конструкция конвейера на прилежащем переходном участке.
   Характер напряженно-деформированного состояния резинотросовых и резинотканевых лент качественно различный. Краевые эффекты в резинотросовых лентах, вызванные изгибом плоской ленты на барабане, действуют на расстояниях, которые превышают длину контакта ленты и барабана. Для расчета напряженного состояния резинотросовых лент гипотеза плоских сечений не приемлема. Краевые эффекты в резинотканевых лентах действуют на расстояниях, которые не превышают длину контакта ленты и барабана. Для расчета их напряженного состояния приемлемая гипотеза плоских сечений. Отклонение формы барабана от цилиндра снижает прочность ленты и стыков.
   Увеличение диаметра барабана средний его части, отнесенное к диаметру на краях, приводит к вдвое меньшей дополнительной нагрузке, чем в случае вогнутой образующей барабана, что является следствием разности максимальных сил растяжения и сжатия, обусловленных формой барабана при общей уравновешенности сил в сечении ленты.
   Относительные максимальные удлинения тяговых элементов конвейерной ленты пропорциональны относительному отклонению образующей барабана от прямой линии. Коэффициент пропорциональности близкий к 0,7 для резинотканевых лент. Для резинотросовых лент он на порядок меньший.
   Лента проскальзывает по поверхности барабана с диаметром на всей дуге контакта. Ширина полосы скольжения достигает 30% ширины ленты и практически не зависит от коэффициента трения.
   Изменение знака кривизны образующей барабана приводит к изменению участков скольжения ленты по барабану, изменению направления сдвига ленты по отношению к оси конвейера; скольжение происходит по поверхности барабана с меньшим радиусом, сдвиг ленты направлен в направления большего диаметра барабана.
   Одноосное растяжение резинотросовой ленты предопределяет появление напряжений по поверхности склеивания резины и троса. Напряжения зависят от соотношения модулей Пуассона для резины и троса (приведенного). Деформации сдвига в плоскости, перпендикулярной тросам в такой же ленте, вызовут появление нормальных и касательных напряжений по поверхности склеивания троса и резины.
   Допустимые отклонения формы барабанов должны устанавливаться отдельно для приводных и ведомых барабанов с учетом наличия участка лоткообразования, при условии отсутствия скольжение резиновой обкладки ленты по футеровке.
   Экспериментальные исследования подтверждают полученные результаты. Погрешности уменьшения прочности ленты не превышают 23%. Прочность ленты функционально зависит от формы барабана (коэффициент корреляции не меньше, чем 0,95).
   Установленые основные закономерности и механизм влияния отклонение от цилиндра рабочей поверхности барабана конвейера на напряженное состояние резинотросовых и резинотканевых лент, обоснована методика определения допустимых отклонений от цилиндра рабочей поверхности барабанов мощных конвейеров, разрешена важная научно-техническая задача обеспечения достаточной эксплуатационной прочности ленты и увеличение термина ее эксплуатации.
   Ключевые слова: ленточный конвейер, лента, барабан, износ, прочность, напряжение. Результаты работы нашли применение в промышленности при диагностике состояния конвейеров.

Bilous E. I. Substantiation of an allowable deviation of a working surface of drums of powerful conveyors from the cylinder. - Manuscript.

Thesis for the applicotion of the Candidate of Technical Sciences on a speciality О5.05.06 - mountain machines. - National Minin Academy of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2002.

   The mechanism of interaction not of a cylindrical drum with a tape is specified. The task was decided in view of a complex of the factors influencing durability of a tape at its interaction with not a cylindrical drum. To such factors concern: transfer to a tape of effort, structure of a tape, elasticity of a covering of a drum on shift, not equality of linear speeds of points located on forming not of a cylindrical drum and lengths of circles, that these points describe at rotation of a drum, and also design of the conveyor on a transitive site.
   Character is intense - is deformed condition of tapes strengthened by cables and tapes strengthenedby a fabric qualitatively various. The regional effects in the first case work on distances, which exceed length of contact of a tape and drum. The hypothesis of flat sections not acceptable for their account. In the second case such hypothesis is acceptable. The deviation of the form of a drum of the cylinder reduces durability of a tape and joints. Results is used in a minin industry.
   Key word: the tape pipeline, fillet, drum, wear, durability, voltage.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування допустимого відхилення робочої поверхні барабанів потужних конвеєрів від циліндра

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net