Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення безпеки очисних робіт при видобутку вугілля спареними лавами (на прикладі шахти «Добропільська»)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення безпеки очисних робіт при видобутку вугілля спареними лавами (на прикладі шахти «Добропільська»)

Анотації

Дядюра О.І. Підвищення безпеки очисних робіт при видобутку вугілля спареними лавами (на прикладі шахти “Добропільська”)- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - “Охорона праці” – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2002.

   В дисертації виконано аналіз стану безпеки робіт при видобутку вугілля спареними лавами в умовах шахти “Добропільська” ДХК “Добропіллявугілля”. Теоретично й експериментально досліджені газодинамічні та геодинамічних процеси, що протікають у гірничих виробках при веденні очисних робіт спареними лавами. Встановлені закономірності впливу параметрів ведення очисних робіт і кріплення на стійкість гірничих виробок та газовиділення на видобувній дільниці, визначені шляхи управління гірським тиском у зоні ведення очисних робіт та поліпшення провітрювання і підвищення ефективності дегазації. Обґрунтовані параметри системи розробки, кріплення і вентиляційних режимів, що забезпечують безпечний видобуток вугілля спареними лавами.
   Впровадження результатів роботи дозволило поліпшити безпеку праці на видобувних дільницях шахти, забезпечити стабільні і високі техніко-економічні показники її роботи. Добове навантаження на видобувну дільницю перевищило 1000 тон і шахта цілком перейшла на роботу спареними лавами, довівши річний видобуток вугілля до 1 млн. тонн.
   Ключові слова: безпека праці, шахта, лава, очисні роботи, гірничі виробки, гірський тиск, газовиділення, провітрювання, дегазація.

Дядюра О.И. Повышение безопасности очистных работ при добыче угля спаренными лавами (на примере шахты “Добропольская”) – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - “Охрана труда” – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2002.

   В диссертационной работе осуществлено решение актуальной научно-технической задачи повышения безопасности очистных работ при добыче угля спаренными лавами в условиях шахты “Добропольская” ГХК “Добропольеуголь.
   Выполнен анализ условий труда и состояния безопасности работ при ведении очистных работ спаренными лавами в условиях шахты “Добропольская”. Идентифицированы производственные факторы, которые обуславливают аварийность, опасные и неблагоприятные условия труда при ведении очистных работ спаренными лавами и ограничивают использование этой системы при разработке месторождений угля. Установлена взаимосвязь газодинамических и геодинамических процессов при выемке угля спаренными.
   Исследовано влияние изменения расстояния между спаренными лавами на устойчивость горных выработок. Установлено, что максимальное давление, действующие на крепь очистных забоев и штреков, наблюдаются в месте сопряжения лав с промежуточным штреком при работе лав в створе. По мере увеличения расстояния между лавами происходит снижение величины этого давления (вплоть до расстояния 6 м), а при дальнейшем увеличении расстояния давление отличается нестабильностью и носит волнообразный характер.
   Изучено влияние применяемых технических средств и интенсивности ведения очистных работ на устойчивость выработок. Установлено, что после прохождения первой волны перенапряжения от опережающей лавы, уменьшение величины горного давления приводит к появлению нарушений, разрывов, трещин в горном массиве в месте сопряжения лав с промежуточным штреком и перераспределению нагрузки на элементы крепи, что в последствии интенсифицирует процессы разрушения крепи и горной выработки. Разрушения усиливаются при применении податливой крепи. Задержка работ приводит к перераспределению горного давления между лавами и вызывает в последующем деформации после возобновления работы.
   Теоретически и экспериментально исследовано влияние расстояния между спаренными лавами и последовательности ведения очистных работ на газовыделение. Установлено, что количество метана, поступающего со свежей струей в вышерасположенную лаву, в зависимости от расстояния между очистными забоями, может изменяться более чем в два раза, а накопление метана в тупике погашаемой части промежуточного штрека исключается при расстоянии между выработками менее 8 м и опережающей отработке нижерасположенной выработки. Определено наиболее рациональная величина расстояния между спаренными лавами по газовому фактору (от 3 до 6 м) и величина соотношения концентраций метана в спаренных лавах.
   Изучены источники газовыделения и предложена оригинальная схема дегазации выемочного участка за счет использования депрессии вентилятора главного проветривания, позволяющая без затрат на газоотсос более чем в два раза снизить газовыделения на участке и обеспечить его стабильную работу при самых высоких нагрузках.
   В результате выполненных исследований обоснованы параметры системы разработки, применяемых технических средств и вентиляционных режимов, обеспечивающие безопасную добычу угля спаренными лавами. Впервые предложено выдерживать расстояние между спаренными лавами от 3 до 6 м.
   Дана технико-экономическая оценка эффективности использования предложенных решений и определены перспективы применения системы разработки спаренными лавами.
   Результаты работы внедрены на шахте “Добропольская” ГХК “Добропольеуголь”, что позволило обеспечить стабильную работу добычных участков, улучшить условия труда и технико-экономические показатели работы шахты. Суточная нагрузка на добычной участок превысила 1000 т. и шахта полностью перешла на работу добычных участков спаренными лавами, доведя годовую добычу до 1 млн. 250 тыс. тонн. С учетом результатов диссертационной работы, дальнейшая подготовка к выемке запасов на шахте осуществляется спаренными лавами. Годовой экономический эффект от внедрения результатов работы составил 2,7 млн. грн.
   Полученные результаты могут быть использованы при выборе параметров системы разработки угля спаренными лавами, режимов проветривания очистных забоев, выборе типов механизированной крепи и крепи подготовительных выработок, а также проектировании дегазации добычных участков как в условиях ГХК “Добропольеуголь”, так и на шахтах других компаний с аналогичными условиями разработки.
   Ключевые слова: безопасность труда, шахта, лава, очистные работы, горные выработки, горное давление, газовыделение, проветривание, дегазация.

Diadiura O.I. A raise of coal-face works safety at a coal mining by double longwalls (on an example of mine "Dobropolskaya") - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.26.01 - “Labour protection” - National mining university of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2002.

   In a thesis the analysis of a jobs safety condition is carried out at a coal mining by double longwalls in conditions of mine "Dobropolskaya" State holding company "Dobropolieugol". Theoretically also are experimentally investigated gas-dynamic and geodynamic processes proceeding in mines at executing of coalface works by double longwalls. The regularities of influence of parameters of executing coal-face works and used strengthening on stability of mines and gas-making on the extraction site are established, the paths of rock pressure control in a zone of executing coal-face works, improving of a ventilation and raise of effectiveness of degassing are defined. The parameters of mining method, strengthening and ventilating conditions are justified which ensure a safe coal mining with double longwalls.
   The outcomes intrusion of work has allowed to improve labour safety on the extraction sites of mine, to ensure stable and high technical and economic index’s of mine processing. Diurnal loading of a extraction site has exceeded 1000 tons and the mine completely has passed on the processing by double longwalls, having finished an annual output of coal up to 1 million tons.
   Key words: labour safety, mine, longwall, coal-face works, mines, rock pressure, gas-making, ventilation, degassing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення безпеки очисних робіт при видобутку вугілля спареними лавами (на прикладі шахти «Добропільська»)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net