Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві

Анотації 

Романадзе Л.Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12 00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

   Дисертацію присвячено комплексному приватноправовому дослідженню охорони та захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві та можливості і напрямку імплементації передового досвіду іноземних держав у законодавство України.
   Вперше на науковому рівні стверджується що предмет міжнародного приватного права за основними ознаками збігається з предметом цивільного права, який служить універсалізації правового регулювання цих відносин. Право інтелектуальної власності формувалося як самодостатній інститут цивільного права, та як частина міжнародного приватного права.
   Встановлено, що відносини стосовно ТМ наразі служить бізнесу, реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, є невід'ємним атрибутом ринкової економіки. Це сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача. Обґрунтовано доцільність терміну “торговельна марка” для застосування в законодавстві.
   Констатується, що міжнародно-правове регулювання прав на ТМ є відправним для уніфікації охорони прав на ТМ в усьому світі. Право на захист розглядається як самостійне право — правова можливість носія порушеного цивільного права на власні дії чи звернення за таким захистом з метою поновлення порушених прав, припинення відповідного порушення та відшкодування завданих ним збитків.
   На основі позитивного досвіду роботи органів зарубіжних держав підтримані пропозиції щодо: розширення повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності; про утворення спеціалізованих патентних судів, до компетенції яких входив би розгляд усіх спорів у сфері інтелектуальної власності; розробки та прийняття Патентного кодексу України як кодексу процесуального права.
   Ключові слова: міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, торговельна марка, майнові права інтелектуальної власності, контрафакт, захист прав на торговельну марку.

Романадзе Л.Д. Защита прав на торговые марки в международном частном праве. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2008.

   Диссертация посвящена комплексному частноправовому исследованию охраны и защиты прав на торговые марки и возможности имплементации передового опыта иностранных государств в законодательство Украины.
   Впервые на научном уровне утверждается, что предмет современного международного частного права совпадает с предметом гражданского права, а международное частное является оптимальным путем для решения задач по универсализации правового регулирования этих отношений. Право интеллектуальной собственности изначально формировалось как самодостаточная часть международного частного права.
   Установлено, что ТМ служат интересам бизнеса, реализации товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, являются неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. Это содействует охране и защите интересов не только производителя, но и потребителя.
   Обоснована целесообразность термина “торговая марка” для применения в национальном и международном законодательстве. Определено, что ТМ должна соответствовать ряду требований: 1) дистинктивность (различительная способность); 2) соответствие общественным интересам, 3) соблюдение прав и охраняемых законом интересов третьих лиц Указано, что субъектами имущественных прав на ТМ должны признаваться исключительно лица, которые осуществляют хозяйственную (предпринимательскую) деятельность и обоснована целесообразность его закрепления в действующем законодательстве.
   Констатировано, что международно-правовое регулирование прав на ТМ является отправным для унификации охраны прав на ТМ во всем мире. Международные и региональные договора относительно ТМ служат преодолению территориальных ограничений прав на них, обеспечивают защиту прав в мировом контексте, что соответствует сущности интеллектуальной собственности и практике международной торговли.
   Право на защиту рассматривается как самостоятельное право -правовая возможность потерпевшего от нарушения субъективного гражданского права на собственные действия или обращение за такой защитой с целью восстановления нарушенных прав, прекращения правонарушения и возмещения причиненного ущерба. Защита прав на ТМ в международном частном праве осуществляется путем применения к нарушителям соответствующих средств принуждения. Они могут быть поделены на общие (международные) и национальные, постоянные и временные, материально-правовые и процессуальные.
   Указано, что наличие международных учреждений (Орган по разрешению споров при ВТО, Арбитражного та Посреднического Центра ВОИС), региональных учреждений (Суд Справедливости ЕС) и специальных судов по рассмотрению споров о ТМ под эгидой Офиса по гармонизации внутреннего рынка повышает гарантии для потерпевших от правонарушений. С другой стороны это создает угрозу пересечения их компетенции.
   На основе положительного опыта работы органов зарубежных стран поддержаны предложения относительно: расширения полномочий Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины и предоставления ей прав рассматривать дела о досрочном прекращении и признании недействительными прав интеллектуальной собственности, в частности, прав на ТМ (признании недействительными свидетельств на ТМ); о создании специализированных патентных судов по рассмотрению всех споров в сфере интеллектуальной собственности, в том числе относительно торговых марок; разработки и принятия Патентного кодекса Украины как кодекса процессуального права. Такой кодекс должен заменить разрозненные за своей природой нормы, которые содержатся в специальных актах законодательства и наделить их более высоким рангом.
   Ключевые слова: международное частное право, право интеллектуальной собственности, торговая марка, имущественные права интеллектуальной собственности, контрафакт, защита прав на торговую марку.

Romanadze L.D. Protection of rights in favour of trademark in international private law. - Manuscript.

The thesis stands for the degree of Candidate of Law. - Speciality 12.00.03. - Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law - Odessa National Academy of Law, Odessa, 2008.

   The thesis is devoted to the complex private research protection of rights in favour of trademark in international private law as well as possibilities and direction of implementation of leading experience of foreign states in Ukrainian legislation.
   First at scientific level there is confirmed that the subject of international private law coincides with the subject of civil law on the main basis and it serves universalization of legal settlement of these relations. Incorporeal right has been formed as all- sufficient one and as a part of international private law.
   There has been determined that the relations concerning the TM serve the business, realization of goods and services on the home and foreign markets, they are inalienable attribute of market economy. It advantages protection not only of producer's but customer's interests. Advisability of the term “trademark” for using in legislation has been grounded.
   There is stated that international legal settlement of rights in favour of TM is starting for unification of protection of rights in favour of TM all over the world. The right to defence is regarded as severalty - the carrier legal possibility of carrier the broken civil law of own actions or application with such protection to renew broken laws, to suspend infringement and compensation of caused harms by him.
   According to positive experience of work of foreign states' organs the propositions have been supported: for increasing the authority of Appeal Chamber of State Department of intellectual property; about creation of specialized patent court where all disputes in sphere of intellectual property are considered, the development and adoption of Patent Code of Practice.
   Key-words: international private law, law of intellectual property, trademark, property rights of incorporeal right, protection, protection of the rights for a trademark.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net