Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Система автоматичного управління багатоступінчатими водовідливними установками шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система автоматичного управління багатоступінчатими водовідливними установками шахт

Анотації 

Федюн Р.В. Система автоматичного управління багатоступінчатими водовідливними установками шахт. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 - "Автоматизація технологічних процесів". - Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, 2002 р.

   Дисертація присвячена рішенню актуальної наукової задачі - створенню системи автоматичного управління багатоступінчатими водовідливними установками вугільних шахт, які працюють за технологічною схемою "насос у насос". Дана система є багатомірною, багатозв'язною і побудована із застосуванням методів оптимального управління. Для дослідження динамічних процесів в об'єкті управління, а також формалізації задачі синтезу системи управління запропонована модель багатоступінчатої водовідливної установки з режимом роботи "насос у насос". При формуванні моделі враховані багатомірність та багатозв'язність даного об'єкта, можливі технологічні збурювання, а також застосування різних способів управління. Адекватність моделі підтверджена експериментальними дослідженнями, виконаними в промислових умовах. Установлено, що ефективне управління об'єктами даного класу можливо лише при побудові системи на принципах оптимального управління. Запропоновано цифровий багатозв'язний регулятор, синтезований на основі узагальненого квадратичного критерію якості. Багатоступінчата водовідливна установка відноситься до розподілених об'єктів управління, тому технічна реалізація системи управління виконана з використанням мережевих методів взаємодії технічних засобів системи. Виконано дослідження впливу телекомунікаційної мережі на показники якості системи управління і сформульовані науково-обґрунтовані вимоги до швидкодії застосованої мережі. У цілому запропонована система управління забезпечує характер перехідних процесів по каналах управління і виходу, що відповідає припустимим технологічним вимогам.
   Ключові слова: багатоступінчата водовідливна установка, математична модель, метод простору станів, адекватність, критерій оптимізації, цифрове управління, багатозв'язний регулятор, телекомунікаційна мережа, розподілений об'єкт управління.

Федюн Р.В. Система автоматического управления многоступенчатыми водоотливными установками шахт. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 - "Автоматизация технологических процессов". - Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, 2002 г.

   На основании теоретических и экспериментальных исследований в диссертационной работе предложено новое решение актуальной научной задачи - создание системы автоматического управления многоступенчатыми водоотливными установками угольных шахт, работающих по технологической схеме "насос в насос". Данная система является многомерной, многосвязной и построена с применением методов оптимального управления. Для исследования динамических процессов в объекте управления, а также формализации задачи синтеза системы управления предложена модель многоступенчатой водоотливной установки с режимом работы "насос в насос". При формировании модели учтены многомерность и многосвязность данного объекта, возможные технологические возмущения, а также применение различных способов управления. Адекватность модели подтверждена экспериментальными исследованиями, выполненными в промышленных условиях. Установлено, что эффективное управления объектами данного класса возможно лишь при построении системы на принципах оптимального управления. Предложен цифровой многосвязный регулятор, синтезированный на основании обобщенного квадратичного критерия качества. Многоступенчатая водоотливная установка относится к распределенным объектам управления, поэтому техническая реализация системы управления выполнена с использованием сетевых методов взаимодействия технических средств системы. Выполнено исследование влияния телекоммуникационной сети на показатели качества системы управления и сформулированы научно-обоснованные требования к быстродействию применяемой сети. В целом предложенная система управления обеспечивает характер переходных процессов по каналам управления и выхода, соответствующий допустимым технологическим требованиям. В работе решены следующие задачи:
   1. Предложена новая модель многоступенчатой водоотливной установки, работающей по принципу "насос в насос", отличающаяся от известных тем, что многоступенчатый водоотлив рассматривается как многомерный объект управления с учетом связности параметров каждой ступени и отражающая технологические возмущения реально присутствующие в гидравлическом тракте водоотлива.
   2. Разработан принцип представления многоступенчатого водоотлива, как многосвязного объекта управления в пространстве параметров состояния, являющийся дальнейшим развитием этого метода для объектов данного класса.
   3. Предложен метод синтеза многосвязной, многомерной системы автоматического управления многоступенчатым водоотливом на основании обобщенного квадратичного критерия качества, учитывающий разработанный параметрический ряд весовых коэффициентов критерия для зоны промышленного использования центробежных насосов, применяемых на шахтных водоотливах.
   4. Предложен способ реализации распределенных систем автоматического управления объектами данного класса, являющийся дальнейшим развитием методов построения систем управления на основе сетевых технологий взаимодействия технических средств системы с однозначным определением скоростных параметров телекоммуникационной сети для объектов такого класса.
   Ключевые слова: многоступенчатая водоотливная установка, математическая модель, метод пространства состояний, адекватность, критерий оптимизации, цифровое управление, многосвязный регулятор, телекоммуникационная сеть, распределенный объект управления.

Fedyun R.V. System of automatic control by multistage draining plants of mines. - Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 05.13.07 - "Automation of the technological processes". Donetsk national technical university, Donetsk, 2002.

   The thesis is devoted to the solution of the actual scientific problem - creation the system of automatic control by multistage draining plants of mines working on the technological schema "the pump in the pump". The given system is multivariate, multivariable and is constructed with applying methods of optimum control. For research of dynamic processes in controlled entity, and also formalising the task of synthesis a control system the model of a multistage draining plant with operational mode "the pump in the pump" is proposed. At forming model the possible technological perturbations, and also applying of different method of control are taken into account multivariate and multicohesion of the given entity. The adequacy to model is affirmed by experimental researches executed in industrial conditions. Is established, that effective controls entity of the given class it is possible only at constructing a system on principles of optimum control. The digital multivariable governor synthesised on a foundation of generalised quadratic criterion quality is proposed. The multistage draining plants is referred to distributed entities of control, therefore engineering implementation of a control system is executed with usage of network techniques. The study of influencing of a telecommunication network on indexes of quality of a control system is made and the scientific - reasonable demand on response rate of an applied network are formulated. As the a whole proposed control system ensures nature of transient phenomenon on control channels and exit applicable to the admissible technological requirements.
   Key words: a multistage draining plant, mathematical model, state-space method, an adequacy, criterion of optimisation, digital control, multivariable governor, telecommunication network, distributed controlled entity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система автоматичного управління багатоступінчатими водовідливними установками шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net