Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Оптимізація параметрів автотранспортних комунікацій на кар'єрах з урахуванням гірничотехнічних факторів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оптимізація параметрів автотранспортних комунікацій на кар'єрах з урахуванням гірничотехнічних факторів

Анотації 

Філатов С. В. Оптимізація параметрів автотранспортних комунікацій на кар'єрах з урахуванням гірничотехнічних факторів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2002.

   Захищаються 11 наукових праць і патент України на винахід, у яких викладено результати досліджень впливу поперечного профілю проїзної частини транспортних комунікацій кар’єрів на ширину берм, кут відкосу борта кар’єру й енергетичні показники транспортування гірських порід.
   Доведено, що поперечний профіль автодороги істотно впливає на коефіцієнт опору руху самоскида, найменших значень останній набуває при ввігнутому профілі з поперечним ухилом у 20‰.
   Досліджено параметри кочення колеса по поперечно профільованій поверхні і розроблено програму розрахунку напружень у ньому; вплив динамічних навантажень від самоскидів на стійкість відкосів берм і запропоновано методику розрахунку їхньої надійності з урахуванням віброреологічних факторів.
   Розроблено техніко-економічні критерії оптимізації параметрів автотранспортних комунікацій на кар’єрах і обґрунтування складу комплексу технологічного устаткування для формування профільованих берм. Запатентовано пристрій для автоматичного вимірювання маси вантажу на кар’єрних самоскидах, що дозволяє оптимізувати завантаження і підвищити ефективність їх експлуатації.
   Розроблено конструкцію автодороги з увігнутим поперечним профілем, подано компонування елементів транспортних берм, а також технологію його формування.
   Ключові слова: кар’єрна автодорога, великовантажний автосамоскид, опір коченню, поперечний профіль, ухил.

Филатов С. В. Оптимизация параметров автотранспортных коммуникаций на карьерах с учетом горнотехнических факторов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 –“Открытая разработка месторождений полезных ископаемых”. Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2002.

   Защищаются 11 научных трудов и патент Украины на изобретение, в которых изложены результаты исследований влияния поперечного профиля проезжей части транспортных коммуникаций карьеров на ширину берм, угол откоса борта карьера и энергетические показатели транспортирования горных пород.
   Проанализирована тенденция роста грузоподъёмности карьерных автосамосвалов на открытых горных работах и сделаны выводы по её дальнейшему росту, как на зарубежных, так и на отечественных карьерах. С ростом грузоподъёмности автосамосвалов будет увеличиваться их базовая ширина, что влечёт за собой расширение транспортных берм карьера и уменьшение угла откоса борта, а следовательно, и рост объёмов вскрышных пород. Выявлена зависимость между вышеперечисленными параметрами горнотранспортных коммуникаций на открытых горных работах и формой поперечного профиля карьерной автодороги.
   Установлено, что при введении в карьеры автосамосвалов большой и особо большой грузоподъёмности имеется возможность сохранения существующих параметров транспортных берм и улучшений условий эксплуатации автосамосвалов за счёт применения ввогнутого поперечного профиля карьерной автодороги. Выполненными исследованиями установлено, что поперечное профилирование поверхности движения непосредственно влияет на энергетические показатели транспортирования грузов, причём, чем выше грузоподъёмность автосамосвалов, тем чётче проявляется эта зависимость. Эффект поясняется в основном тем, что деформационные свойства шины, как большегрузного, так и легкового автомобилей, отличаются незначительно, а напряжения, возникающие в шине, отличаются радикально. В то время, как поперечное профилирование автодорог общего пользования есть малоэффективным, а с учётом скорости и сложности маневрирования на них автотранспортных средств и вовсе невозможным, то в условиях карьеров с применением большегрузных автосамосвалов большой и особо большой грузоподъёмности оно обеспечивает высокую эффективность за счёт снижения энергозатрат на транспортирование.
   Исследованы параметры качения колеса по поперечно профилированной поверхности и разработана компьютерная программа расчета напряжений в зависимости от характеристик поперечного профиля дороги.
   Установлено, что минимальная деформация колеса автосамосвала наблюдается при ввогнутом поперечном профиле дороги с уклоном в 20‰.
   Исследованы влияния динамических нагрузок от движущихся автосамосвалов на устойчивость откосов открытых горных выработок и разработана методика расчёта оптимальных углов этих откосов по их надежности с учетом виброреологических факторов.
   На основании проведенных лабораторных и промышленных экспериментов доказано, что поперечный профиль автодороги существенно влияет на коэффициент сопротивления движению самосвала, наименьших значений последний приобретает при ввогнутом профиле с поперечным уклоном в 20‰.
   Разработаны технико-экономические критерии оптимизации параметров автотранспортных коммуникаций в карьерах и обоснования состава комплекса технологического оборудования для формирования профилированных берм.
   Разработаны методы расчёта изменения объемов вскрышных пород в контурах карьера при профилировании транспортных берм.
   Разработано и защищено патентом Украины на изобретение устройство для автоматического измерения массы загрузки самосвала, предотвращающее его перегруз и недогруз. Это устройство будет оптимизировать загрузку автосамосвалов и повысит эффективность их эксплуатации. Необходимость применения данного устройства связано с выполнением требований ”Единых норм и правил при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом”. Испытание весоизмерительной системы в условиях карьера №2 НКГОКа показали высокую технологичность данного устройства.
   Разработана новая конструкция и технология строительства карьерной автодороги с ввогнутым поперечным профилем, компоновка элементов транспортных берм, а также способы её формирования и направления укатки, что обеспечивает снижение энергоёмкости транспортирования грузов и объемов вскрышных работ.
   Также предложено технологическое оборудование для строительства карьерной автодороги с ввогнутым поперечным профилем. В условиях карьера №2 НКГОКа построен экспериментальный участок автодороги для транспортирования горных пород с забоя до дробилки, на котором замерялись основные технико-эксплуатационные показатели большегрузных карьерных автосамосвалов.
   Ключевые слова: карьерная автодорога, большегрузный автосамосвал, сопротивление качению, поперечный профиль, уклон.

Filatov S.V. The optimization of the parameters of autotransport communications at quarries with regard for mining and technical factors. -Typescript.

The thesis submitted for a scientific degree of a candidate of technical science on speciality of 05.15.03 – “Open-cast mining of useful minerals”. -Krivoy Rog Technical University, Krivoy Rog, 2002.

   11 scientific papers and the patent of Ukraine on invention are being defended, in which there have been stated the results of researches of the cross profile influence of a carriage way of transport communications of quarries on the berm width, the slope angle of a quarry side and energy indices of rock transportation.
   It has been proved, that that the cross profile of the road in fluencies greatly the coefficient of truck movement resistance the least mеanings of which being obtained if the concave profile with the cross slope of 20‰.
   There have been researched the parameters of wheel rolling a long the cross profiled surface and there has been worked out the programme of stress calculation in it; the influenct of dynamic loads of trucks on the stability of berm slopes; the technique of the calculation of their safety with regard for vibroreological factors has been worked out.
   There have been worked out the technico-economic criteres of parameters optimization of autotransport communications in quarries and the basing of the composition of technological facilities complex for the formation of profile berms.
   The device for automatic sensing of weight of freight on open-pit dump trunks is licensed, that allows to optimize a loading and to increase efficiency of their exploitation.
   There has been worked out the construction of the road with concave cross profile and the grouping of elements of transport berms as well as the technology of their formation.
   Key words: a quarry road, a large capacity truck, wheel rolling resistance, a cross profile, a slope.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оптимізація параметрів автотранспортних комунікацій на кар'єрах з урахуванням гірничотехнічних факторів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net