Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологічні основи оптимізації розвитку гірничих робіт на рудних кар’єрах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологічні основи оптимізації розвитку гірничих робіт на рудних кар’єрах

Анотації 

Коробко В.М. Технологічні основи оптимізації розвитку гірничих робіт на рудних кар’єрах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2002.

   Дисертація присвячена розробці технологічних основ оптимізації розвитку гірничих робіт на кар’єрах для перспективного, поточного і оперативного планування. Аналіз коливань якості руди визначив удосконалення квартального и тижневого планування. Вивчення теорії оптимізації гірничих робіт виявило недостатню увагу технологічним параметрам. На їх основі встановлено цілі та задачі досліджень. Отримано нові знання з гірничої інформатики для аналізу, обґрунтування і використання технологічних параметрів і показників, що складають основу планування. Виконано мінералого-технологічне моделювання родовищ і технологічних блоків за сортами руд, створені вмонтовані методи підрахунку запасів у технологічних блоках. Досліджена і розроблена система наскрізної дискретизації технологічних об’єктів на основі блокових гірничо-геометричних моделей екскаваторних вибоїв, посування фронту робіт в видобувних блоках, переміщення уступів і розвитку робочої зони кар’єру. Вони є інформаційною основою оптимізації тому що дозволяють достатньо просто и точно відтворити динаміку гірничих робіт. Розроблені моделі оптимізації планування гірничих робіт з булевими керуючими змінними. В них використані економічні, технологічні та технічні критерії по методу найменших квадратів. Основу моделей складають технологічні обмеження. Результати роботи впроваджено на кар’єрах чорної і кольорової металургії у вигляді інструментальних систем обліку, аналізу і прогнозування розвитку гірничих робіт.
   Ключові слова: кар’єр, якість руди, сорт руди, технологічні параметри, планування гірничих робіт, гірничо-геометричне моделювання.

Korobko Valentin. Technological bases of the mining operation development optimization's on ore opencasts. - Manuscript.

A thesis on a scientific degree of the Doctor of Sciences (Engineering), speciality 05.15.03 - open-cast mining of mineral deposits. - Kryvyi Rih Technical University, Kryvyi Rih, 2002.

   The thesis is devoted to technological bases of the mining operation development optimizations in opencasts for perspective, current and operating planning. The analysis of oscillations of ore quality has determined the necessity to perfect quarter and week planning. The analysis of existing mining theory has revealed the unsufficient registration of technological parameters while optimizing mining operations. This has determined the purposes and problems of the research. The new information in the field of mining computer science has been obtained. They are intended for the analysis, substantiation of both technological parameter registration and metric component that are the basis of planning. The mineral-technological simulation of deposits and technological blocks has been fulfilled on ore grades. The high-speed methods of reserves count in technological blocks have been built-in in the program of planning. The technological objects and their parameters have been investigated and justified for optimization. The through system of digitization of technological objects has been presented as elementary-block mining-geometrical models of shovel working faces, advance of the operation front in mining panels and development of a opencast working zone. The elementary-blocks models allow to reflect dynamics of mining operations simply and precisely in time and space of an opencast. They are an information base of discretic optimization. The new system of discretic models of optimization for mining operations planning uses boolean controlled variables. The economic, technological and technical criteria are accepted in models for a direct set of the scheduled jobs. The rise of sensitivity of criteria of an optimality is reached by application of the least squares method. The system of technological limitations makes a base of models. The results of the investigation introduced as systems of registration, analysis and forecasting of mining operation development in ferrous and nonferrous metal opencasts.
   Keywords: opencast, quality of ore, ore grades, technological parameters, planning of mining operations, mining-geometrical simulation.

Коробко В.Н. Технологические основы оптимизации развития горных работ на рудных карьерах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.03 – открытая разработка месторождений полезных ископаемых. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2002.

   Диссертация посвящена разработке технологических основ оптимизации развития горных работ на карьерах для перспективного, текущего и оперативного планирования. Анализ колебаний качества руды потребовал совершенствования квартального и недельного планирования. Изучение теории оптимизации горных работ выявило недостаточный учет технологических параметров. На их основе определены цели и задачи исследований. Получены новые знания в области горной информатики для анализа, обоснования и учета технологических параметров и показателей, составляющих основу планирования. Усовершенствовано минералого-технологическое моделирование месторождений и технологических блоков по сортам руд, созданы встроенные методы подсчета запасов в технологических блоках. Исследована и разработана система сквозной дискретизации технологических объектов на основе блочных горно-геометрических моделей отработки экскаваторных забоев, подвигания фронта работ в добычных блоках, перемещения уступов и развития рабочей зоны карьера. Они являются информационной основой оптимизации потому что позволяют достаточно просто и точно отображать динамику горных работ. Разработаны модели оптимизации планирования горных работ с булевыми управляемыми переменными. В них использованы экономические, технологические и технические критерии по методу наименьших квадратов. Основу моделей составляют технологические ограничения. Результаты работы внедрены на карьерах черной и цветной металлургии в виде инструментальных систем учета, анализа и прогнозирования развития горных работ.
   Ключевые слова: карьер, качество руды, технологические параметры, планирование горных работ, горно-геометрическое моделирование.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологічні основи оптимізації розвитку гірничих робіт на рудних кар’єрах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net