Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток наукових основ функціонування і підвищення ефективності використання кар'єрного обладнання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток наукових основ функціонування і підвищення ефективності використання кар'єрного обладнання

Анотації 

Кравченко В.M. Розвиток наукових основ функціонування і підвищення ефективності використання кар'єрного обладнання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – "Гірничі машини". Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженням процесу відновлення гірничих машин і підвищення їх експлуатаційної надійності. У роботі поданий новий напрям оптимізації ремонту, що базується на його багатокритерійному синтезі з урахуванням перехідних процесів формування параметра потоку відмов елементів машини. Встановлений суттєвий вплив плановості заміни і різниці ресурсу елементів машини, зумовленого видом і параметрами законів напрацювання на відмову, на характер зміни в часі оперативного коефіцієнта готовності й ефективність використання гірничого устаткування.
   Розроблені основи теорії функціонування і багатокритерійної оптимізації процесу відновлення гірничих машин як динамічних систем різного ресурсу і система адаптивного сервісного обслуговування гірничого устаткування, апробація якої показала високу ефективність її використання. Результати роботи використані при організації технічного обслуговування роторних і ківшових екскаваторів, перевантажувачів, конвеєрів, дробарок і іншого устаткування для відкритих робіт.
   Ключові слова: гірниче устаткування, процес відновлення працездатності, теорія функціонування, багатокритерійна оптимізація, параметр потоку відмов

Кравченко В.M. Развитие научных основ функционирования и повышения эффективности использования карьерного оборудования. - Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 - "Горные машины". Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2002.

   Диссертация посвящена исследованиям процесса восстановления горных машин и повышения их эксплуатационной надежности. В работе дано новое решение актуальной научной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное значение и заключающейся в развитии теории функционирования и методов синтеза процесса восстановления горных машин, как систем элементов различного ресурса, что позволяет обеспечить повышение эффективности использования, технического уровня и конкурентоспособности, как этих машин, так и комплексов, в состав которого они входят.
   Разработана математическая модель функционирования горной машины как динамической системы элементов различного ресурса, позволяющая адекватно описать процесс ее восстановления как нестационарный ординарный с ограниченными последствиями. Выходным вектором модели являются частные и интегральные показатели характеристик надежности оборудования с учетом переходных процессов формирования параметра потока отказов и плановых замен элементов машины. К частным показателям относятся характеристики надежности для каждого элемента, входящего в состав машины: параметр потока отказов, количество отказавших элементов, время и затраты на их восстановление. Интегральными показателями являются зависимости изменений от наработки машины время и затраты на обеспечение ее функционирования, а также коэффициент готовности.
   Процесс функционирования комплексов должен рассматриваться как система взаимоувязанных горных машин различного функционального назначения производительности и ресурса, структура и параметры которой определяются технологическим процессом использования машин и может быть описан соответствующей математической моделью в виде совокупности следующих основных типов функционально законченных элементов комплекса как системы машин различного ресурса: горная машина или группа машин, последовательно, параллельно или смешанно соединенных; горная машина или группа машин, последовательно, параллельно или смешанно соединенных с бункером, расположенном на ее (их) входе; узел суммирования потоков добываемого материала; узел разделения потока добываемого материала.
   Метод оптимизации комплексного адаптивного сервисного обслуживания горной машины, как системы элементов различного ресурса, предусматривает: определение вида очередного ремонта машины и оптимальное время начала его проведения; адаптивную оптимизацию времени диагностирования элементов машины с прогнозируемыми отказами; определение оптимального резерва запасных частей и оптимального времени плановой замены элементов машины с непрогнозируемыми отказами; оптимизацию времени постановки горной машины на капитальный ремонт и технологии его реализации как по величине длительности, так и по равномерности использования трудовых ресурсов, необходимых для ремонта.
   Экспериментально установлено, что изменение параметра потока отказов экскаваторов типа ЭКГ – 8И носит нарастающий характер, а трудоемкость, стоимость и продолжительность его ремонтов подчинены логарифмически нормальному закону. Законами наработки элементов экскаватора на отказ являются законы: Вейбулла, Релея, экспоненциальный, нормальный и логарифмически нормальный. Значительная часть наработки на отказ элементов экскаватора подчиняются закону Вейбулла. Преобладающая часть элементов экскаватора имеет среднюю наработку на отказ соизмеримую с его ресурсом. Кроме этого установлено, что факторами, существенно влияющими на процесс восстановления горных машин и его эффективность, являются: качество подготовки забоя и классность разрушаемых пород; уровень квалификации обслуживающего персонала; климатические условия выполнения ремонтов; фактическая техническая оснащенность ремонтных баз и территориальная разбросанность карьера.
   Теоретически, на базе разработанных математических моделей, установлено следующее. Факторами, определяющими нестационарность процесса восстановления, характер изменения коэффициента готовности и техническую производительность машины, являются удельное количество элементов машины, длительность переходных процессов параметра потока отказов которых соизмерима или превышает ресурс машины, и отношение времени плановой замены элементов к их ресурсу. Техническая производительность комплекса должна рассматриваться как случайная величина. Факторами, определяющими ее математическое ожидание и коэффициент вариации, являются: структура комплекса; уровень сбалансированности машин комплекса по производительности и надежности; характер изменения во времени коэффициента готовности машин, входящих в его состав; соотношение теоретических производительностей последующих и первой машины комплекса.
   Разработанная система комплексного адаптивного обслуживания горного оборудования была внедрена на семи ГОКах (Орджоникидзевском, Навои, Шарышовском, Бородинском, Экибастузском, Беловском и Александрийском) и охватывала 58 объектов (экскаваторы ЭР5250, ЭКГ-8И, ЭКГ-5И, ЭРШРП5250, ЭРШРД5250, ЭРП2500, отвалообразователи ОШР5250/190, ОШС5000/95, ОШС4000/125, ОШР5000/90, перегружатели ПГ5000/60, ПЗК5250, ПМВ5250/95, ПМД5250/95, ПМК5000, а также забойные, магистральные, подъемные и торцевые конвейеры) и показала свою высокую эффективность.
   Ключевые слова: горное оборудование, процесс восстановления работоспособности, теория функционирования, многокритериальная оптимизация, параметр потока отказов

Kravchenko V.M. Development of Scientific Basics of Functioning and Increase of Efficiency of Open-cast Equipment. – Manuscript.

The dissertation on taking of the Doctor of Technical Science degree on speciality 05.05.06 - "Mining machines". - Donetsk National Technical University, Donetsk, 2002.

   The dissertation is devoted to researches of process of restoration of mining machines and increase of their operational reliability. In the dissertation the new direction of optimization of repair based on its multi-criterion synthesis with taking into account transient processes of formation of the parameter of failures flow of the machine elements is given. The essential influence of scheduled replacement and difference of resource of the machine elements caused by the kind and parameters of the laws of time between failures, on character of change in time of availability and efficiency of use of mining equipment is established.
   The basics of the theory of functioning and multi-criterion optimization of the restoration process of mining machines as dynamic systems of various resource and system of adaptive service of mining equipment which adaptation has shown high efficiency of its use are developed. The results of work were used at organization of maintenance service of rotary and bucket excavators, stage loaders, conveyors, crushers and other equipment for open cast.
   Key words: mining equipment, process of restoration, theory of functioning, multi-criterion optimization, parameter of failures flow.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток наукових основ функціонування і підвищення ефективності використання кар'єрного обладнання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net