Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення якості залізорудної продукції і показників роботи шахт на основі удосконалення технологій видобутку і переробки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення якості залізорудної продукції і показників роботи шахт на основі удосконалення технологій видобутку і переробки

Анотації 

Колосов В.О. Підвищення якості залізорудної продукції і показників роботи шахт на основі удосконалення технологій видобутку і переробки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – “Підземна розробка родовищ корисних копалин” – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2002.

   Дисертація присвячена рішенню питань покращення показників роботи шахт за рахунок підвищення якості товарної залізорудної продукції при одночасному зниженні собівартості її видобутку та переробки. У роботі розвивається комплексний науковий підхід, при якому основні технологічні процеси розглядаються як єдина технологічна і організаційна сукупність і досягнення загальносистемного ефекту, від якого залежать основні показники роботи шахти, забезпечується диференційованим вибором оптимальних параметрів цих процесів та шляхом спільної реалізації регулятивних заходів у системі “відробка блоків – переробка руди”.
   З урахуванням фізико-механічних властивостей гірських порід, їх структурної неоднорідності та напружено-деформованого стану розроблена методика визначення параметрів БВР. Опрацьована технологія видобутку руди з її підповерховою відбійкою торцевими зарядами та поверховим випуском під захистом “плаваючої” стелини через центральну випускну виробку та обґрунтоване місце її розташування в залежності від кута падіння покладу. Запропонована раціональна схема переробки сирої руди на ДСФ з пріоритетом процесів грохочення над процесами подрібнення. Результати досліджень пройшли широкі випробування і частково впроваджені на шахтах Криворізького басейну при проведенні гірничих виробок, відбійці руди в очисних блоках та її переробці на ДСФ.
   Ключові слова: шахта, залізорудна продукція, якість, заряди рихлення, параметри відбійки, “плаваюча” стелина, технологія видобутку, переробка.

Колосов В.А. Повышение качества железорудной продукции и показателей работы шахт на основе совершенствования технологий добычи и переработки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых” – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2002.

   Диссертация посвящена решению вопросов улучшения показателей работы шахт за счет повышения качества товарной железорудной продукции при одновременном снижении себестоимости ее добычи и переработки. В работе использован комплексный научный подход, при котором основные технологические процессы рассматриваются как единая технологическая и организационная совокупность и достижение общесистемного эффекта, от которого зависят основные показатели работы шахты, обеспечивается дифференцированным выбором оптимальных параметров этих процессов и путем совместной реализации регулятивных мероприятий в системе “отработка блоков – переработка руды”.
   На основании выполненных теоретических и опытно-экспериментальных работ научно обоснована и сконструирована новая система разработки без оставления междублоковых целиков и этажным выпуском руды под “плавающей” потолочиной из одиночного выпускного отверстия, уровень расположения которого понижается на высоту отрабатываемого слоя перед выпуском обрушенной руды. Установлено, что под “плавающей” потолочиной формируется технологическое пространство, при этом площадь ее обнажения равна площади основания воронки выпуска и может в широких пределах регулироваться при подэтажной отработке блоков с этажным выпуском руды через центральную выпускную выработку путем изменения ее диаметра и высоты подэтажа. Выявлено, что опускающаяся в процессе выпуска руды “плавающая” потолочина является выпускным отверстием для обрушенных пород. Нагрузка на нее в процессе движения создается весом пород, заключенных внутри свода неустойчивого равновесия, а удельное давление на нее в 5-6 раз меньше, чем на неподвижную потолочину камеры. Установлено, что месторасположение центральной выпускной выработки определяется углом падения рудного тела a (при a =90° она располагается в центре блока (панели); при 60° < a < 90° она смещается в направлении лежачего бока и при a =60° располагается непосредственно на лежачем боку). При этом параметры блока (панели), параметры и форма “плавающей” потолочины и угол наклона выпускной выработки определяются физико-механическими свойствами руды и углом падения рудного тела. Доказано, что данный способ разработки обеспечивает снижение потерь и засорения руды в 1,5-1,8 раза, удельного расхода подготовительно-нарезных выработок в 2-3 раза и затрат на доставку в 2 раза за счет использования гравитационных сил для перемещения руды к выпускной выработке.
   Разработан и экспериментально проверен экспресс-метод определения показателя взрываемости горных пород по диаметру зоны переизмельчения (стакана) врубовых шпуров. Установлены зависимости этого показателя от диаметра стакана и крепости пород.
   Доказано, что площадное расширение первоначального обнажения обеспечивает интенсификацию процесса, снижение затрат на образование врубовых и компенсационных полостей и приводит к одностадийной отбойке руды при очистной выемке.
   Экспериментально установлено, что совместное использование энергии горного давления и взрыва обеспечивает снижение энергетических затрат ВВ, локализацию волновой энергии в пределах обрушаемого объема и существенное снижение сейсмического действия.
   Доказано, что отбойка напряженных горных пород зарядами рыхления позволяет на 40-50% снизить затраты на массовое обрушение руды. Установлено, что технологические схемы передела сырой руды не адаптированы к конкретным горно-геологическим условиям шахт и нуждаются в модернизации, при которой приоритетными являются процессы грохочения. Разработаны и частично внедрены многоярусные вероятностные грохота конструкция которых позволяет уменьшить потери аглоруды, улучшить ее качество и снизить удельный расход электроэнергии на 0,36 кВт× ч/т.
   Результаты исследований прошли широкие промышленные испытания и частично внедрены на шахтах Криворожского бассейна при проведении горных выработок, отбойке руды в очистных блоках и ее переработке на ДСФ.
   Ключевые слова: шахта, железорудная продукция, качество, заряды рыхления, параметры отбойки, “плавающая” потолочина, технология добычи, переработка.

Kolosov V. Improving iron ore production quality and raising mines operation indices through modernization of mining and processing technologies. Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree by speciality 05.15.02 “Underground mining of Useful Minerals Deposits”, Kriviy Rih Technical University”, Kriviy Rih, 2002.

   This thesis deals with solving some problems of raising mines operation quality with simultaneous reducing extraction and processing production costs. In the investigation a complex scientific approach is used which considers all main technological processes as a single technological and organizational aggregate and the achievement of the “whole-system” effect on which main mine operation indices depend, is provided by a differential choice of optimal parameters of these processes and by joint realization of regulative measures in the system “block excavating – iron ore processing”.
   A new technique of defining drilling and explosive parameters has been developed taking into account physical and mechanical properties of rocks, their structural inhomogeneity and stress deformation state.
   A technology of extracting iron ore by sublevel breaking with end charges and its level outletting under the protection of floating roof rock through the central outlet has been developed and the dependence of this outlet working placement on the deposit angle dipping has been well grounded.
   A rational scheme of crude iron ore processing at a crushing plant with priorities of screening processes given over crushing ones has been proposed. The results of the investigations have been widely tested and partly put in operation in technological processes such as driving, breaking iron ore during driving workings and it processing at CSP (crushing and sorting plant) at some mines in the Kriviy Rih iron ore fields.
   Key words: mine, iron ore production, quality, charges, breaking, breakage parameters, "floating" roof rock, processing, mining technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення якості залізорудної продукції і показників роботи шахт на основі удосконалення технологій видобутку і переробки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net