Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища

Анотації 

Наливайко Я.М. “Обгрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – “Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2002 р.

   У дисертації отримане нове рішення актуальної наукової задачі обґрунтування параметрів виїмки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в складних гірничо-геологічних умовах. На основі метода граничних елементів та аналітичного рішення В.Г.Гмошинського з використанням критерія П.П.Баландіна розроблений розрахунковий алгоритм визначення та аналізу напружено-деформованого стану неоднорідного масиву стосовно до виїмки свити пластів в умовах надробки і підробки. На відміну від відомих, розроблений алгоритм враховує концентрацію напруг від ціликів (крайових частин) суміжних пластів та швидкість посування лави. Отримані корреляційні співвідношення для максимальної конвергенції в лаві та максимального коефіціента концентрації напруг у зоні опорного тиску попереду очисного вибою. У процесі шахтних досліджень зафіксовані спеціфичні прояви гірського тиску в зонах підвищеного гірського тиску (ПГТ) від ціликів (крайових частин) суміжних пластів. З урахуванням встановлених закономірностей складена методика розрахунку раціональних параметрів механізованого кріплення при роботі у зонах ПГТ. За розробленою методикою визначені раціональні параметри ведення очисних робіт у шахтах Львівського регіону (швидкість подачі комбайна, швидкість посування лави, силові та геометричні параметри механізованого кріплення, допустиму відстань між очистними вибоями по зближених пластах).
   Річний економічний ефект від впровадження рекомендованої технології у лаві № 421 шахти “Відродження” склав 289498 грн.
   Ключові слова: неоднорідний масив, надробка, підробка, цілик, крайова частина, механізоване кріплення, лава, концентрація напруг, конвергенція, швидкість посування очисного вибою.

Наливайко Я.М. “Обоснование параметров разработки сближенных угольных пластов механизированными комплексами в условиях Львовско-Волынского месторождения”.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых” Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2002 г.

   В диссертации получено новое решение актуальной научной задачи обоснования параметров выемки сближенных угольных пластов механизированными комплексами в сложных горно-геологических условиях. Использован комбинированный подход: выполнены два решения – аналитическое по известным соотношениям В.Г.Гмошинского для очистного забоя, движущегося в однородной среде, и численное (методом граничных элементов) для неподвижной лавы, но в слоистом неоднородном массиве, содержащем целики и краевые части смежных пластов. Это позволило учесть при расчете рациональных технологических параметров как скорость подвигания лавы так и концентрацию напряжений в зонах повышенного горного давления (ПГД) в условиях надработки (подработки).
   С учетом возможных интервалов изменения определяющих параметров выполнено 150 расчетов с различными исходными данными. Рассчитанные величины подвергались множественному корреляционному анализу, в результате чего установлены соотношения для максимального коэффициента концентрации напряжений s уу в зонах ПГД от целиков и краевых частей смежных пластов и максимальных конвергенций в лаве.
   Установленные закономерности положены в основу разработанной методики расчета рациональных параметров механизированной крепи при работе в зонах ПГД от целиков и краевых частей смежных пластов. В отличие от известных, в разработанной методике действующая на перекрытие секции механизированной крепи нагрузка не задается, а определяется расчетом. При этом учитывается вес пород над лавой, находящихся в предельном напряженном состоянии, и дополнительное давление, обусловленное разрушением угля в краевой части пласта в зоне отжима. Границы зон предельного состояния устанавливаются по критерию П.П.Баландина.
   В процессе шахтных испытаний зафиксированы специфические проявления горного давления (различный характер разрушения пород кровли в зонах ПГД от целиков (краевых частей) смежных пластов и вне этих зон). Определена степень влияния на напряженно-деформированное состояние пород скорости подачи комбайна и скорости движения лавы. Это нашло отражение в разработанной методике и явилось основанием для предложений по изменению конструкции перекрытия секции механизированной крепи КМ87.
   Определены рациональные параметры ведения очистных работ в шахтах Львовского региона (силовые и геометрические параметры механизированной крепи, допустимое расстояние между очистными забоями по сближенным пластам, скорость подачи комбайна, скорость подвигания лавы).
   Сформулированные рекомендации по параметрам выемки сближенных пластов в условиях надработки (подработки) учтены при планировании и проведении очистных работ на шахтах “Бендюзька”, “Відродження” и “Лісова” ГХК “Львовуголь”.
   Годовой экономический эффект от внедрения рекомендованной технологии в лаве № 421 шахты “Відродження” составил 289498 грн.
   Ключевые слова: неоднородный массив, надработка, подработка, целик, краевая часть, механизированная крепь, лава, концентрация напряжений, конвергенция, скорость подвигания очистного забоя.

Nalivaiko Ja. M. “Parameter grounds of adjacent coal seam mining by mechanized complexes in Lvov-Volynsk deposit”. Manuscript.

Thesis for a candidate`s degree in technical sciences in speciality 05.15.02 – “Underground mining operations”, National Mining University of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2002.

   New decision of actual scientific problem of parameter grounds of adjacent coal seam extraction by mechanized complexes in complicated mining-geological conditions has been obtained in this work. Calculated algorithm of deter mining and analyzing value-added tax (VAT) of heterogeneous massif in regard to seam extraction in condition of overcutting and undercutting on the base of boundary elements and V.G.Gmoshinsky`s analytical decision using P.P.Balandin`s criterion has been carried out. Unlike well known algorithm, thus one is taking into account stress concentration from pillars (edge parts) of adjacent seams and speed of drift movement.
   Correlative relationship for maximum drift convergation and maximum coefficient of stress concentration in zones of end pressure in front of stopes has been obtained.
   In the process of mining tests specific display of rock pressure in zones of high ground pressure from pillar of adjacent seams was recorded. Using this methodics, rational parameters of stoping in the mines of Lvov region have been determined (the speed of cutter-loader delivery, the speed of drift movement forced and geometrical parameters of powered support, limited distance between stopes across adjacent seams). Taking into account these relationships, calculation methodics of rational parameters of powered support while working in zones of high ground pressure was composed.
   Annual economic effect from introduction recommendations concerning mo-dernizing support overlaping (KM87) into mine drift “Vidrodgennay” is 289498 gr.
   Key words: heterogeneous massif, undercutting, overcutting, pillar, edge part, powered suport, drift, stress concentration, convergation, speed of stope movement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net