Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи І ступеня
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи І ступеня

 Анотації

Кривошея Т.М. Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи І ступеня. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2003.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблеми взаємозв’язку розумової та естетичної діяльності молодших школярів. У дисертації обґрунтовано психолого-педагогічні передумови взаємозв’язку розумової і естетичної діяльності, визначено рівні і критерії продуктивності розумової діяльності учнів початкових класів та розгортання їх естетичної реакції у межах розумової діяльності, виділено педагогічні умови та розроблено модель реалізації взаємозв’язку розумової та естетичної діяльності молодших школярів, експериментально перевірено шляхи реалізації даного взаємозв’язку у навчально-виховному процесі школи І ступеня. У роботі описано способи діагностики кореляційної залежності результатів розумової та естетичної діяльності учнів початкових класів.
   Ключові слова: розумова діяльність, естетична діяльність, взаємозв’язок розумової та естетичної діяльності, розвиток цілісної особистості школяра, гуманітаризація навчально-пізнавального процесу, продуктивність розумової діяльності молодших школярів, розгортання естетичної реакції учнів у межах розумової діяльності.

Кривошея Т.М. Взаимосвязь умственной и эстетической деятельности в учебно-воспитательном процессе школы Ι ступени. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Прикарпатский университет имени Василия Стефаника. – Ивано-Франковск, 2003.

   Диссертационная работа посвящена исследованию проблемы взаимосвязи умственной и эстетической деятельности учащихся младших классов. В диссертации обоснованы психолого-педагогические основы взаимосвязи умственной и эстетической деятельности школьников. В результате анализа философской, психолого-педагогической литературы, диссертационных работ по проблеме установлено, что такая взаимосвязь возможна в следующих аспектах: познании, мышлении, оценке, творчестве.
   С целью выяснения настоящего состояния реализации взаимосвязи умственной и эстетической деятельности учащихся младших классов проведено специальное исследование, в ходе которого определены: эмоционально-ценностное отношение школьников к умственной и эстетической деятельности, доминирующие мотивы в структуре каждой; уровни продуктивности умст-венной деятельности и уровни развертывания эстетической реакции младших школьников в пределах умственной деятельности по разработанным автором критериям. Исследование позволило установить зависимость между вышеназванными уровнями, проследить корреляцию между умственной и эстетической деятельностью школьников. В работе детально изложены критерии и уровни продуктивности умственной деятельности и развертывания эстетической реакции в пределах умственной деятельности.
   Результаты констатирующего эксперимента доказали, что между умственной и эстетической деятельностью существует заметная связь, поскольку коэффициент корреляции . Однако учителя начальных классов довольно редко используют данную связь в учебно-воспитательном процессе для усиления эффективности названных видов деятельности. Установлены следующие причины такого состояния: недостаточное понимание на практике значительности взаимосвязи умственной и эстетической деятельности для все-стороннего развития личности младшего школьника; отсутствие определенной целостной системы методов, приемов, форм организации упомянутой взаимосвязи; недооценка роли эмоционально-чувственного познания, образного мышления, воображения, фантазии, творчества в умственной деятельности учащихся начальных классов; поверхностное понимание учителями и учениками эстетики учебных предметов; недостаточное внедрение в практику работы начальной школы интегративных курсов, объединяющих учебные предметы естественно-математического, гуманитарного и художественного циклов.
   Результаты констатирующего эксперимента и теоретический анализ работ по проблеме исследования позволили установить следующие педагогические условия реализации взаимосвязи умственной и эстетической деятель-ности: обеспечение системности методов, форм работы, определяющих связь умственной и эстетической деятельности детей; повышение статуса чувственного познания на всех этапах учебно-познавательной деятельности младших школьников с целью сбалансирования умственной и эстетической деятель-ности; создание определенного эмоционального фона в процессе преподавания всех учебных дисциплин; стимуляция образного мышления учащихся с целью общей активизации мыслительной деятельности детей; акцентирование на эстетической сущности предлагаемой познавательной информации; использование художественных подходов к преподаванию учебных дисциплин для усиления умственной деятельности младших школьников; внедрение целесообразной интеграции учебных предметов с целью корреляции способов усвоения детьми определенных понятий; систематическое включение учащихся в творческую деятельность для усиления креативности их мышления.
   В ходе исследования разработана модель реализации взаимосвязи умст-венной и эстетической деятельности младших школьников, предусматривающая восходящее поэтапное движение: сенсорно-корригирующий, эмоционально-образный, художественно-интегрирующий, эвристически-эстетический, творчески-оценочный этапы работы.
   Теоретически обоснованы и экспериментально проверены пути реализации взаимосвязи умственной и эстетической деятельности младших школьников: коррекция сенсорного опыта учащихся как основа образной трансформации результатов восприятия окружающего мира; интеграция научного и художественного подходов к усвоению учащимися учебного материала; развертывание “эстетического поля” учебных дисциплин; подготовка детей к творческой интерпретации результатов умственной деятельности.
   Результаты эксперимента убеждают в эффективности предлагаемой методики реализации взаимосвязи умственной и эстетической деятельности младших школьников.
   Ключевые слова: умственная деятельность, эстетическая деятельность, взаимосвязь умственной и эстетической деятельности, развитие целостной личности школьника, гуманитаризация учебно-познавательного процесса, продуктивность умственной деятельности младших школьников, развертывание эстетической реакции в пределах умственной деятельности.

Kryvosheya T.M. The interrelationship of intellectual and aesthetic activity in the process of teaching and up-bringing at primary school. – Manuscript.

Thesis for the academic degree of candidate of educational science in the speciality 13.00.01 – general pedagogics and history of pedagogic. – Stefanyk Carpathian University, Ivano-Frankivsk, 2003.

   The thesis is devoted to the research into the interrelationship of intellectual and aesthetic activity of junior school-children. The thesis gives proof of the necessi-ty of the interrelation of intellectual and aesthetic activity, defines levels and criteria of the efficiency of intellectual activity of junior school-children and the develop-ment of their aesthetic reaction within intellectual activity, distinguishes the peda-gogical conditions and works out the realization model of the interrelation of intel-lec-tual and aesthetic activity of junior school-children. Ways of the realization of the interrelation in the process of teaching and up-bringing at primary school are theoretically proved and practically verified. Methods of diagnostics of correlative dependence of the results of intellectual and aesthetic activity of junior school-children.
   Key words: intellectual activity, aesthetic activity, interdependence of intellectual and aesthetic activity, development of integral personality of a school-child, humanitarization of the process of education and cognition, efficiency of intellectual activity, development of aesthetic reaction within intellectual activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи І ступеня

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net