Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка ресурсозберігаючої технології відбійки нерудних корисних копалин з використанням найпростіших вибухових речовин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка ресурсозберігаючої технології відбійки нерудних корисних копалин з використанням найпростіших вибухових речовин

Анотації 

Пономарьов А.В. Розробка ресурсозберігаючої технології відбійки нерудних корисних копалин з використанням найпростіших вибухових речовин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.11. – “Фізичні процеси гірничого виробництва”. – Інститут геотехнічної механіки НАН України, Дніпропетровськ, 2002.

   Дисертація присвячена питанням розробки ресурсозберігаючої технології вибухового руйнування флюсових вапняків і доломітів, заснованої на використанні свердловинних зарядів нових багатокомпонентних вибухових сумішей найпростішого складу. В роботі застосовано ефект керованого регулювання інтенсивністю вибухового навантаження гірських порід в ближній зоні вибуху зміною типу і складу вибухових речовин. Встановлено залежність радіуса зони перездрібнення від вибухових властивостей ВР і фізико-механічних властивостей порід з урахуванням коефіцієнта заломлення енергії на межі заряд ВР-порода. Обгрунтовано принцип оцінки виходу перездрібнених фракцій при підриванні порід за величиною площини під головною частиною імпульсу вибуху за час хімічної реакції ВР. Розроблена рецептура фізично стабільних найпростіших багатокомпонентних низькобризантних ВР типу ПБВС-2 і ПВС-1У, які дозволяють зменшити вихід перездрібнених фракцій під час вибуху, визначені їх енергетичні та екологічні параметри. На кар’єрах Докучаєвського ФДК проведені промислові випробування і визначена область їх використання. Рішенням Держнаглядохоронпраці України ці ВР допущені до постійного застосування на відкритих роботах. Здійснено проектування, будівництво і експлуатацію пункту механізованого приготування багатокомпонентних сумішних ВР найпростішого складу. Впровадження нових ВР дозволяє зменшити витрати на підривні роботи, обсяг пилогазових викидів у атмосферу кар‘єру, та збільшити на 2-3 % вихід товарної продукції.
   Ключові слова: імпульс вибуху, вибухове навантаження, руйнування, детонація, перездрібнені фракції, багатокомпонентні вибухові суміші найпростішого складу, конструкції свердловинних зарядів, викиди пилу і газів, вихід товарної продукції.

Пономарев А.В. Разработка ресурсосберегающей технологии отбойки нерудных полезных ископаемых с использованием простейших взрывчатых веществ. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”. – Институт геотехнической механики Национальной академии наук Украины, Днепропетровск, 2002.

   Диссертация посвящена вопросам разработки ресурсосберегающей технологии взрывного разрушения флюсовых известняков и доломитов, основанной на использовании скважинних зарядов новых многокомпонентных взрывчатых смесей простейшего состава.
   Обосновано рациональное направление уменьшения выхода переизмельченных фракций и пылегазовых выбросов в атмосферу карьеров за счет применения низкобризантных ВВ простейшего состава, обеспечивающих уменьшение зоны переизмельчения в 1,5-2,0 раза.
   Установлена зависимость радиуса зоны переизмельчения от взрывчатых свойств ВВ и физико-механических свойств пород с учетом коэффициента преломления энергии на границе заряд ВВ-порода, из которой следует, что большая зона переизмельчения образуется при взрыве ВВ, имеющего большую скорость детонации и большую плотность, а акустический импеданс которого по величине ближе к акустическому импедансу породы.
   Обоснован принцип оценки выхода переизмельченных фракций при взрыве по величине площади под головной частью импульса взрыва за время химической реакции ВВ. Установлено, что при применении сравниваемых ВВ отношение выходов переизмельченных фракций можно оценивать теоретически рассчитанным отношением площадей под головными частями импульсов для этих ВВ.
   Установлено, что с увеличением скорости детонации ВВ возрастает доля пылевидных фракций размером 0-50 мкм в продуктах разрушения и уменьшается их средний размер.
   Разработана рецептура физически стабильных многокомпонентных низкобризантных ВВ, учитывающих принцип соответствия свойств ВВ свойствам разрушаемого горного массива. За счет изменения процентного содержания невзрывчатых компонентов (железорудный концентрат и угольный порошок) достигнуто улучшение энергетических и экологических характеристик взрывчатых смесей ПБВС-2 и ПВС-1У по сравнению с допущенными к постоянному применению ВВ типа КС-1 и Д-5. По работоспособности они приближаются к эталонному ВВ (граммонит 79/21). Их относительная работоспособность составляет 0,87 для ПБВС-2 и 0,93 для ПВС-1У.
   На карьерах Докучаевского флюсо-доломитного комбината проведены промышленные испытания скважинных зарядов, состоящих из разработанных взрывчатых смесей и определена область их применения – необводненные породы средней и выше средней крепости. Решением Госнадзорохрантруда Украины эти ВВ допущены к постоянному применению на открытых горных работах.
   Использование разработанных ВВ простейшего состава приводит к уменьшению размеров зоны переизмельчения породы и, как следствие, к уменьшению объема выбросов пыли в атмосферу карьера. При этом снижаются и выбросы вредных газов: при применении ПБВС-2 на 12 %, а при применении ПВС-1У – практически полностью.
   По сравнению с использованием граммонита 79/21 выход фракций дробления 0-200 мм, при применении разработанных взрывчатых смесей уменьшился на 15-20 %. Ситовый анализ горной массы на дробильно-обогатительной фабрике Докучаевского ФДК позволил установить положительное влияние применения новых ВВ простейшего состава на выход товарной продукции: выход фракций 0-20 мм снизился с 28 % до 18,7 %, а выход наиболее ценной фракции (50-130 мм) при этом увеличился в 1,3 раза.
   Осуществлено проектирование, строительство и эксплуатация пункта механизированного приготовления многокомпонентных смесевых ВВ простейшего состава в условиях Докучаевского ФДК.
   Внедрение новых взрывчатых веществ позволяет снизить затраты на взрывные работы и увеличить на 2-3 % выход товарной продукции.
   Ключевые слова: импульс взрыва, взрывное нагружение, взрывное разрушение, детонация, переизмельченные фракции, взрывчатые смеси простейшего состава, конструкции скважинних зарядов, выбросы пыли и газов, выход товарной продукции.

Ponomarjov A.V. Development of protecting resources blasted breaking technology for non-ore mining minerals using explosives ANFO type (a manuscript).

Thesis on competition of a scientific degree of the Physical processes in mining. – Institute of geotechnical mechanics of a National academy of sciences of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2002.

   The thesis is devoted to the problems of development protecting resources blasted breaking technology for fluxing limestones and dolomites based on employment new multicomponent mixed explosives ANFO type.
   The effect of control of blasted loading intensity in rock blasted short zone by changing of the type and the compound of explosives was used in the work. The relationship crushed zone radius versus explosive’s blasting properties and refractive index of energy on explosive-rock boundary was established. The principle for valuation of blasting small-sized fraction’s output be area under leading part of explosive impulse during chemical change time was substantiated.
   The prescription of the physically stable multicomponent ANFO type explosives such as PBVS-2 and PVS-1U, which make possible reducing of a small-sized fraction output was developed. Explosives were subjected to tests where their power and ecological parameters were determined.
   On the open pits of Dokuchaevsk Fluxing Dolomite Plant industrial tests were conducted and the field of their employment was determined. According to decision of State Inspection on Protection of Labour of Ukraine these explosives are allowed for constant use in the open cast mining. The designing, building and exploitation of mechanised station of preparation of multicomponent mixed explosives ANFO type was fulfilled. The adoption of new explosives make it possible to reduce blasting costs and of dust and toxic fumes in quarry atmosphere and to increase at 2-3 % of a commodity output.
   Keywords: explosive impulse, blasting loading, blasting breaking, detonation, small-sized fractions, multicomponent mixed explosives ANFO type, designs of blasthole charges, dust and toxic fumes ejection, commodity output.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка ресурсозберігаючої технології відбійки нерудних корисних копалин з використанням найпростіших вибухових речовин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net